Förordning (2021:808) om nätkoncession

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2021-07-08
Ändring införd
SFS 2021:808
Ikraft
2021-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan och handläggning av ärenden om nätkoncession enligt 2 kap.ellagen (1997:857).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

2 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i ellagen (1997:857).

Nätmyndighet

3 §  Av 3 § elförordningen (2013:208) framgår att Energimarknadsinspektionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

[S2]Nätmyndigheten ska handlägga de ärenden som anges i denna förordning.

Handläggning av en ansökan som ska prövas av regeringen

4 §  En ansökan i ett ärende om nätkoncession som ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen (1997:857) ska lämnas in till nätmyndigheten.

[S2]Nätmyndigheten ska utreda ärendet och därefter överlämna det tillsammans med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

Ansökan om nätkoncession för linje

5 §  En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla

 1. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att tillgodose,
 2. en uppgift om ledningens spänning,
 3. de särskilda skäl som åberopas, om ledningens spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen,
 4. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken kommer att iakttas, och
 5. en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt.

[S2]Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare ledningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser.

6 §  Sökanden ska, utöver det som anges i 5 §, lämna in

 1. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 17 § andra stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857),
 2. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, vilken bland annat ska innehålla en ritning över ledningens konstruktion och anslutning till en produktionsanläggning, station eller befintlig ledning,
 3. en kostnadsberäkning,
 4. en karta över ledningens föreslagna sträckning,
 5. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på något annat sätt berörs av anläggningen, och
 6. uppgifter om vilka överenskommelser som har träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.

[S2]Sökanden ska lämna in en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, om ledningen ingår i ett transmissionsnät.

[S3]Med en bestyrkt förteckning jämställs ett elektroniskt dokument som har undertecknats med en elektronisk underskrift.

Ansökan om nätkoncession för område

7 §  En ansökan om nätkoncession för område ska innehålla

 1. en plan över områdets framtida behov av överföring av el,
 2. en karta över området,
 3. uppgifter om vilken högsta spänning och i förekommande fall vilken lägsta spänning för området som sökanden ansöker om,
 4. en beskrivning av den inverkan på miljön som en framtida utbyggnad av ledningsnätet kan komma att få,
 5. en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys, och
 6. en redogörelse för vilka konsekvenser som den sökta nätkoncessionen får för berörda kunder och nätkoncessionshavare.

Ansökan om förhandsmedgivande

8 §  En ansökan om medgivande att bygga eller använda en starkströmsledning i avvaktan på att en ansökan om nätkoncession slutligt avgörs enligt 2 kap. 8 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. en karta där ledningen och tillhörande anläggningar anges,
 2. uppgifter om ledningens tekniska utförande,
 3. en uppgift om ledningens spänning,
 4. uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att tillgodose,
 5. de särskilda skäl som åberopas, och
 6. de uppgifter som anges i 8 § första stycket miljöbedömningsförordningen (2017:966).

[S2]Om sökanden ansöker om att beslutet ska gälla omedelbart enligt 2 kap. 9 § ellagen, ska sökanden visa att byggandet eller driften av anläggningen har liten betydelse för motstående intressen.

Ansökan om ändring av nätkoncession

9 §  En ansökan om ändring av en nätkoncession enligt 2 kap.27 och 28 §§ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om den nätkoncession som ansökan avser,
 2. skälen för ansökan,
 3. en karta över den sträckning som ansökan avser, och
 4. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 17 § andra stycket 2 eller 3 ellagen, om ansökan avser ändring av en nätkoncession enligt 2 kap. 27 § ellagen.

Ansökan om ändring av villkor

10 §  En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession enligt 2 kap. 29 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om vilken nätkoncession som ansökan avser,
 2. uppgifter om de gällande villkoren,
 3. skälen för ansökan, och
 4. en karta som anger den ledning eller de ledningar som omfattas av nätkoncessionen.

Ansökan om omprövning av nätkoncession för linje

11 §  En ansökan om omprövning av en nätkoncession enligt 2 kap. 31 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om den nätkoncession som ansökan avser,
 2. en uppgift om den berörda nätkoncessionshavaren,
 3. skälen för ansökan, och
 4. en karta över den sträckning som ansökan avser.

Ansökan om sammanläggning av nätkoncessioner

12 §  En ansökan om sammanläggning av nätkoncessioner enligt 2 kap. 39 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om vilka nätkoncessioner som ansökan avser,
 2. en beskrivning av de ledningar som omfattas av nätkoncessionerna,
 3. skälen för ansökan, och
 4. en karta som anger den sammanlagda nätkoncessionen för linje eller område.

Ansökan om delning av en nätkoncession

13 §  En ansökan om delning av en nätkoncession enligt 2 kap. 41 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om vilken nätkoncession som ansökan avser,
 2. skälen för ansökan, och
 3. kartor som anger de ledningar som omfattas av respektive nätkoncession efter delningen.

Ansökan om tillträde till mark för undersökning

14 §  En ansökan om tillträde till mark för undersökning enligt 2 kap. 57 § ellagen (1997:857) ska innehålla

 1. uppgifter om vilken ledning som undersökningen avser,
 2. skälen för ansökan,
 3. en uppgift om vilken tidsperiod som tillträdet avser och under vilken årstid som sökanden planerar att utföra undersökningen,
 4. fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som sökanden behöver få tillträde till, och
 5. namn och adress till de fastighetsägare och andra kända sakägare som berörs.

Gemensamma bestämmelser om ansökningar

15 §  En ansökan som avses i 5-14 §§ ska lämnas in till nätmyndigheten.

[S2]Ansökan får lämnas in elektroniskt.

16 §  Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kraven i 5-14 §§.

17 §  I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och bestämmelser om innehållet i ett sådant bevis.

Handläggning av ansökningar om nätkoncession

18 §  Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avvisas eller avslås, ska yttranden inhämtas från

 1. Försvarsmakten,
 2. länsstyrelser och övriga statliga myndigheter som berörs av ansökan,
 3. kommuner som berörs av ansökan,
 4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan, om ärendet avser nätkoncession för linje,
 5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och
 6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan.

[S2]I ett ärende där ett yttrande inhämtas ska nätmyndigheten underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan.

19 §  I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen, ska beslut meddelas inom fem år från det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

[S2]I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.22 eller 26 §ellagen ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket ellagen, ska beslut meddelas inom tio år från det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

[S3]Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden förlängas en gång med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Handläggning av ansökningar om tillträde till mark för undersökning

20 §  Innan nätmyndigheten beslutar om tillträde till mark för undersökning enligt 14 §, ska Försvarsmakten ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

[S2]Nätmyndigheten ska även underrätta Försvarets radioanstalt om ansökan.

Bemyndiganden

21 §  Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. kraven i 5-14 §§,
 2. elektronisk underskrift enligt 6 § tredje stycket, och
 3. elektronisk inlämning enligt 15 § andra stycket.

Överklagande

22 §  Nätmyndigheten ska underrätta regeringen när ett överklagande överlämnas till allmän förvaltningsdomstol i ett ärende där sakfrågan överklagas till regeringen enligt 13 kap. 5 § ellagen (1997:857). Nätmyndigheten ska i stället underrätta mark- och miljödomstolen om sakfrågan överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 6 § ellagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:808) om nätkoncession

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
 2. Förordningen tillämpas inte på ansökningar som har lämnats in till nätmyndigheten före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2021-08-01