Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2022-11-24
Ändring införd
SFS 2022:1515
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om möjlighet för universitet och högskolor att hyra bostadslägenheter och upplåta dem i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. I förordningen finns också bestämmelser om avgifter, statlig ersättning och redovisning.

[S2]Förordningen gäller universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Högskolorna omfattas inte av förbudet mot att ingå hyresavtal för bostadslägenheter i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

[S3]Syftet med bestämmelserna är att säkerställa internationaliseringen i högskolan och rörligheten bland forskare.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för att ingå hyresavtal för bostäder och hyra ut bostäderna i andra hand

3 §  En högskola får, om det är nödvändigt för att säkerställa internationaliseringen vid högskolan eller rörligheten bland forskare, ingå avtal om hyra av bostadslägenheter i en kommun där det råder brist på bostäder för att upplåta lägenheterna i andra hand till

 1. studenter som genomför en begränsad del av sin utbildning vid högskolan inom ramen för ett utbytesprogram med en utländsk högskola,
 2. studenter på grundnivå eller avancerad nivå som är avgiftsskyldiga enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
 3. studenter på forskarnivå (doktorander) som har påbörjat sina studier de senaste sex månaderna,
 4. gästforskare vid högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där, eller
 5. anställda vid högskolan som
  1. har varit anställda vid högskolan i högst sex månader,
  2. i huvudsak arbetar med forskning eller konstnärlig forskning, och
  3. har avlagt doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens respektive konstnärlig kompetens högst fem år innan anställningen påbörjas.

4 §  När en högskola hyr bostadslägenheter enligt 3 § får den inte avtala om en längre hyrestid än tio år.

[S2]Högskolan får inte låta hyrestiden förlängas med mer än tio år i taget.

5 §  Högskolan får upplåta de hyrda bostadslägenheterna i andra hand till personer som ingår i någon av de grupper som anges i 3 § 1-5.

Avgifter

6 §  En högskola ska ta ut en avgift när den upplåter en bostadslägenhet enligt 5 §.

[S2]Avgiften ska beräknas så att den bidrar till att täcka verksamhetens kostnader. Avgiften får dock inte vara högre än skälig hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken.

Ersättning för att tillhandahålla bostäder

7 §  En högskola som har hyrt bostadslägenheter enligt 3 § får använda anslagsmedel för att ersätta sina kostnader för att hyra lägenheterna och andra kostnader för att kunna upplåta dem enligt 5 §.

[S2]Anslagsmedel får inte användas i den utsträckning kostnaderna kan täckas av avgifter som avses i 6 §.

[S3]Ersättningen lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Redovisning

8 §  En högskola som har hyrt bostadslägenheter enligt 3 § ska i årsredovisningen redovisa

 1. vilken eller vilka grupper som högskolan har beslutat att upplåta lägenheter till,
 2. antal lägenheter som högskolan hyr och beläggningsgraden för dessa,
 3. kostnader och intäkter som kan hänföras till högskolans upplåtelser av bostadslägenheter,
 4. intäkter fördelade på avgifter respektive anslag, och
 5. en prognos för kommande år med motsvarande uppgifter.

[S2]Kostnader och intäkter som kan hänföras till högskolans tillhandahållande av bostadslägenheter ska särredovisas från övrig verksamhet.

Tillgång till information

9 §  En högskola som har hyrt bostadslägenheter enligt 3 § ska bevara hyresavtalen, de uppgifter som anges i 8 § 1-4 och de andra handlingar som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU. Handlingarna och uppgifterna ska bevaras i tio år från det att hyresavtalen upphör att gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Bestämmelserna i 3 §, 4 § första stycket och 5-9 §§ tillämpas inte i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2023-01-01