Förordning (2022:133) om elpriskompensation för december 2021-februari 2022

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2022-02-25
Ändring införd
SFS 2022:133 i lydelse enligt SFS 2022:390
Ikraft
2022-03-15
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Ersättning får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till nätföretag som kompenserar kunder för elförbrukning som varit hög under december 2021-februari 2022.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]elanvändare: en fysisk person som har tagit ut el från ett nätföretags elnät i en uttagspunkt för konsumentändamål under någon av månaderna december 2021-februari 2022,

[S3]elpriskompensation: kompensation som avser den el som tagits ut för förbrukning i en uttagspunkt för konsumentändamål under någon av månaderna december 2021-februari 2022,

[S4]nätföretag: den som med stöd av en nätkoncession ställer en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning.

[S5]I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i ellagen (1997:857).

Förutsättningar för ersättning till nätföretag

3 §  En förutsättning för ersättning är att nätföretaget före utgången av 2022 lämnar elpriskompensation för den el som elanvändare har tagit ut för förbrukning från nätföretagets elnät med det belopp per december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 som anges nedan.

Förbrukning per uttagspunkt i kilowattimmar avrundad nedåt till närmaste heltalElpriskompensation i kronor
700-899100
900-999200
1 000-1 099300
1 100-1 199400
1 200-1 299500
1 300-1 399700
1 400-1 499900
1 500-1 5991 100
1 600-1 6991 300
1 700-1 7991 500
1 800-1 8991 700
1 900-1 9991 900
2 000-2 000

Formen för elpriskompensationen

4 §  Ersättningen till nätföretaget ska avse elpriskompensation som lämnas genom

 1. betalning till elanvändarna, eller
 2. att beloppet tillgodoräknas elanvändarna vid fakturering som avser sådana kostnader för el, överföring av el, skatter och statliga avgifter som inte förfallit till betalning före faktureringen.

[S2]Om nätföretagets avtal med en elanvändare har upphört, får ersättningen till nätföretaget i stället avse elpriskompensation som lämnas till någon annan som tar ut el från elnätet i uttagspunkten. Förordning (2022:226).

Storleken på ersättningen till nätföretaget

5 §  Ersättning får lämnas till ett nätföretag med ett belopp som motsvarar den elpriskompensation som nätföretaget lämnar enligt 3 och 4 §§.

6 §  Ersättning får dessutom lämnas för den administration som elpriskompensationen medför för nätföretaget med

 1. ett engångsbelopp på 200 000 kronor exklusive mervärdesskatt, och
 2. 60 kronor exklusive mervärdesskatt för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Handläggning av ärenden om ersättning till nätföretag

7 §  Frågor om ersättning till nätföretag prövas av Kammarkollegiet.

8 §  Ett nätföretags ansökan om ersättning ska ges in vid ett tillfälle och ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 30 juni 2022.

9 §  Nätföretagets ansökan om ersättning ska lämnas på formulär som fastställs av Kammarkollegiet.

10 §  Nätföretaget ska i ansökningsärendet lämna de uppgifter och handlingar som Kammarkollegiet begär.

11 §  Ett nätföretag ska senast den 31 oktober 2022 anmäla till Kammarkollegiet om någon uppgift som legat till grund för ansökan om ersättning har visat sig vara oriktig.

Beslut om ersättning till nätföretag

12 §  Beslut om ersättning till nätföretag ska meddelas i den ordning som fullständiga ansökningar kommer in till Kammarkollegiet.

13 §  Ett beslut om ersättning till ett nätföretag ska innehålla uppgifter om

 1. hur stor elpriskompensation nätföretaget totalt ska lämna enligt 3 §, och
 2. antalet uttagspunkter för vilka kompensation ska lämnas.

14 §  Kammarkollegiet får besluta om ytterligare ersättning till ett nätföretag, om

 1. en uppgift som legat till grund för ett beslut enligt 12 § har visat sig vara oriktig och det orsakat att ersättningen bestämts med ett för lågt belopp, och
 2. nätföretaget har anmält detta enligt 11 §.

Utbetalning av ersättning till nätföretag

15 §  Kammarkollegiet ska betala ut ersättningen till ett nätföretag innan nätföretaget har lämnat elpriskompensation, om företaget begär det.

Uppföljning av utbetald ersättning till nätföretag

16 §  Kammarkollegiet ansvarar för uppföljning av ersättning som betalats ut enligt denna förordning.

[S2]Nätföretaget ska på Kammarkollegiets begäran lämna de uppgifter och handlingar som behövs för uppföljningen.

Återbetalning av ett nätföretags ersättning

17 §  Ett nätföretag som har tagit emot ersättning är återbetalningsskyldigt om

 1. nätföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och nätföretaget skäligen borde ha insett detta, eller
 3. nätföretaget helt eller delvis inte har lämnat den elpriskompensation som ersättningen avser före utgången av 2022.

[S2]På det belopp som ett nätföretag är återbetalningsskyldigt för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Återkrav av ett nätföretags ersättning

18 §  Om ett nätföretag är återbetalningsskyldigt enligt 17 §, ska Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

19 §  Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja ersättning till ett nätföretag får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:133) om elpriskompensation för december 2021-februari 2022

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2022.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättning som har betalats ut till nätföretag före utgången av 2022.
Ikraftträder
2022-03-15

Förordning (2022:226) om ändring i förordningen (2022:133) om elpriskompensation

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-04-15

Förordning (2022:390) om ändring i förordningen (2022:133) om elpriskompensation

Omfattning
ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
2022-06-01