Förordning (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2022-07-07
Ändring införd
SFS 2022:1346
Ikraft
2022-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-29

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till sådana sammanslutningar av arbetstagare (arbetstagarorganisationer) som avses i 9 a § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

2 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats.

3 §  Bidraget får motsvara högst 50 procent av arbetstagarorganisationens kostnader enligt 2 §.

Ansökan om bidrag

4 §  Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut bidrag enligt denna förordning.

5 §  En arbetstagarorganisation får ansöka om bidrag en gång per år. Ansökan ska avse kostnader under det närmast föregående kalenderåret.

6 §  Ansökan ska vara skriftlig och ha kommit in till Arbetsförmedlingen senast det datum som myndigheten bestämmer.

7 §  I ansökan ska arbetstagarorganisationen redovisa de kostnader som organisationen har haft och det antal yttranden som den har lämnat under det år som ansökan avser.

Fördelning av bidrag

8 §  Om inkomna ansökningar om bidrag sammantaget avser större godkända kostnader än det finns medel för, ska Arbetsförmedlingen fördela medlen i proportion till det antal yttranden som de ansökande arbetstagarorganisationerna har lämnat under det år som ansökan avser.

Återbetalning och återkrav

9 §  Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

[S2]Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Arbetsförmedlingen besluta att kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

[S3]Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Överklagande

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

11 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser

Ikraftträder
2022-12-01

Förordning (2023:948) om upphävande av förordningen (2022:1346) om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2024.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för kostnader som har uppkommit före den 1 januari 2024.
Omfattning
upph.