Förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2023-05-04
Ändring införd
SFS 2023:242
Ikraft
2023-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om leverans av el och aggregeringstjänster i anslutning till ellagen (1997:857).

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck

3 §  I denna förordning avses med

[S2]fjärravläsa: att på distans avläsa de uppgifter som framgår av 30 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, och

[S3]residualmix: såld el vars ursprung inte är garanterat och såld el med ursprungsgarantier, om garantierna har annullerats automatiskt enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el för att de inte har använts för sitt syfte.

[S4]I övrigt har ord och uttryck som används i denna förordning samma betydelse som i ellagen (1997:857).

Nätmyndighet

4 §  Av 4 § förordningen (2023:241) om det nationella elsystemet framgår att Energimarknadsinspektionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 5 § ellagen (1997:857).

Fakturering och fakturans utformning

5 §  En elleverantörs faktura till en elanvändare ska vara tydlig. Elleverantören ska på ett lättbegripligt sätt förklara fakturans innehåll, om elanvändaren begär det.

6 §  Elleverantören ska erbjuda elanvändaren fakturor i elektronisk form.

7 §  Elleverantören ska minst en gång varje kvartal fakturera elanvändare som har mätare som kan fjärravläsas. Elanvändare som har mätare som inte kan fjärravläsas ska faktureras minst en gång per år.

8 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om fakturering av elanvändare.

Information som ska lämnas på fakturan

9 §  En elleverantör ska lämna information på elanvändarens faktura om

 1. namn och kontaktuppgifter, även till kundtjänst,
 2. faktureringsperiod, gällande priser och det belopp som ska betalas för elleveransen, uppdelat i avgifter och de mätvärden i kilowattimmar som faktureringen grundas på,
 3. det belopp som ska betalas för övriga tjänster som elleverantören har tillhandahållit under faktureringsperioden och gällande priser för tjänsterna,
 4. förfallodag,
 5. identifieringskoden för leveranspunkten,
 6. vilket leveransavtal som tillämpas, dess giltighetstid och var elanvändaren kan hitta information om avtalets innehåll,
 7. vad det innebär att avtalet är ett anvisat avtal, om ett sådant leveransavtal tillämpas,
 8. hur avtalet sägs upp och om det kan sägas upp avgiftsfritt,
 9. möjligheter till och fördelar med leverantörsbyte,
 10. var det finns jämförelseverktyg som jämför erbjudanden från olika elleverantörer,
 11. varje energikällas andel av den el som elanvändaren köper enligt leveransavtalet,
 12. övriga tjänster som elleverantören kan tillhandahålla,
 13. villkor för ersättning och återbetalning för tjänster som felaktigt fakturerats eller som inte håller angiven kvalitet,
 14. hur elanvändaren kan lämna klagomål och hur klagomålen hanteras,
 15. konsumentens rättigheter, och
 16. oberoende tjänster för tvistlösning och om kontaktuppgifter för sådan verksamhet.

[S2]Uppgifterna i första stycket 8-16 får lämnas på elleverantörens webbplats om det finns en tydlig anvisning på fakturan om var elanvändaren kan hitta dem.

10 §  På fakturor som baseras på faktisk förbrukning ska det även finnas

 1. jämförelser i grafisk form mellan elanvändarens elförbrukning under faktureringsperioden och förbrukningen under samma period föregående år,
 2. kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder, och
 3. jämförelser med en normaliserad eller genom riktmärkning framtagen genomsnittlig elanvändare i samma användarkategori.

11 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om den information som elleverantören ska lämna till elanvändaren på fakturan eller i samband med fakturering.

Uppgifter om faktisk elförbrukning

12 §  En elleverantör ska lämna uppgifter om faktisk elförbrukning minst en gång per månad till elanvändare som har mätare som kan fjärravläsas. Om uppgifterna lämnas via internet ska de uppdateras så ofta som mätanordningarna och systemen tillåter.

[S2]Elleverantören ska lämna uppgifter om faktisk elförbrukning minst var sjätte månad om elanvändarens mätare inte kan fjärravläsas. Uppgifterna ska dock lämnas var tredje månad om elanvändaren begär det eller har valt elektronisk fakturering.

[S3]Uppgifterna enligt första och andra styckena ska lämnas utan kostnad för elanvändaren.

13 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om de uppgifter om faktisk elförbrukning som elleverantören ska lämna till elanvändaren.

Uppgifter om historisk elförbrukning

14 §  En elleverantör ska, utan kostnad för elanvändaren, lämna uppgifter om historisk elförbrukning till elanvändare som har mätare som kan fjärravläsas. Uppgifterna ska omfatta

 1. elförbrukning från minst de föregående tre åren eller från det att elleveransavtalet trädde i kraft, om den perioden är kortare, och
 2. användningstid för alla dagar, veckor och månader för en period som minst omfattar de föregående 24 månaderna eller från det att elleveransavtalet trädde i kraft, om den perioden är kortare.

[S2]Uppgifterna enligt första stycket 1 ska motsvara de intervall som regelbundna förbrukningsuppgifter har lämnats för. Uppgifterna enligt första stycket 2 ska lämnas i nära realtid via internet eller via mätargränssnittet.

15 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om de uppgifter om historisk elförbrukning som elleverantören ska lämna till elanvändaren.

Uppgifter om energikällor

16 §  En elleverantör ska lämna uppgifter till elanvändaren om

 1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning av energikällor som leverantören har använt under det föregående året, och
 2. inverkan på miljön av elframställningen från den sammanlagda energisammansättning som leverantören har använt under det föregående året, åtminstone när det gäller utsläpp av koldioxid och radioaktivt avfall.

[S2]Uppgifterna, eller en hänvisning till var det går att hitta dem, ska lämnas på fakturan eller tillsammans med andra uppgifter som ska lämnas i samband med fakturering.

17 §  Redovisningen enligt 16 § första stycket 1 i fråga om el från förnybara energikällor ska baseras på ursprungsgarantier som har annullerats för att garantera ursprunget på elen eller på residualmix. Om elleverantören överför ursprungsgarantier som avser el från förnybara energikällor till en annan innehavare, ska den mängd el som motsvarar ursprungsgarantierna dras från andelen el från förnybara energikällor vid redovisningen.

[S2]Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat el från ett land utanför Europeiska unionen, får uppgifterna enligt 16 § första stycket 1 baseras på aggregerade uppgifter som börsen eller företaget lämnat under föregående år.

18 §  Elproducenter ska offentliggöra de uppgifter som elleverantören behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 16 § första stycket.

[S2]Elleverantörer som inte producerar el ska på begäran av en annan elleverantör lämna de uppgifter som den begärande elleverantören behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

19 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. hur uppgifterna om energikällor enligt 16 och 17 §§ ska beräknas och redovisas för elanvändaren,
 2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 18 § första stycket, och
 3. skyldigheten för elleverantören att lämna uppgifter enligt 18 § andra stycket.

Information som ska lämnas på elleverantörens webbplats och sammanfattning av avtalsinnehåll

20 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. att elleverantörer ska vara skyldiga att lämna viss information till elanvändare på sina webbplatser eller på något annat sätt, och
 2. vilka delar av avtalsinnehållet som ska finnas med i den sammanfattning som en elleverantör enligt 9 kap. 21 § tredje stycket ellagen (1997:857) ska tillhandahålla elanvändaren och hur den ska tillhandahållas.

Anmälningar till nätföretag innan leverans av el och aggregeringstjänster påbörjas

21 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den anmälan som

 1. en elleverantör enligt 9 kap. 2 § första stycket ellagen (1997:857) ska göra till nätföretaget, och
 2. en leverantör av aggregeringstjänster enligt 9 kap. 32 § ellagen ska göra till nätföretaget.

Information till elanvändare som anvisas en elleverantör

22 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som nätföretaget enligt 9 kap. 5 § ellagen (1997:857) ska lämna till elanvändare som anvisas en elleverantör.

Information till elanvändare innan ett elleveransavtal löper ut

23 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som en elleverantör enligt 9 kap. 15 § första stycket ellagen (1997:857) ska lämna till elanvändaren innan ett elleveransavtal löper ut.

Uppgifter till nätmyndigheten om priser och leveransvillkor

24 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter om priser och leveransvillkor som en elleverantör enligt 9 kap. 20 § ellagen (1997:857) ska lämna till nätmyndigheten.

Bevarande av uppgifter

25 §  En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 26 §.

26 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för elleverantören att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument och om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.

Underrättelse till en konsument och meddelande till socialnämnden

27 §  Information som en elleverantör lämnar till en konsument enligt 11 kap. 2 § första stycket 3 ellagen (1997:857) ska utformas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Ett meddelande till socialnämnden enligt 11 kap. 3 § 4 ellagen ska utformas i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.

Bilaga 1

Underrättelse till en konsument vid bristande betalning för el
Eftersom du inte har betalat avgiften för levererad el i tid kan överföringen av din el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande.
Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnden om en konsument som riskerar att få överföringen av el avbruten
 1. Elleverantörens namn, postadress och telefonnummer:
 2. Konsumentens namn och postadress:
 3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska betala för att förhindra att överföringen av el avbryts:
 4. Elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning:

Ändringar

Förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster

Ikraftträder
2023-06-01