Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2022-11-17
Ändring införd
SFS 2022:1467 i lydelse enligt SFS 2024:450
Ikraft
2023-01-01
Upphäver
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-13

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag.

[S2]Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling.

2 §  Stöd lämnas i form av bidrag om inte annat följer av denna förordning. Stöd lämnas i mån av medel.

3 §  Inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken får stöd enligt denna förordning lämnas av Tillväxtverket.

[S2]Stöd får även lämnas av de regioner som beviljats tilldelning av statliga medel.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

4 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S2]I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

[S3]Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också för Gotlands kommun.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också för Gotlands kommun. Förordning (2024:450).

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

5 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

5 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

6 §  Med stödområde 1, stödområde 2 respektive stödområde 3 avses i denna förordning vissa kommuner eller delar av kommuner som närmare framgår av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

[S2]Stödområde 1, stödområde 2 och stödområde 3 ska, om de ingår i den godkända regionalstödskartan för den aktuella perioden, anses vara stödområden i den mening som avses i artikel 2.27 i förordning (EU) nr 651/2014 med tillämpning av artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

7 §  Med glesbygd avses i denna förordning stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större orter, syssel-sättning och service.

[S2]Med skärgård avses i denna förordning öar längs kusterna liksom angränsande fastlandsområden och öar i större insjöar där förhållandena i övrigt kan jämföras med skärgården.

[S3]Länsstyrelsen får, efter att ha gett Tillväxtverket och angränsande länsstyrelser tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka områden inom ett län som enligt denna förordning ska anses som glesbygd.

Förutsättningar för stöd

8 §  Stöd till företag får endast lämnas under förutsättning att

 1. ansökan om stöd har lämnats in innan åtgärden har påbörjats,
 2. löner och andra anställningsförmåner hos företaget följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med löner och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal inom branschen, och
 3. de särskilda förutsättningarna för stödet enligt 9-26 §§ är uppfyllda.

[S2]Stöd för tilläggsinvesteringar eller ökade kostnader som har uppkommit sedan åtgärden påbörjades får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

[S3]Stöd enligt 13 och 20 §§ får lämnas trots att förutsättningarna enligt 8 § 1 inte är uppfyllda.

Regionalt investeringsstöd

9 §  Stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 13 och artikel 14.1-14.16 i förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 och 11 §§. Förordning (2023:779).

10 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde 1, stödområde 2 och stödområde 3 med följande stödnivåer:

 • I stödområde 1 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 40 procent för små företag, med högst 30 procent för medelstora företag och med högst 20 procent för stora företag.
 • I stödområde 2 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 35 procent för små företag, med högst 25 procent för medelstora företag och med högst 15 procent för stora företag.
 • I stödområde 3 får regionalt investeringsstöd lämnas med högst 30 procent för små företag, med högst 20 procent för medelstora företag och med högst 10 procent för stora företag.

[S2]Trots första stycket ska de högsta tillåtna stödnivåerna för stora företag tillämpas även på små och medelstora företag i fråga om stöd till stora investeringsprojekt.

11 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas för verksamhet som bedöms

 1. få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, och
 2. kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Investeringsstöd till små och medelstora företag

12 §  Stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 17 i förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stöd får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stöd till nystartade företag

13 §  Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 22 i förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14 och 15 §§.

14 §  Stöd till nystartade företag får endast lämnas till små företag som är innovativa företag.

[S2]Med innovativa företag avses i denna bestämmelse företag som kan visa att det inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är nyskapande eller väsentligt förbättrade på marknaden.

15 §  Stöd till nystartade företag får inte lämnas i form av investeringar i eget kapital.

[S2]Bestämmelserna om höjda stödnivåer för företag etablerade i stödområden i artikel 22.3 i förordning (EU) nr 651/2014 är inte tillämpliga.

Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur

16 §  Stöd i form av investeringsstöd till forskningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i förordning (EU) nr 651/2014.

Investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur

16 a §  Stöd i form av investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26a i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:779).

Investeringsstöd till laddnings- eller tankningsinfrastruktur

16 b §  Stöd i form av investeringsstöd till laddnings- eller tankningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36a i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:779).

Investeringsstöd till andra energieffektivitetsåtgärder än i byggnader

17 §  Stöd i form av investeringsstöd till andra energieffektivitetsåtgärder än i byggnader får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 38.1-38.5 och 38.7-38.8 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:779).

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i byggnader

17 a §  Stöd i form av investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i byggnader får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 38a i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:779).

Investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi

18 §  Stöd i form av investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 47.1-47.8 och 47.10 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:779).

Stöd till fasta bredbandsnät

19 §  Stöd till fasta bredbandsnät för utbyggnad av accessnät får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014 och endast genom medfinansiering inom programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027 enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

[S2]Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna. Förordning (2023:779).

Stöd till backhaulnät

19 a §  Stöd till backhaulnät får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52d i förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stöd får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[S3]Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna, om medfinansiering lämnas till en åtgärd enligt första stycket inom programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021-2027 och programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027 enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder. Förordning (2023:779).

Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet

20 §  Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 53.1-3a, 53.4, 53.6 och 53.8 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur

21 §  Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 55.1-7a, 55.8, 55.10 och 55.12 i förordning (EU) nr 651/2014.

Investeringsstöd till lokal infrastruktur

22 §  Stöd i form av investeringsstöd till lokal infrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 56 i förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Trots första stycket får investeringsstöd inte lämnas till forskningsinfrastruktur eller bredbandsinfrastruktur.

Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

23 §  Stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013, med de begränsningar som följer av 24-26 §§.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

23 §  Stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med förordning (EU) 2023/2831, med de begränsningar som följer av 24-26 §§. Förordning (2024:450).

24 §  Investeringsstöd till små och medelstora företag får endast lämnas för investeringar i

 1. byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
 2. maskiner eller andra inventarier, dock inte fordon, och
 3. båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgård.

[S2]Stöd får även lämnas för andra nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med den investering som avses i första stycket. Stöd för andra nödvändiga kostnader får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av det totala stödbeloppet.

[S3]Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

25 §  Investeringsstöd till små och medelstora företag får inte lämnas till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

26 §  Investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas med högst ett belopp som motsvarar

 • 50 procent av de kostnader som godkänts för investeringen om investeringen sker i glesbygd,
 • 35 procent av de kostnader som godkänts för investeringen om investeringen sker utanför glesbygd men inom stödområde 1, stödområde 2 eller stödområde 3, eller
 • 25 procent av de kostnader som godkänts för investeringen om investeringen sker utanför glesbygd eller stödområden.

Stödets storlek

27 §  Stöd som lämnas får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Handläggning av stödärenden

28 §  Regionerna prövar frågor om stöd enligt 9, 12, 13 och 16-23 §§.

[S2]Trots första stycket ska frågor om stöd enligt 9 § prövas av Tillväxtverket om

 1. den totala investeringskostnaden som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor,
 2. ansökan avser en åtgärd som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller
 3. ansökan avser stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade kostnader som har uppkommit sedan åtgärden påbörjades.

[S3]Tillväxtverket ska ge regionen, eller i tillämpliga fall regionerna, tillfälle att yttra sig innan ett beslut om stöd enligt andra stycket fattas, om det inte är uppenbart obehövligt.

29 §  En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som ansvarar för utlysningen.

[S2]Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser, uppgifter om annat stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan samt de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

30 §  Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget beviljats under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

30 §  En ansökan som avser stöd som lämnas i enlighet med förordning (EU) 2023/2831 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget beviljats under den senaste treårsperioden. Förordning (2024:450).

31 §  Stödgivaren ska prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med stödet som anges i 1 § andra stycket.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

32 §  Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska stödgivaren innan den beviljar stöd

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

32 §  Om ansökan avser stöd som lämnas i enlighet med förordning (EU) 2023/2831 ska stödgivaren innan den beviljar stöd genomföra den kontroll och lämna de upplysningar till sökanden som följer av artiklarna 6.4 och 7.4 i förordning (EU) 2023/2831. Förordning (2024:450).

33 §  Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Beslut om stöd

34 §  Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om den åtgärd som företaget ska genomföra.

35 §  Ett beslut om stöd enligt 9 eller 18 § ska förenas med villkor om att stödmottagaren inte ansöker om stöd för åtgärden inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027.

[S2]Ett beslut om stöd enligt 16, 19 eller 19 a §§ ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning eller återvinning som avses i artikel 26.7, artikel 52.10 respektive artikel 52d.9 i förordning (EU) nr 651/2014.

[S3]Ett beslut får förenas med de ytterligare villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet. Förordning (2023:779).

Säkerhet

36 §  Stödgivaren ska vid beslut om stöd enligt 9 § pröva om säkerhet ska ställas för de återkrav som stödmottagaren genom beslut enligt 47 §, 48 § första stycket 2 eller 49 § första stycket 2 kan bli skyldig att betala.

[S2]Vid prövningen enligt första stycket ska hänsyn tas till stödets storlek, stödmottagarens ekonomiska ställning och övriga omständigheter.

37 §  Säkerheten ska, om det inte finns särskilda skäl, bestå av full eller begränsad borgen. Säkerheten ska ställas av den som, direkt eller indirekt, har ett väsentligt inflytande över företaget.

[S2]Säkerheten ska ställas för fem år eller för den tid som anges i stödbeslutet enligt 45 § andra stycket.

Utbetalning av stöd

38 §  Stödet betalas ut allteftersom stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder.

39 §  Ett stöd enligt 9, 12, 13 och 16-22 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

40 §  Om stödgivaren har beslutat att säkerhet ska ställas får stöd enligt 9 § inte betalas ut förrän stödmottagaren har ställt säkerhet enligt 37 §.

41 §  Stödgivaren ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats för, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts.

Uppföljning och utvärdering

42 §  Stödgivaren ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

[S2]En stödmottagare ska på stödgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av den åtgärd som stöd har lämnats för.

43 §  Den som tagit emot stöd enligt 9 § ska utöver vad som följer av 42 § skriftligen underrätta stödgivaren, om

 1. verksamheten läggs ned helt eller delvis,
 2. den ställda säkerheten försämras, eller
 3. beslut om åtgärder fattas som medför en direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet.

[S2]Skyldigheten att underrätta stödgivaren gäller från första utbetalningen av stödet och därefter i fem år från det att stödet slutligt har betalats ut eller under den tid som anges i stödbeslutet enligt 45 § andra stycket.

Återbetalning och återkrav

44 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns någon grund för det enligt 41 §.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav enligt 47 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

45 §  Den som tagit emot stöd enligt 9 § är, utöver vad som följer av 44 §, helt eller delvis återbetalningsskyldig om

 1. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned,
 2. den ställda säkerheten väsentligen försämras, eller
 3. beslut om åtgärder fattas som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet.

[S2]Återbetalningsskyldigheten gäller i fem år från det att stödet slutligt har betalats ut. Om det finns särskilda skäl får stödgivaren i stödbeslutet ange att återbetalningsskyldigheten ska gälla i högst tio år.

[S3]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav enligt 47 §, 48 § första stycket 2 eller 49 § första stycket 2 har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

46 §  Stödmottagarens återbetalningsskyldighet enligt 45 § upphör successivt under den tidsperiod som anges i 45 § andra stycket. Stödbeloppet som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för minskar årligen med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det slutligt utbetalda stödbeloppet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får stödgivaren i stödbeslutet ange att beloppet ska minskas på ett annat sätt.

47 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 44 § eller 45 § första stycket 1, ska stödgivaren besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

48 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 45 § första stycket 2, ska stödgivaren ompröva frågan om stöd. Stödgivaren får då

 1. besluta om ändring av säkerheten, eller
 2. besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

[S2]Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

49 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 45 § första stycket 3, ska stödgivaren ompröva frågan om stöd. Stödgivaren får då

 1. besluta att stödet övertas på oförändrade villkor av den nya ägaren, eller
 2. besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

[S2]Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

50 §  Om stödgivaren har beslutat om återkrav eller ränta enligt 47 §, 48 § första stycket 2 eller 49 § första stycket 2 får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

[S2]Avräkning får inte ske i det fall som avses i 39 §.

51 §  Tillväxtverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt föra statens talan mot stödmottagaren i fråga om statliga medel enligt denna förordning. Tillväxtverket får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterge statens rätt i enlighet med vad som framgår av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

[S2]Regionen ska underrätta och bistå Tillväxtverket när en åtgärd från verket enligt denna bestämmelse behöver vidtas.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

52 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

52 a §  Om stöd lämnas i enlighet med förordning (EU) 2023/2831 ska stödgivaren i tio år från det att stödet beslutades bevara de uppgifter som behövs för att kunna fastställa att de villkor som följer av förordningen är uppfyllda. Förordning (2024:450).

Bemyndigande

53 §  Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

54 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 39-41 och 47 §§, 48 § första stycket 2, 49 § första stycket 2 och 50 § får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2023:176) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

Omfattning
ändr. 19, 35 §§; ny 19 a §
Ikraftträder
2023-05-15

Förordning (2023:779) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

Omfattning
ändr. 9, 17, 18 , 19, 19 a, 35 §§, rubr. närmast före 17, 18 §§; nya 16 a, 16 b, 17 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 17 a, 19 a §§
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2024:450) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

Omfattning
ändr. 4, 5, 23, 30, 32 §§; ny 52 a §
Ikraftträder
2024-07-01