AFS 2020:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning

AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

ISBN 978-91-7930-677-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter

och allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än

föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om

tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst

hänseende. De kan till exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa

på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljö-

verkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Utgivare: Anna Varg

AFS 2020:1

4

Innehåll

Arbetsplatsens utformning

Syfte .......................................................................................................................... 7

Tillämpningsområde .............................................................................................. 7

Till vem riktar sig föreskrifterna ........................................................................... 9

Definitioner .............................................................................................................. 9

Systematiskt arbetsmiljöarbete ........................................................................... 13

Projekteringsansvar .............................................................................................. 13

Byggherren

........................................................................................................ 13

Bas-P

................................................................................................................... 14

Projektörer

......................................................................................................... 15

Projektera för en god arbetsmiljö ................................................................... 15

Hur en arbetsplats ska vara utformad ............................................................... 17

Lokalutformning

.............................................................................................. 19

Förbindelseleder

.......................................................................................... 19

Golv ................................................................................................................ 20

Fönster, glaspartier, dörrar och portar ...................................................... 20

Trappor och stegar ....................................................................................... 21

Inredning och utrustning ........................................................................... 22

Varumottag

................................................................................................... 23

Dricksvatten

................................................................................................. 23

Kompletterande krav för personalutrymmen .............................................. 23

Allmänt

......................................................................................................... 23

Förvaringsutrymmen

.................................................................................. 24

Omklädningsrum

........................................................................................ 25

Tvättplatser

................................................................................................... 26

Toaletter

......................................................................................................... 26

Matutrymme ................................................................................................. 27

Pausutrymme

............................................................................................... 28

Vilutrymme

.................................................................................................. 28

Jourrum

......................................................................................................... 28

Kompletterande krav för arbete utomhus .................................................... 28

Underhåll och städning .................................................................................... 29

Utrymning, larm och brandskydd ...................................................................... 29

Utrymning

......................................................................................................... 29

Belysning och vägledande markering för utrymning ................................. 31

Utrymningslarm ................................................................................................ 32

Särskilda åtgärder för brandskydd ................................................................. 33

AFS 2020:1

5

Utrymningsplan

............................................................................................... 34

Klimat och installationer ...................................................................................... 35

Luftkvalitet

........................................................................................................ 35

Ventilation

......................................................................................................... 35

Uteluft och tilluft ......................................................................................... 36

Kontroll och underhåll ................................................................................ 37

Återluft

.......................................................................................................... 37

Processventilation

........................................................................................ 38

Temperatur och klimat .................................................................................... 39

Arbete i stark värme .................................................................................... 40

Arbete i kylda livsmedelslokaler ............................................................... 41

Dagsljus och annan belysning ........................................................................ 41

Vatten och avlopp ............................................................................................. 43

Buller

.................................................................................................................. 43

El ......................................................................................................................... 44

Säkerhet .................................................................................................................. 44

Skydd mot våld och hot .................................................................................. 44

Skydd mot fall ................................................................................................... 45

Skyddsräcken

............................................................................................... 45

Skydd mot ras ................................................................................................... 46

Skydd mot sammanstötning med glasytor .................................................. 46

Skydd mot skärskador ..................................................................................... 46

Skydd mot köldskador och brännskador ..................................................... 46

Skydd mot instängning ................................................................................... 47

Nöddusch och ögonspolning ......................................................................... 47

Skyltar och signaler ............................................................................................... 48

Bilaga 1. Tidsvägt värmeindex ............................................................................ 50

Bilaga 2. Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler .......................... 53

Bilaga 3. Skyltar ..................................................................................................... 57

Bilaga 4. Märkning av brandbekämpningsutrustning .................................... 63

Bilaga 5. Märkning av hinder, farliga områden, gång- och transportleder ... 64

Bilaga 6. Ljussignaler och genomlysta skyltar .................................................. 65

Bilaga 7. Ljudsignaler ........................................................................................... 66

Bilaga 8. Talade meddelanden ............................................................................. 67

Bilaga 9. Handsignaler ......................................................................................... 68

AFS 2020:1

7

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

råd om arbetsplatsens utformning;

AFS 2020:1

Utkom från trycket

den 7 juli 2020

beslutade den 30 juni 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att

ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller utformning, projektering samt drift och underhåll

av arbetsplatser, i och i anslutning till byggnadsverk, samt skyltar, märkning och

signaler. Vid nybyggnad och ändring gäller inte 23 och 77 §§ och 91 § första stycket.

1Jämför följande direktiv:

– Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet

och hälsa på arbetsplatser (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG),

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG.

– Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärk-

ning och signaler för hälsa och säkerhet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv

89/391/EEG), i lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EG.

AFS 2020:1

8

3 § Dessa föreskrifter gäller med nedanstående undantag.

1. Arbetsplatser i transportmedel omfattas inte.

2. Föreskrifterna ska inte tillämpas om det skulle strida mot ett av

Europeiska unionens produktdirektiv eller produktförordningar.

3. För arbetsplatser

a. i sådana anläggningar av hemlig natur för totalförsvaret som avses i

9 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), eller

b. under fältmässiga övningar inom totalförsvaret,

gäller endast krav på skyltar och signaler, 164–166 §§.

4. Föreskrifterna gäller inte för skyltar och signaler som används vid trans-

port på vägar, järnvägar eller vattenvägar, till sjöss eller i luften utanför

fasta arbetsplatser.

5. Märkning av, och skyltning för, farliga kemiska ämnen eller blandningar

omfattas inte. Bestämmelser om märkning på behållare, gasflaskor och

rörledningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbets-

miljörisker.

6. Om risken för skadlig värme till helt övervägande del beror på sol-

strålning gäller inte 127–130 §§ om arbete i stark värme.

7. Vid arbete i räddningstjänst gäller inte 127–130 §§ om arbete i stark värme.

8. 131–134 §§ om arbete i kylda livsmedelslokaler gäller enbart då arbete sker

i lokaler som av livsmedelshygieniska skäl kyls till en lufttemperatur lägre

än +16 °C.

9. Vid arbete som enbart avser in- och uttransport av varor i till exempel

kylrum gäller inte 131–133 §§ om arbete i kylda livsmedelslokaler.

För arbetsplatser inom byggnads- och anläggningsindustri och utvin-

ningsindustri gäller föreskrifterna endast i färdigställda utrymmen och

i bodar. Bestämmelserna om personalutrymmen, 57–84 §§, belysning,

135 och 136 §§, och skyltar och signaler, 164–166 §§, gäller även i icke färdig-

ställda utrymmen.

Allmänna råd: Även om föreskrifterna inte gäller för en arbetsplats ska

arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) vidta alla åtgärder

som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, samt samverka med

arbetstagarna för att skapa en god arbetsmiljö.

AFS 2020:1

9

Till vem riktar sig föreskrifterna

4 § Föreskrifterna riktar sig till följande.

1. Arbetsgivaren ansvarar för att 6 och 22–166 §§ följs. Den arbetsgivare som

inte råder över en arbetsplats behöver dock endast följa 6 §, 126 § andra

meningen, 127–131 och 134 §§.

2. Den som hyr in arbetskraft likställs med arbetsgivare i dessa föreskrifter.

3. Den som är byggherre ska följa 7–11 och 18–21 §§.

4. Den som är byggarbetsmiljösamordnare ska följa 12–14 och 18–21 §§.

5. Den som är projektör enligt 5 § ska följa 15 och 17–21 §§.

6. Den som projekterar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar ska

följa 16 och 18–21 §§.

Av 1 och 3 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att dessa föreskrifter under

vissa omständigheter kan medföra skyldigheter även för andra än arbetsgivare.

Det som sägs i dessa föreskrifter gäller då även dem.

Allmänna råd: Arbetsgivaren råder inte över arbetsplatsen, om denna

varken äger eller har hyresavtal för arbetsplatsen, eller av annan anled-

ning inte har möjlighet att påverka utformningen av arbetsplatsen. Exem-

pel på arbetsplatser som arbetsgivaren inte råder över är när arbetet sker i

någon annans enskilda hem. För alla arbetsgivare, även de som omfattas

av undantaget i denna paragraf, finns regler om ansvar för arbetstagares

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö-

verkets övriga föreskrifter. I arbetsmiljölagen finns till exempel krav på

personalutrymmen.

Definitioner

5 § I dessa föreskrifter har följande begrepp dessa betydelser.

Arbetsplats

En plats för arbete, inklusive förbindelseleder och

personalutrymmen, till vilken en arbetstagare

har tillträde under sitt arbete. Arbetsplatser kan

finnas både inomhus och utomhus och vara både

stadigvarande och tillfälliga.

Bas-P

Byggarbetsmiljösamordnare som utsetts för

planering och projektering av ett byggnads- eller

AFS 2020:1

10

anläggningsarbete, enligt 3 kap. 6 § 2 arbetsmiljö-

lagen, att utföra uppgifterna i enlighet med 3 kap.

7 a § arbetsmiljölagen.

Bas-U

Byggarbetsmiljösamordnare som utsetts för

utförande av ett byggnads- eller anläggnings-

arbete, enligt 3 kap. 6 § 3 arbetsmiljölagen, att

utföra uppgifterna i enlighet med 3 kap. 7 b §

arbetsmiljölagen.

Brandredskapsskylt

Skylt som anger placering av brandskyddsanord-

ning eller brandskyddsutrustning.

Bruksskede

Den tidsperiod en färdigställd byggnad eller

anläggning används.

Buller

Icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt

och störande ljud. Begreppet störande ljud om-

fattar både psykologiska och fysiologiska effekter

av buller.

Byggherre

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggnings-

arbete enligt 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen, det vill

säga varje fysisk eller juridisk person för vars

räkning ett byggprojekt utförs.

Av 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen följer att det som

står om byggherren i dessa föreskrifter istället

ska gälla en av byggherren anlitad självständig

uppdragstagare om en sådan finns.

Den fysiska person som bygger själv för

egen räkning, utan att inträda i ett arbetstagar-

arbetsgivarförhållande eller anlita entreprenör,

omfattas inte av arbetsmiljölagstiftningen.

Byggnadsverk

En byggnad eller annan anläggning.

Förbindelseled

Väg, utrymme eller annat som förbinder

två platser, inomhus eller utomhus, till exempel

passage, transportväg eller tillträdesled. Den kan

vara avsedd för personer eller fordon.

AFS 2020:1

11

Förbudsskylt

Skylt som förbjuder ett beteende som kan inne-

bära fara.

Handsignal

Ett fastställt rörelsemönster med armar och händer

för att leda personal som utför manövrer som kan

innebära risk eller fara.

Lastkaj

Plattform för att underlätta lastning och lossning.

Ljudsignal

Fastställd signal som avges från ett särskilt

don utan att någon mänsklig eller syntetisk röst

används.

Ljussignal och

Signal eller skylt, med ljus som sänds ut genom en

genomlyst skylt

anordning som är gjord av transparent eller

genomlyst material. Den ska vara upplyst från

in- eller baksidan så att den ger intryck av en

lysande yta.

Normalt

Med uttrycket normalt i föreskriftstexterna avses

att kraven i paragraftexten ska uppfyllas utom

vid de enstaka fall då speciella omständigheter

gör att undantag behöver göras. Ett sådant fall kan

vara att arbetsplatsen endast används tillfälligt

och att säkerheten kan upprätthållas genom andra

åtgärder.

Nödskylt

Skylt som ger information om utrymningsväg,

väg till utrymningsväg, utrustning för första

hjälpen eller räddningsutrustning.

Personalutrymme

Klädutrymme, omklädningsrum, torkutrymme,

tvättutrymme, duschutrymme, toalettrum, matut-

rymme, pausutrymme, vilutrymme eller jourrum

som arbetstagare kan använda i anslutning till

sitt arbete.

Processventilation

Uppfångning av luftföroreningar så nära källan

som möjligt och bortförande av dessa.

Projektörer

Arkitekter, konstruktörer och andra som med-

verkar i planeringen eller projekteringen av ett

AFS 2020:1

12

byggnads- eller anläggningsarbete i enlighet

med 3 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Det omfattar

alla som på något sätt medverkar eller fattar

beslut om utformning eller funktion, till exempel

inköpare, konsulter inom el, VVS och kommu-

nikation, specialister inom mekaniska tjänster,

inredning och tillfälliga stödkonstruktioner.

Även byggherrar och entreprenörer räknas som

projektörer när de planerar eller projekterar.

Påbudsskylt

Skylt som påbjuder ett visst beteende.

Ställage

Lagerställ på vilket material lagras.

Symbol

Bild som beskriver en situation eller föreskriver

ett visst uppträdande.

Talat meddelande

I förväg fastställt talat (verbalt) meddelande som

avges med mänsklig eller syntetisk röst.

Termiskt klimat

Den inverkan på människans upplevelse som

lufttemperatur, omgivande ytors temperatur,

luftfuktighet och lufthastighet har vid en given

aktivitet och klädsel.

Tillfällig utrymningsplats

Plats där arbetstagare, som på egen hand inte kan

utrymma hela vägen till säker plats, säkert kan

invänta hjälp.

Tillgänglig

Både tillgänglig och användbar så att så många

som möjligt kan använda arbetsplatsen på lika

villkor, även personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga och personer med allergier.

Tilläggsskylt

Skylt som används tillsammans med en annan

skylt och lämnar kompletterande information.

Tvättplats

En sammanfattande beteckning för dusch, tvätt-

ställ eller tvättränna med rinnande varmt och

kallt vatten.

Utblick

Visuell kontakt med omgivningen, genom en

öppning mot utsidan eller mot till exempel ett

AFS 2020:1

13

inomhustorg, som ger information om omgiv-

ningen och möjlighet att följa vädrets, dygnets och

årstidernas variationer.

Utrymningsväg

En utgång som leder till en säker plats, det vill

säga en plats i det fria, där brand och brandgaser

inte kan påverka utrymmande personer.

Varningsskylt

Skylt som varnar för en risk eller fara.

Varumottag

En anläggning eller avgränsad yta för lastning

och lossning av gods.

Vistelsezon

Vistelsezonen är den del av ett rum där krav ställs

på luftkvalitet och termisk komfort. Vistelsezonen

begränsas i rummet av två horisontella plan,

ett på 0,1 meter över golv och ett annat på 2,0

meter över golv, samt vertikala plan 0,6 meter från

yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid

fönster och dörr 1,0 meter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

6 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns

grundläggande bestämmelser om hur arbetsgivaren ska organisera, genom-

föra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa och

olycksfall i arbetet, samt skapa en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska, i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, beakta och hantera

de arbetsmiljöförhållanden som regleras i 22–166 §§ i dessa föreskrifter.

Projekteringsansvar

Byggherren

7 § Byggherren ska se till att kraven i 18–21 §§ uppfylls.

8 § Byggherren ska se till att de projektörer som väljs har tillräcklig utbildning,

kompetens och erfarenhet. Med tillräcklig kompetens avses både kunskap om

arbetsmiljöregler och färdigheter att tillämpa dessa vid projekteringen.

Kompetensen ska motsvara projektets storlek och komplexitet, samt de

risker som kan antas förekomma vid arbete i, och i anslutning till, det färdiga

byggnadsverket.

AFS 2020:1

14

Allmänna råd: Förutom kunskap om dessa föreskrifter kan kunskap

om andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket behövas, beroende på den

framtida verksamhetens art.

9 § Byggherren ska utse lämplig Bas-P så snart planering eller projektering

påbörjas.

Regler om Bas-P:s kvalifikationer, samt att byggherren ska kunna styrka

kvalifikationerna, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och

anläggningsarbete.

Storleken och komplexiteten på det byggprojekt vars arbetsmiljöfrågor ska

samordnas avgör vilken utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs.

10 § Byggherren ska följa upp Bas-P:s arbetsmiljöarbete och se till att Bas-P

har de förutsättningar som behövs så att Bas-P kan utföra sina uppgifter enligt

12–14 §§.

11 § Byggherren ska se till att uppgifter om arbetsmiljöarbetet lämnas över från

Bas-P till Bas-U, för att förebygga att ändringar görs som påverkar arbetsmiljön

negativt i bruksskedet. Om Bas-P byts ut under projektet ska byggherren se till

att uppgifterna lämnas till den nya Bas-P.

Allmänna råd: Vid överlämningen kan till exempel följande punkter

tas upp:

• Föregående byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöarbete.

• Kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärdsförslag samt överlämning

av skriftliga underlag, där det finns arbetsmiljörisker som inte är

uppenbara.

• Lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön.

• Hur tillkommande projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation

överlämnas till Bas-U, om projekteringen fortsätter.

• Avstämning av tidplanen och en eventuell justering av den.

Bas-P

12 § För att förebygga arbetsmiljörisker och möjliggöra en god arbetsmiljö

under bruksskedet ska Bas-P

1. samordna projekteringen i frågor som har betydelse för arbetsmiljön

i bruksskedet,

2. delta i ledningen av projekteringen,

3. se till att inga arbetsmiljöfrågor förbises på grund av tveksamhet om

AFS 2020:1

15

vilken projektör som ska hantera dem,

4. uppmärksamma projektörerna på deras skyldigheter enligt dessa

föreskrifter, och

5. verka för att varje projektör tar hänsyn till övrig projektering, i den mån

det har betydelse för den egna projekteringen.

13 § Bas-P ska informera byggherren om projektörerna inte följer Bas-P:s

anvisningar i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bruksskedet.

14 § Bas-P ska meddela byggherren om de förutsättningar som givits av bygg-

herren kan medföra allvarliga arbetsmiljörisker i bruksskedet som varken kan

projekteras bort eller åtgärdas.

Projektörer

15 § Projektörerna ska, inom ramen för sina uppdrag, projektera så att kraven

i 18–21 §§ uppfylls.

16 § De som projekterar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar ska

projektera så att kraven i 18–21 §§ uppfylls.

17 § Projektörerna ska se till att deras lösningar fungerar med andra projek-

törers lösningar, om det har betydelse för arbetsmiljön under bruksskedet.

Allmänna råd: Projektörerna kan behöva informera Bas-P om relevanta

arbetsmiljöfrågor.

Projektera för en god arbetsmiljö

18 § Projekteringen ska genomföras så att det blir möjligt att skapa en god

arbetsmiljö för alla arbetstagare som kan förutses komma att arbeta i, eller i

anslutning till, det färdiga byggnadsverket.

Allmänna råd: Exempel på personer som kan förutses komma att arbeta i,

eller i anslutning till, det färdiga byggnadsverket är både de som kommer

att arbeta stadigvarande i den verksamhet som kommer att bedrivas och

de som kommer att utföra städning, varuleveranser, sophämtning och

annat arbete med drift och underhåll.

19 § Under projekteringen ska förslag till utformningen av det färdiga

byggnadsverket granskas, för att bedöma om kraven i arbetsmiljölagen och

AFS 2020:1

16

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan uppfyllas. För att förebygga arbetsmiljöris-

ker i bruksskedet ska man arbeta enligt dessa grundprinciper under planeringen

och projekteringen:

1. Identifiera och undvika risker.

2. Bedöma risker som inte kan undvikas.

3. Hantera risker enligt a–e.

a. Åtgärda riskerna vid källan.

b. Ersätta farliga ämnen med ämnen som är ofarliga, eller mindre

farliga, så långt det är möjligt.

c. Prioritera gemensamma skyddsåtgärder framför individuella.

d. Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

e. Ta hänsyn till människors olika förutsättningar.

20 § När

1. ett nytt byggnadsverk för arbetsplatser, eller

2. en ombyggnad av arbetsplatser,

projekteras, ska arbetsplatserna utformas på ett sådant sätt att de blir så tillgäng-

liga att så många som möjligt kan använda dem på lika villkor, även personer

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och personer med allergier.

Om arbetets art kräver en viss funktionsförmåga, undantas den aktuella

arbetsplatsen från kravet i första stycket vad gäller tillgänglighet för just denna

funktionsförmåga. Undantaget gäller enbart den del av lokalen där den aktuella

funktionsförmågan behövs för att arbete ska kunna utföras.

Allmänna råd: Exempel på egenskaper som gör en arbetsplats tillgänglig

för så många som möjligt är:

• Enkla och tydliga samband mellan lokaler.

• Sammanhängande taktila ledstråk.

• Kontrasterande färgsättning.

• Efterklangstid som är lämplig beroende på lokalens användnings-

område.

• God taluppfattbarhet.

• Tillräckliga areor och passagemått.

• Inga nivåskillnader.

• Automatiska dörröppnare.

• Lättstädad inredning.

• Lågemitterande material.

• Kontinuerlig ventilation.

AFS 2020:1

17

Med ombyggnad avses förändringar som är så stora att Boverkets krav

på tillgänglighet vid ombyggnad gäller.

21 § När ett byggnadsverk som ska innehålla tillgängliga arbetsplatser ska

projekteras för ny- eller ombyggnad, ska

1. det dimensioneras för personer som använder en mindre utomhusrullstol,

alltså en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning,

2. sambanden mellan olika delar, eller rum, på arbetsplatsen underlätta för

arbetstagarna att hitta och få en överblick,

3. det finnas tillfälliga utrymningsplatser, om inte utrymningsvägarna är

tillgängliga hela vägen till en säker plats,

4. utrymningsvägarna vara tillgängliga hela vägen till en säker plats, eller

till tillfälliga utrymningsplatser,

5. tillfälliga utrymningsplatser ha tvåvägs kommunikationssystem, och

6. minst en toalett på varje våningsplan vara tillgänglig.

Allmänna råd: Dimensionerande vändmått för en mindre utomhusrullstol

är en cirkel med diametern 1,50 meter. Det fria passagemåttet i dörrar för en

sådan rullstol behöver vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90º.

Exempel på hur utrymningsplatser kan utformas finns i Boverkets

byggregler (BBR).

I allmänna råd till 77 § finns information om hur en tillgänglig toalett

bör utformas.

Hur en arbetsplats ska vara utformad

Lokalutformning

22 § Arbetsplatser ska ha de lokaler och andra utrymmen som behövs med

hänsyn till verksamheten, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas.

Allmänna råd: Exempel på utrymmen som kan behövas är tysta rum,

utrymmen för fastighetsskötsel och service, samt till exempel sköljrum

inom vården.

23 § En befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver

använda den. Bedömningen av vilka utrymmen som ska vara tillgängliga för

att arbetstagarna ska kunna utföra sitt arbete ska göras av arbetsgivaren i sam-

råd med de berörda arbetstagarna. Om det finns ett personalutrymme där all

personal ska mötas, ska det vara tillgängligt.

AFS 2020:1

18

24 § Arbetsplatser ska ha en med hänsyn till verksamheten tillräcklig area och

fri höjd, så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas. De ska vara lämpligt

placerade, utformade och inredda. Placeringen av arbetsplatsens olika delar

ska vara sådan att sambanden blir tydliga och funktionella.

Allmänna råd: Rumshöjden bör vara minst 2,40 meter. I begränsade

delar av arbetslokalen kan denna rumshöjd underskridas. I sådana delar

av arbetslokalen där ståhöjd behövs, bör rumshöjden inte vara lägre än

2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.

Rumshöjden i undervisningslokaler, eller andra lokaler avsedda för ett

större antal personer, bör vara lägst 2,70 meter.

Om täta förflyttningar eller transporter kan förutses mellan olika

lokaler, bör lokalerna samlas för att ge en enkel invändig förbindelse.

25 § Arbetsplatser ska vara utformade för att medge tillräcklig rörelsefrihet

för arbetet. Om detta inte är möjligt, på grund av särskilda förhållanden på

arbetsplatsen, ska arbetstagarna ha tillräcklig rörelsefrihet nära den plats där

arbetet utförs.

Vid arbete där arbetstagaren måste utföra arbetsmoment som innebär kraft-

utövning eller arbete där arbetstagare behöver vrida, huka eller böja sig ned,

ska det normalt finnas ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter.

Då hjälpmedel och arbetsutrustning, eller annan teknisk utrustning, används

behövs dessutom ett fritt utrymme för att hantera och manövrera dessa.

Allmänna råd: För att uppfylla första stycket kan det ibland behövas

ett större arbetsutrymme än det minimimått som anges i andra stycket.

Särskilda förhållanden kan vara tillfälliga eller kortare arbetsuppgifter,

till exempel servicearbeten i trånga utrymmen.

Exempel på arbeten där arbetsutrymme enligt andra stycket kan behövas

är vård och omsorg, städning, fastighetsservice, leveranser och handel.

26 § Arbeten eller processer som medför särskild risk för ohälsa eller olycksfall

ska normalt utföras i särskild lokal, avskild från övriga lokaler.

Allmänna råd: Sådana arbeten eller processer är till exempel de som ger

hög ljudnivå, utsläpp av luftföroreningar eller som kan medföra särskild

risk för brand eller explosion. Fläktaggregat, batterier under laddning,

diskmaskiner och kopieringsmaskiner kan behöva placeras i en särskild

lokal. Även vård av smittade bör ske i särskild lokal.

AFS 2020:1

19

27 § Arbetsplatser ska vara placerade och utformade så att inredning, installa-

tioner, utrustning och ytskikt kan underhållas och förnyas i tillräcklig omfattning

under byggnadsverkets brukstid.

Förbindelseleder

28 § Förbindelseleder ska vara utformade och dimensionerade så att arbets-

tagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa. Om det finns risk för

sammanstötning, eller om fasta arbetsplatser ligger i anslutning till förbindelse-

led för fordons- och trucktrafik, ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd

eller en avskiljande barriär.

Allmänna råd: Att kunna förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa

innebär både att kunna förflytta sig utan risk för skador, och att kunna

orientera sig på ett enkelt sätt. Vad som krävs för att kunna orientera

sig på ett enkelt sätt kan variera beroende på arbetstagarnas kognitiva

funktionsförmåga.

Vid dörrar, portar eller andra öppningar kan en avskiljande barriär

vara räcken eller annan form av avvisare.

29 § Trösklar och enstaka trappsteg i förbindelseleder ska undvikas.

30 § Förbindelseleder för tyngre eller otympliga transporter ska vara utfor-

made så att tung manuell hantering kan undvikas. Det ska vara möjligt att vid

behov tillfälligt ställa upp dörrar i förbindelseleder vid leveranser. Möjligheten

får inte medföra risk för spridning av brand.

Allmänna råd: Rullande hantering kan vara ett sätt att undvika tung

manuell hantering. Både lutning och underlag påverkar vad som är lämplig

utformning för rullande hantering. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

belastningsergonomi finns en bedömningsmodell som kan användas

som vägledning.

31 § Ramper ska ha en lutning och utformning som är anpassad efter använd-

ningsområdet. En ramp som ska kunna användas självständigt av en arbetsta-

gare som använder rullstol får inte ha brantare lutning än 1:12.

Allmänna råd: En ramp för en arbetstagare som använder rullstol bör

inte luta brantare än 1:20. Höjdskillnaden mellan vilplan bör vara högst

0,5 meter.

AFS 2020:1

20

Vid användning av truck i lutning är det viktigt att följa trucktillver-

karens anvisningar.

För bedömning av lämplig utformning av ramper för rullande hante-

ring av gods finns en bedömningsmodell i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om belastningsergonomi.

Att rampens utformning är anpassad efter användningsområdet kan

innebära att den har avåkningsskydd.

32 § Förbindelselederna ska, där det behövs, vara tydligt markerade.

33 § I omedelbar närhet av varje port, som är avsedd för fordonstrafik, ska det

finnas en dörr för gående, om det inte är riskfritt för gående att passera genom

porten. Sådana dörrar ska vara tydligt markerade och får inte blockeras.

34 § Transporter av gods mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller

annan passande lyftanordning, om transporterna är så tunga eller förekommer

så ofta att

1. manuella lyft,

2. bärande, eller

3. annan manuell hantering

medför risk för ohälsa eller olycksfall, genom hälsofarliga eller onödigt

tröttande belastningar.

Golv

35 § Golv ska

1. vara fasta och stabila,

2. ha en för verksamheten lämplig svikt,

3. utformas så att halkrisken är liten, och

4. inte ha upphöjningar, hål eller lutningar som medför risk för ohälsa eller

olycksfall.

36 § På arbetsplatser där statisk elektricitet kan innebära en risk ska golv-

material, inredning och utrustning väljas så att elektrisk uppladdning motverkas,

om inte andra åtgärder vidtas för att motverka detta.

Allmänna råd: Andra åtgärder kan vara förhöjd luftfuktighet eller

val av kläder/skor som inte genererar statisk elektricitet.

AFS 2020:1

21

Fönster, glaspartier, dörrar och portar

37 § Öppningsbara fönster ska kunna manövreras på ett säkert sätt. De får inte

medföra särskild risk för olycksfall i uppställt läge.

38 § Fönster och glaspartier ska vara utformade så att de inte brister vid den

belastning de kan förväntas utsättas för.

Allmänna råd: Exempel på sådan belastning är skolbarn som sitter i

fönsternischer och taklanterniner som kan komma att beträdas.

39 § Fönster, takfönster och genomsynliga innerväggar ska vid behov ha

anordningar eller utförande som medger avskärmning av solinstrålning.

40 § Det ska finnas dörrar och portar

1. i det antal,

2. med den placering,

3. med de mått, och

4. med det utförande

som arbetstagarnas förutsättningar och verksamheten kräver.

41 § Pendeldörrar och pendelportar ska vara utformade så att det är enkelt att

se igenom dem, för att minska risken för sammanstötningar.

42 § Dörrar och portar, som öppnas genom att höjas, ska vara säkrade mot

oavsiktlig stängning. Skjutdörrar, skjutportar och vikväggar ska vara säkrade

mot att spåra ur och välta.

43 § Dörrar och portar ska vara placerade och utformade så att risken för

sammanstötning och klämning minimeras.

Trappor och stegar

44 § Antalet trappor och deras utformning ska anpassas efter antal användare

och arbetets art. Trappor ska vara säkra att använda. De ska normalt ha led-

stänger och vara utförda så att halkrisken minimeras.

Allmänna råd: För att en trappa ska vara säker att använda

• bör minsta stegdjup normalt vara 0,25 meter och största steghöjd

normalt vara 0,18 meter,

AFS 2020:1

22

• bör den ha kontrastmarkeringar, och

• bör den ha ledstänger på en höjd av 0,9 meter, mätt vid stegnosen.

45 § Mellan en dörr och en nedåtgående trappa, eller ett enstaka trappsteg,

ska det finnas ett trapplan, som är tillräckligt stort med hänsyn till risken för fall.

46 § För tillträde till plattformar, serviceutrymmen och liknande utrym-

men som används vid mer än enstaka tillfällen, ska det finnas en trappa.

För utrymmen som endast används vid enstaka tillfällen, och när båda

händerna är fria att använda för förflyttningen, ska det antingen finnas en trappa

eller en stege säkrad mot fall.

Inredning och utrustning

47 § Inredning och utrustning ska väljas, utformas och placeras med hänsyn

till arbetstagarnas olika förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna

ställer. Den ska kunna användas utan risk för ohälsa och olycksfall. Den som i

huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

Allmänna råd: Exempel på inredning utformad med hänsyn till arbets-

tagarnas olika förutsättningar är inredning och utrustning anpassade för

både barn och vuxna i skolor, förskoleklasser och liknande.

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt

med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl

synlig plats.

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det

finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

Allmänna råd: Exempel på när det finns risk för instabilitet är om

ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det

har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat.

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras.

Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom

stället, om det inte är uppenbart onödigt.

AFS 2020:1

23

Varumottag

51 § Till arbetsplatser ska det, när det behövs, finnas ett eller flera varumottag.

Varumottagen ska vara utformade för verksamhetens krav, arbetets art, omfattning

och den utrustning som används.

En verksamhet med lastning och lossning av en stor mängd gods ska normalt

ha ett varumottag med lastkaj.

52 § Om varumottaget har angöringsplatser för fordon, ska angöringsplatserna

vara placerade och utformade så att sammanstötningar, mellan fordon och mellan

fordon och gående, förhindras.

Allmänna råd: Utformningen av angöringsplatser bör vara sådan att det

fria utrymmet för gående mellan fordon är minst 0,7 meter, räknat från

fordonets mest utstickande del. För att minska risken för att överhäng

går in på angränsande område bör det finnas tillräckligt stort manöver-

utrymme framför angöringsplatserna. Om det inte går att ordna tillräckligt

stora utrymmen, kan sammanstötningar förebyggas med organisatoriska

åtgärder.

53 § Lastkajer ska ha minst en tillträdesled från marken, normalt en trappa.

Allmänna råd: Vid längre lastkajer kan det av säkerhetsskäl behövas

flera trappor.

54 § Varumottag utomhus, som används mer än tillfälligt, ska normalt ha tak

som skyddar mot nederbörd och snöras.

Dricksvatten

55 § Det ska finnas tillgång till dricksvatten i nära anslutning till den plats där

arbete utförs och till matutrymmen.

Allmänna råd: Tillgång till dricksvatten kan även ordnas med dunkar

eller flaskor.

Kompletterande krav för personalutrymmen

Allmänt

56 § För personalutrymmen preciserar och kompletterar 57–84 §§ de krav som

i övrigt gäller för arbetsplatser enligt dessa föreskrifter.

AFS 2020:1

24

57 § Antalet personalutrymmen, samt deras placering, storlek och inredning,

ska vara anpassat till

1. arbetets art och varaktighet,

2. det antal arbetstagare som normalt kan beräknas använda utrymmena

samtidigt, och

3. arbetstagarnas funktionsförmåga.

Personalutrymmen ska vara lättåtkomliga.

Allmänna råd: Personalutrymmen kan också finnas utomhus, detta

gäller speciellt skolelever. Allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och

utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet ges

ut av Boverket.

58 § Ett personalutrymme får inte användas för verksamhet eller förvaring

som försämrar användbarheten som personalutrymme.

Förvaringsutrymmen

59 § Det ska finnas utrymmen för förvaring av privata kläder. Kläderna ska

kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas, och så att risken för

stöld motverkas. Utrymmena ska räcka till för alla arbetstagare som samtidigt

behöver använda dem. Om privata kläder förvaras i omklädningsrum ska de

gå att låsa in.

Allmänna råd: Risken för stöld kan motverkas genom att förvarings-

utrymmen har eller kan förses med lås.

60 § Det ska finnas utrymmen för personliga värdesaker. De ska ha eller kunna

förses med lås.

61 § I de fall som omklädning mellan privata kläder och arbetskläder måste

ske på arbetsplatsen, ska utrymmen enligt 59 § finnas i anslutning till den plats

där omklädning sker.

62 § Om

1. arbetet är smutsande eller svettdrivande, eller

2. det finns risk för ohälsa eller besvär genom att smitta, hälsofarligt ämne

eller stark lukt överförs från arbetskläder eller skyddskläder,

AFS 2020:1

25

ska de privata kläderna kunna förvaras så att smuts inte överförs från arbets-

kläder eller skyddskläder till privata kläder.

Allmänna råd: Nedsmutsning kan motverkas genom att kläderna förvaras

separat. Exempel på arbeten där privata kläder kan behöva förvaras

skilda från arbetskläder eller skyddskläder är djurhållning och arbete

vid avloppsreningsverk.

63 § Vid arbete där skyddskläder används ska det finnas lämpligt utrymme

för förvaring av dessa.

64 § Det ska finnas möjlighet att torka arbetskläder, skyddskläder och skodon

som blir våta under arbetet eller som rengjorts på grund av nedsmutsning i arbetet.

Omklädningsrum

65 § Arbetstagare som

1. utför smutsande eller svettdrivande arbete, eller

2. måste bära särskilda arbetskläder,

ska ha tillgång till omklädningsrum, eller annat lämpligt utrymme för omkläd-

ning på arbetsplatsen.

Allmänna råd: Exempel på annat lämpligt utrymme för omklädning kan

vara en rymlig toalett eller annat avskiljbart utrymme.

66 § I omklädningsrum ska det finnas tillräcklig plats för ombyte för de

arbetstagare som hänvisas dit samtidigt. Det ska finnas sittplatser för så många

personer som normalt behöver sitta samtidigt.

67 § Omklädningsrum ska normalt vara skilda för män och kvinnor om de

behöver använda dem samtidigt.

68 § Om det behövs ska det finnas olika omklädningsrum för byte till och från

privata kläder, respektive till och från arbetskläder eller skyddskläder.

Allmänna råd: Exempel på när det kan behövas olika omklädningsrum

är när det finns risk för ohälsa eller besvär, genom att smitta, hälso-

farligt ämne eller stark lukt överförs vid byte av kläder. Ibland kan dusch

mellan rummen behövas.

AFS 2020:1

26

Tvättplatser

69 § I personalutrymmen ska det finnas tillräckligt många och lämpligt

utformade tvättplatser.

70 § Om arbetet är svettdrivande, eller smutsande, ska det normalt finnas dusch.

Allmänna råd: Om arbetet endast smutsar ned en begränsad del av

kroppen, kan det ibland räcka med annan tvättplats.

71 § Om arbetet

1. medför risk för smitta, eller

2. utförs med starkt luktande ämnen, allergena ämnen eller andra hälsofarliga

ämnen,

ska det alltid finnas tillgång till dusch. Duschen ska ligga i ett särskilt tvättrum

i anslutning till omklädningsrummen.

Allmänna råd: Exempel på ett sådant arbete är arbete med mjöl,

försöksdjur eller vissa bekämpningsmedel och arbeten i återvinnings-

anläggningar.

72 § Duschar ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver använda

duscharna samtidigt. Tvättplatser ska vara åtskilda för män och kvinnor, om

det behövs av anständighetsskäl.

Allmänna råd: När det finns flera duschar bör behovet av avskilda dusch-

platser ses över. En avskärmad duschplats bör vara försedd med eget

omklädningsutrymme.

73 § Dusch- och tvättutrymmen ska normalt ligga i anslutning till om-

klädningsrum.

74 § När det behövs ska det finnas utrustning för att spola av kläder eller

skodon som blivit smutsiga i arbetet.

Toaletter

75 § Det ska finnas tillräckligt många toaletter och tvättställ. De ska normalt

ligga i närheten av

1. platsen där arbete utförs,

2. pausutrymmen,

AFS 2020:1

27

3. omklädningsrum, samt

4. duschutrymmen och tvättutrymmen.

Allmänna råd: Det är i allmänhet nödvändigt med en toalett per påbörjat

15-tal arbetstagare. Exempel på när tvättställ behöver ligga i anslutning till

arbetsplatser är vid arbete där smittrisk förekommer, kemiska processer,

laddning av batterier och arbete inom förskola och annan omsorgsverk-

samhet. Om arbetet medför smittrisk, bör det finnas desinfektionsmedel

för huden.

76 § Toalettrum ska

1. vara tillräckligt stora,

2. vara avskilda,

3. ha låsbar dörr, och

4. inte ha direkt förbindelse med matutrymme.

I toalettrummet, eller i anslutning till detta, ska det finnas ett tvättställ eller en

tvättränna.

77 § På befintliga arbetsplatser ska det finnas toaletter som är tillgängliga för

alla som behöver använda dem.

Allmänna råd: För att vara tillgänglig bör en toalett

• vara minst 2,2 x 2,2 meter, större area kan behövas för assisterande

arbetstagare och eventuella hjälpmedel, arbetsutrustning eller annan

teknisk utrustning,

• ha inredning och utrustning som är lämpligt utformad och placerad,

• ha kontrastmarkeringar, och

• ha ett larm som går till en plats där det säkert kan uppmärksammas.

78 § Om det finns larm från toaletter, ska arbetsgivaren se till att larmet

kontrolleras regelbundet.

Matutrymme

79 § Arbetstagare ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det

gäller även de som äter medhavd mat. Det ska ske i lämpliga utrymmen med

bord och stolar med ryggstöd.

AFS 2020:1

28

Allmänna råd: Exempel på lämpliga utrymmen är en restaurang eller

ett matrum, men kan också vara ett avskilt matutrymme i arbetslokalen.

80 § Nära platsen där man äter medhavd mat ska det finnas

1. kylskåp,

2. möjlighet att värma maten, och

3. möjlighet att diska.

Pausutrymme

81 § Arbetstagare ska kunna tillbringa pauser, och eventuella väntetider i

arbetet, på en plats där de har möjlighet till kortare återhämtning. Det ska finnas

tillräckligt många sittplatser med ryggstöd.

Vilutrymme

82 § På arbetsplatser ska det finnas, eller gå snabbt att ställa i ordning, ett

vilutrymme för tillfällig, ostörd och liggande vila.

Allmänna råd: Exempel på när vilutrymmet kan behöva vara utfört som

ett särskilt vilrum är då fler än 50 personer samtidigt sysselsätts inom

samma område. I närheten av vilutrymmet bör det finnas toalett.

Jourrum

83 § För den arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett ostört jourrum

med storlek och inredning så att arbetstagaren får tillräcklig vila. Rummet ska

ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt.

Det ska vara utformat som ett enkelrum.

Allmänna råd: Jourrum ska finnas då jour i arbetstidslagens (1982:673)

mening förekommer. Regler om att det ska finnas utrymmen för vila, även

där arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen, finns i arbetsmiljölagen.

84 § I närheten av jourrum ska det finnas möjlighet att värma och äta mat.

Toalett och dusch ska finnas nära rummet.

Kompletterande krav för arbete utomhus

85 § Den mark som omger en verksamhets byggnader ska, så långt det är möjligt,

vara utformad så att transporter, markskötsel, fasadarbeten och liknande kan

utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

AFS 2020:1

29

Allmänna råd: Fönsterputsning och avfallshantering är exempel på

verksamheter för vilka hänsyn behöver tas, vid utformning av mark i

anslutning till byggnader.

86 § Fasta arbetsplatser utomhus ska vara utformade så att arbetstagarna

skyddas mot väder och vind. Tillfälliga arbetsplatser ska, så långt som möjligt,

vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind.

Allmänna råd: Exempel på skydd mot väder och vind är solavskärmning.

På skolgårdar, och i liknande miljöer, bör det finnas tillräckligt stora

områden med skugga.

87 § Arbetsplatser utomhus ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där

det behövs, så att ytskikten motverkar att man halkar. De ska, när det behövs,

ha lutning så att vatten kan rinna av.

Underhåll och städning

88 § Arbetsgivaren ska se till att arbetsplatser underhålls och rengörs, enligt

rutiner som är anpassade efter

1. verksamheten på arbetsplatsen,

2. arbetstagarnas förutsättningar, och

3. arbetsplatsens utformning.

Utrymning, larm och brandskydd

Utrymning

89 § Alla arbetstagare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utrymma

arbetsplatsen, på ett snabbt och säkert sätt i händelse av fara.

Om egenutrymning inte är möjlig för alla, ska arbetsgivaren se till att alla

arbetstagare ändå kan ta sig till en säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.

Allmänna råd: Arbetstagarnas förutsättningar att utrymma kan påverkas

av andra personer som befinner sig på platsen.

90 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska

kunna utrymma arbetsplatsen. Utrymningsövningar ska normalt genomföras

så att arbetstagarna har aktuell kunskap om hur utrymningen ska ske.

Allmänna råd: Exempel på när utrymningsövningar behöver genom-

föras regelbundet är i verksamheter där kritiska förhållanden kan uppstå

AFS 2020:1

30

snabbt eller där personal har särskilda uppgifter i samband med utrym-

ning. Exempel på sådana verksamheter är vissa industrier, vårdanlägg-

ningar och skolor. Exempel på när utrymningsövningar kan ersättas med

genomgångar, om det ger likvärdiga kunskaper, är om verksamheten sker

i små och överblickbara lokaler och alla arbetstagare har förutsättningar

att utrymma på egen hand.

För att följa bestämmelsen kan arbetsgivaren behöva samverka med

fastighetsägaren eller andra aktörer som påverkar utrymningsförhållandena.

Krav på fastighetsägares och verksamhetsutövares systematiska

brandskyddsarbete finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

91 § Om en utrymningsväg på en befintlig arbetsplats är utformad så att

arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga inte kan utrymma hela vägen till en

säker plats på egen hand, ska det normalt finnas en tillfällig utrymningsplats i

eller i anslutning till utrymningsvägen. Utrymningsplatsen och vägen till denna

ska vara tillgänglig.

Arbetsgivaren ska se till att ingen lämnas kvar på en tillfällig utrymningsplats.

Allmänna råd: Tillfällig utrymningsplats kan ibland ordnas i trapphuset

om det inte hindrar övriga som utrymmer. Exempel på sätt att säkerställa

att ingen lämnas kvar på en tillfällig utrymningsplats är att det finns

kommunikationssystem eller rutiner för att meddela räddningstjänsten

att någon behöver assistans. Exempel på hur utrymningsplatser kan

utformas finns i Boverkets byggregler (BBR).

92 § Antalet utrymningsvägar, samt deras fördelning och kapacitet, ska vara

avpassade efter

1. arbetsplatsens användning,

2. arbetsplatsens storlek,

3. den inredning och utrustning som förekommer på arbetsplatsen,

4. det största antal människor arbetsplatsen är avsedd för, och

5. arbetstagarnas förutsättningar att använda utrymningsvägarna.

Det ska normalt finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Allmänna råd: Ibland kan fönster i markplan utgöra en utrymningsväg,

beroende på arbetstagarnas förmåga att använda utrymningsvägen. Ibland

kan fönster med balkong och hjälp av räddningstjänsten godtas som den

ena av de två av varandra oberoende utrymningsvägarna, beroende på

räddningstjänstens insatstid och kapacitet.

AFS 2020:1

31

Exempel på när det kan vara tillräckligt med en utrymningsväg är små

lokaler i markplan, och lokaler där man endast vistas tillfälligt.

För bedömning av enskilda fall kan Boverkets byggregler (BBR) användas

som vägledning.

93 § Utrymningsvägar, samt vägar och dörrar till utrymningsvägar, ska hållas

fria från hinder så att de när som helst är fullt användbara. De ska, så direkt som

möjligt, leda ut i det fria eller till annan säker plats.

Inredning får inte bidra till rökutveckling eller brandspridning inom utrym-

ningsvägarna. Lättantändligt material får inte förvaras i utrymningsvägarna.

94 § Dörrar och grindar för utrymning ska normalt vara utåtgående i

utrymningsriktningen. Skjutdörrar och roterdörrar som enbart är avsedda för

utrymning är inte tillåtna.

Allmänna råd: Om endast ett fåtal personer vistas i lokalen kan inåtgå-

ende dörrar eller grindar accepteras.

95 § Dörrar som behöver passeras vid utrymning ska vara lätta att öppna för

dem som behöver använda dem. De får inte vara låsta eller reglade på sådant

sätt att utrymning försvåras.

Allmänna råd: För att underlätta utrymningen kan tunga dörrar och dörrar

med dörrstängare förses med automatisk dörröppnare.

Belysning och vägledande markering för utrymning

96 § Utrymningsvägar ska ha belysning som fungerar med tillfredsställande

säkerhet.

En utrymningsväg där det krävs belysning för att utrymningen ska vara säker

ska ha tillräcklig nödbelysning för utrymning, om det är fel på den ordinarie

belysningen.

Allmänna råd: Exempel på när nödbelysning för utrymning kan behövas

är i trapphus eller på arbetsplatser där nödbelysning krävs enligt 138 §. På

golvet i gångstråket bör belysningsstyrkan vara minst 1 lux på det sämst

belysta stället. Exempel på ljusbehov, för att dimensionera belysningen

av utrymningsvägar, finns i standarden SS-EN 1838:2013. Belysning –

Nödbelysning. Utgåva 2.

97 § Utrymningsvägar, samt vägar och dörrar till utrymningsvägar, ska

AFS 2020:1

32

normalt vara skyltade eller ha andra vägledande markeringar.

Allmänna råd: Ett exempel på annan vägledande markering är fluores-

cerande ljus i golvet eller taktila ledstråk.

98 § Skyltar och andra vägledande markeringar ska vara placerade på väl

synliga ställen och ha ett varaktigt utförande. När det behövs ska de vara belysta

eller genomlysta. Skyltarna ska vara utförda enligt bilagorna 2 och 3.

Allmänna råd: Exempel på lämplig storlek på skyltar, i förhållande till

läsavstånd, finns i standarden SS-EN 1838:2013. Belysning – Nödbelysning.

Utgåva 2.

Utrymningslarm

99 § För att förebygga olycksfall och akut ohälsa på grund av brand, gas-

utströmning, syrebrist eller liknande ska det finnas detektorer och larmanord-

ningar i den omfattning som är nödvändig. Vid bedömningen av vad som är

nödvändig omfattning ska hänsyn tas till

1. arbetsplatsens storlek, läge och användning,

2. de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de material, ämnen och

produkter samt den utrustning som förekommer, och

3. det antal människor som arbetsplatsen är avsedd för, och deras förutsätt-

ningar.

100 § Larm ska kunna utlösas manuellt vid fara. Om det behövs ska det finnas en

anordning som automatiskt utlöser larmet vid brand, gasutströmning, syrebrist

eller liknande.

Allmänna råd: Exempel på hur larm kan utformas finns i Brandskydds-

föreningens skrifter SBF 110 och SBF 502. Krav på larm vid våld och hot

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön.

101 § Larmanordningar ska avge signaler som kan uppfattas av alla arbetstagare

som berörs av faran. Signalerna ska inte kunna förväxlas med processignaler eller

andra signaler som förekommer på arbetsplatsen.

Allmänna råd: Bestämmelser om hur larmanordningar ska utformas finns

även i bilagorna 2 och 6–8.

Exempel på hur larm kan utformas finns i Brandskyddsföreningens

skrifter SBF 110 och SBF 502.

AFS 2020:1

33

102 § Arbetsgivaren ska se till att installationer för utrymning underhålls och

kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska dokumenteras och arbetsgivaren ska

ha tillgång till dokumentationen.

Allmänna råd: Utrymningslarm, detektorer för brand eller gas, nöd-

belysning och automatiska dörröppnare i utrymningsvägar är exempel

på installationer för utrymning.

Att skyltar ska underhållas framgår av bilaga 2.

Exempel på hur kontroll och dokumentation av utrymningslarm

kan göras finns beskrivet i Brandskyddsföreningens skrifter SBF 110 och

SBF 502.

För att kunna se till att installationer för utrymning underhålls och

kontrolleras regelbundet kan arbetsgivaren behöva samverka med fastig-

hetsägaren eller andra aktörer som påverkar utrymningsförhållandena.

Krav på fastighetsägares och verksamhetsutövares systematiska brand-

skyddsarbete finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Särskilda åtgärder för brandskydd

103 § Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att förebygga uppkomst

och spridning av brand.

Allmänna råd: Hur omfattande rutinerna behöver vara beror bland annat

på verksamhetens art, lokalernas utformning och antalet arbetstagare. För

att följa bestämmelsen kan arbetsgivaren behöva samverka med fastig-

hetsägaren eller andra aktörer som påverkar utrymningsförhållandena.

Krav på fastighetsägares och verksamhetsutövares systematiska brand-

skyddsarbete finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

104 § Arbetsplatser ska vara utrustade med de brandredskap som behövs.

Vid val av brandredskap ska hänsyn tas till

1. arbetsplatsens storlek, läge och användning,

2. de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de material, ämnen och

produkter samt den utrustning som förekommer, och

3. det största antal människor som arbetsplatsen är avsedd för, och deras

förutsättningar.

105 § Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta utrymning i byggnader

och andra anläggningar, där en brand kan

1. få en så snabb spridning, eller

AFS 2020:1

34

2. medföra en sådan snabb rökutveckling, att utrymning väsentligt för-

svåras.

Om det behövs ska det finnas automatiskt släcksystem.

Allmänna råd: Särskilda åtgärder kan vara både tekniska och organisa-

toriska. Exempel på tekniska åtgärder är automatiska släckanläggningar,

automatiskt styrd brand- och rökgasevakuering och extra utrymningsvägar.

Exempel på organisatoriska åtgärder är extra utbildning av personal

och att arbetstagare som utför tillfälliga arbeten i serviceutrymmen står

i kontakt med någon utanför rummet.

Exempel på när särskilda åtgärder kan behöva vidtas är när stora

mängder plast, färg eller papper hanteras i verksamheten och när arbete

utförs i utrymmen som är svåra att utrymma som till exempel höglager,

traversförarrum, maskinrum, cisterner, kulvertar och transformatorrum

eller när det endast finns en utrymningsväg.

Riktlinjer för vattensprinklersystem finns i Brandskyddsföreningens

skrift SBF 120:8.

106 § Släckutrustning och släcksystem som inte är automatiska ska vara lätta

att komma åt och använda, samt markeras med skyltar på väl synliga ställen.

Allmänna råd: Bestämmelser om utformning av skyltar finns även i

bilagorna 2–3.

107 § I utrymmen där utlöst släckmedel från automatiskt släcksystem innebär

risk för kvävning eller ohälsa för arbetstagarna ska särskilda åtgärder vidtas

för att skydda mot sådana risker. Utlösningen ska då ske med viss fördröjning

efter larmet, så att utrymning kan ske innan akut risk för skador uppstår.

Allmänna råd: Exempel på utformning av sådana släcksystem finns

beskrivet i Brandskyddsföreningens skrifter SBF 500 och SBF 115.

Utrymningsplan

108 § På arbetsplatser ska det, i den omfattning som behövs och på platser

som är väl synliga och lätta att upptäcka, finnas anslag med utrymningsplan.

Utrymningsplaner behövs dock inte för arbetsplatser vars storlek, läge och över-

skådlighet är sådan att en utrymningsplan saknar betydelse för arbetstagarnas

säkerhet vid en utrymning.

AFS 2020:1

35

Allmänna råd: Små lokaler där samtliga utrymningsvägar är synliga från

hela lokalen är exempel på när utrymningsplanen kan sakna betydelse

för arbetstagarnas säkerhet.

109 § Utrymningsplanen ska

1. visa alla utrymningsvägar, inklusive tillfälliga utrymningsplatser,

2. visa plats för återsamling,

3. ange hur räddningstjänst och annan nödvändig hjälpinsats larmas, och

4. när detta är aktuellt, visa placering av handbrandsläckare, manuella

larmutlösningsdon och larmtelefon.

Om alla utrymningsvägar inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga ska det framgå av utrymningsplanen vilka utrym-

ningsvägar de kan använda.

Utrymningsplanen får också innehålla annan information, om det inte

försvårar läsningen.

Allmänna råd: Exempel på hur en utrymningsplan kan vara utformad

finns i svensk standard SS 2875:2019. Brand och räddning – Utrymningsplan

– symboler. Utgåva 3.

Bestämmelser om anslag med uppgifter för första hjälpen finns i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om krisstöd och första hjälpen.

Klimat och installationer

Luftkvalitet

110 § Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en till-

fredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara

fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt.

Allmänna råd: Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upp-

levs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Kravet på luftkvalitet är normalt lägre i lokaler som används tillfälligt,

till exempel förråd.

Ventilation

111 § Arbetsplatser inomhus ska ha ventilationssystem som bidrar till att

skapa ett bra inomhusklimat. De ska på ett effektivt sätt kunna

AFS 2020:1

36

1. tillföra tillräcklig mängd uteluft, och

2. bortföra de luftföroreningar som inte tas om hand på annat sätt.

Luftföringen ska ordnas så att föroreningar inte sprids mellan olika lokaler.

Allmänna råd: Det kan vara nödvändigt med fläktstyrd till- och frånluft

för att få tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, lufthastighet, renhet

och fuktighet i alla utrymmen.

Föroreningar kan också tas om hand genom filtrering av partiklar

eller gaser. Det ger möjlighet till en högre luftkvalitet än vad enbart

ventilation ger.

Luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 procent. Kontroll av luft-

utbyteseffektiviteten kan ske med hjälp av spårgas.

Användningen av överluft hör till de faktorer som behöver tas hänsyn

till vid bedömningen av föroreningsspridningen. Normalt ordnas överluft

från rum med högre krav på luftkvalitet till sådana med lägre krav.

Det är lämpligt att ta fram en enklare information som beskriver för

arbetstagarna hur ventilationen på arbetsplatsen fungerar.

Uteluft och tilluft

112 § Arbetsplatser inomhus ska, under den tid som arbete pågår, normalt

kunna förses med

1. minst 7 liter uteluft per sekund och person, och

2. med ett tillägg av minst 0,35 liter per sekund och m² golvyta.

Allmänna råd: Det minsta flödet 7 liter per sekund och person gäller personer

vid stillasittande arbete. Vid högre aktivitet kan flödet behöva ökas. Till-

lägget 0,35 liter per sekund och m² förutsätter att byggnadsmaterial och

inredning är valda för att minimera avgivningen av luftföroreningar. Är

detta inte fallet kan luftflödet behöva ökas.

113 § Tilluft till arbetsplatser inomhus ska vara så fri från luftföroreningar att

hälsorisk inte uppkommer. Uteluftsintag ska placeras där uteluftens föroreningshalt

och temperatur är lämplig, samt med hänsyn till föroreningskällors placering.

Allmänna råd: För de ämnen som omfattas av luftkvalitetsförordningen

(2010:477) bör luftföroreningshalten i tilluften till arbetsplatser inte vara

högre än de miljökvalitetsnormer som anges där. I vissa färdigställda

utrymmen i gruvor är detta inte möjligt. För färdigställda utrymmen i

gruvor bör istället halten av kväveoxid och kvävedioxid i tilluften inte

AFS 2020:1

37

överstiga 1/5 av nivågränsvärdet.

Exempel på föroreningskällor som man behöver ta hänsyn till är trafi-

kerade vägar, avluftsöppningar, kyltorn och spillvattenledningars luft-

ningsledningar.

114 § Luften ska tillföras på ett sådant sätt att drag inte uppstår.

Allmänna råd: Vid stillasittande arbete bör lufthastigheten i vistelsezonen

vara lägre än 0,15 m/s. Högre lufthastigheter kan accepteras vid rörligt

arbete eller vid högre lufttemperaturer.

Kontroll och underhåll

115 § Arbetsgivaren ska se till att

1. nyinstallerade ventilationssystem kontrolleras så att de fungerar på

avsett sätt innan de tas i bruk och att kontrollen dokumenteras,

2. ventilationssystem, och tillhörande kontrollsystem, kontrolleras

och underhålls regelbundet, och att kontrollen och underhållet

dokumenteras, och

3. dragskåp och mikrobiologiska säkerhetsbänkar, med tillhörande

kontrollsystem, kontrolleras minst en gång per år, och att kontrollen

dokumenteras.

Arbetsgivaren ska ha tillgång till dokumentationen.

Allmänna råd: Om byggnaden omfattas av krav på obligatorisk ventila-

tionskontroll enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen,

OVK, uppfylls kraven på kontroll, och dokumentation av denna, i 115 §

1 och 115 § 2, om arbetsgivaren försäkrat sig om att obligatorisk ventila-

tionskontroll utförts inom avsedd tid och har tillgång till den dokumen-

terade kontrollen.

Återluft

116 § Frånluft får endast återföras som återluft om luftkvaliteten i vistelsezonen

kan hållas tillfredsställande. Återluftsföring ska normalt kunna stängas av helt.

Allmänna råd: Vid projektering bör det undersökas om återluftsföring

är lämplig med tanke på luftkvaliteten. Oavsiktlig återluftsföring, exem-

pelvis den som kan ske i roterande värmeväxlare, bör minimeras genom

att utforma ventilationssystemet med tryckförhållanden som motverkar

att luftkvaliteten i vistelsezonen försämras.

AFS 2020:1

38

Processventilation

117 § Där föroreningskällan så kräver ska det finnas processventilation. Den

ska vara

1. effektiv,

2. utformad efter hur farlig luftföroreningen är, och

3. fast installerad vid arbetsplatser där processventilation behövs mer

än tillfälligt, och där arbetet så medger. I annat fall ska mobilt utsug

användas.

Allmänna råd: Processventilation kan innebära olika slag av inkapsling,

till exempel dragskåp och mikrobiologiska säkerhetsbänkar, men också

olika typer av punktutsug. Även vattenånga från till exempel diskmaski-

ner är en luftförorening som kan kräva processventilation. Mobila utsug

kan till exempel behöva användas vid svetsning av större objekt.

118 § Om ett dragskåp, eller en mikrobiologisk säkerhetsbänk, används för

effektiv processventilation, ska det eller den ha

1. en lufthastighet in genom lucköppningen, som är tillräckligt hög för att

ge tillräcklig skyddseffekt, under den tid då arbetet eller processen som

avger luftföroreningar pågår, och

2. ett grundflöde, som ger en stabil strömningsbild in i skåpet eller bänken,

under övrig tid.

Allmänna råd: Exempel på hur ett dragskåps skyddseffekt kan bedömas

finns i standarden SS-EN 14175-3:2004. Dragskåp – Del 3: Typprovning.

Utgåva 1. I ett traditionellt dragskåp bör luftflödet genom lucköppningen

vara minst 0,5 m/s. Motsvarande exempel för säkerhetsbänkar finns

i standarden SS-EN 12469. Bioteknik – Prestandakriterier för mikrobio-

logiska säkerhetsbänkar. Utgåva 1.

119 § Ett fel i processventilationen, som medför att det uppstår ohälsosamma

halter av luftföroreningar i vistelsezonen, ska kunna visas av ett kontrollsystem.

Om föroreningarna kan orsaka livsfara eller allvarlig skada, ska kontrollsystemet

även bestå av ett larm som är

1. akustiskt eller visuellt, och

2. utformat så att alla som använder lokalen kan uppfatta det.

120 § Arbetsgivaren ska se till att larm från processventilation kontrolleras

regelbundet.

AFS 2020:1

39

121 § Frånluft från en luftförorenande process, hantering eller dylikt, får inte

återföras som återluft eller cirkulationsluft, om den inte renas så att dess halt av

luftföroreningar är väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena som anges i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden.

Allmänna råd: Kravet att frånluft som återförs ska renas, så att dess halt

av luftföroreningar är väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena,

kan innebära att de krav på tillförd uteluft som finns i 113 § uppfylls,

och att halten för andra ämnen, förutom för kolmonoxid (CO), koldioxid

(CO

2

) och kvävedioxid (NO

2

), bör vara lägre än 1/20 av nivågränsvärdet,

där sådant finns. För kolmonoxid (CO) bör halten vara lägre än 1/2 av

nivågränsvärdet, för koldioxid (CO

2

) bör halten vara lägre än 1/5 av nivå-

gränsvärdet och för kvävedioxid (NO

2

) lägre än 1/10 av nivågränsvärdet.

122 § Även om frånluften renas enligt 121 §, får den inte återföras via återluft

eller cirkulationsluft om den innehåller

1. ämnen i grupp A eller B i bilaga 1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

kemiska arbetsmiljörisker,

2. smittämnen i riskklass 4 och luftburna smittämnen i riskklass 3 i bilaga

1 till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker, eller

3. svetsrök från fast installerat utsug.

123 § Om ett fel i reningens funktion kan medföra att skadliga halter av

luftföroreningar uppstår i vistelsezonen, ska eventuellt genomsläpp av luftföro-

reningar snabbt kunna konstateras, och arbetstagarna göras uppmärksamma

på detta. Frånluften ska då föras till en annan reningsanordning eller direkt till

det fria, eller så ska processen eller hanteringen stoppas.

Temperatur och klimat

124 § Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur

och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt

eller om det är rörligt eller utförs stillasittande. Omgivande ytor ska ha sådana

temperaturer att strålningsasymmetri, det vill säga skillnad i värmestrålning

till olika ytor, undviks. Om olika arbetsuppgifter sker i olika delar av en lokal,

kan de behöva ha olika termiskt klimat.

Allmänna råd: Bedömning av lämpligt termiskt klimat kan göras i

enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning om temperatur

AFS 2020:1

40

inomhus, (FoHMFS 2014:17). Exempel på hur lämpligt klimat kan beräknas

finns i standarden SS-EN 7730:2006. Ergonomi för den termiska miljön –

Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp

av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort.

Utgåva 2. Om lufttemperaturen, vid lätt och stillasittande arbete, varaktigt

avviker från 20-24 °C vintertid, och 20-26 °C sommartid, bör det termiska

klimatet undersökas närmare.

125 § En permanent arbetsplats ska ha skydd mot besvärande drag, om den

är placerad nära en dörr eller en port till

1. det fria, eller

2. en lokal med väsentligt högre eller lägre temperatur.

Allmänna råd: Lämpligt skydd kan vara vindfång, sluss, vädertätning

eller luftridå.

126 § Om det av produktionstekniska skäl inte är möjligt att skapa ett lämp-

ligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar

av lokalen där arbete huvudsakligen bedrivs. Om detta inte kan ordnas, ska

arbetsgivaren vidta andra åtgärder för att minska risken för ohälsa och olycksfall.

Allmänna råd: Produktionstekniska skäl kan till exempel vara

hantering av livsmedel och metallsmältor. Exempel på åtgärder kan vara

arbetsrotation till arbete i lämpligt klimat eller användning av skydds-

kläder. Exempel på hur erforderlig skyddsklädsel, samt lämplig längd på

arbetspass, kan beräknas vid arbete i kylda lokaler, finns i standarden

SS-EN ISO 11079:2007. Ergonomi för den termiska miljön – Bestämning och

bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp av rekommenderad

beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningseffekter. Utgåva 1.

Arbete i stark värme

127 § Arbetsgivare ska planera, bedriva och följa upp arbete som kan med-

föra risk för skadlig inverkan av värme, så att högsta tillåtna värde för tidsvägt

värmeindex i bilaga 1 till dessa föreskrifter inte överskrids.

128 § Arbetsgivare ska se till att arbete inte utförs som ensamarbete om det

1. leder till en hög värmebelastning, som är ofrånkomlig på grund av

arbetets art, och

2. medför en risk att överskrida det högsta tillåtna värdet för tidsvägt

värmeindex.

AFS 2020:1

41

129 § Arbetsgivaren ska se till att inget arbete, som medför risk för att högsta

tillåtna värde för tidsvägt värmeindex överskrids, utförs innan arbetstagare

har värmetränat. Värmeträning ska ske genom stegvis ökning av den dagliga

arbetstiden i värme.

130 § Arbetsgivaren ska se till att personlig skyddsutrustning i form av speciella

värmeskyddskläder används, då överskridande av tidsvägt värmeindex eller

brännskada inte kan hindras med andra åtgärder.

Arbete i kylda livsmedelslokaler

131 § Arbetsgivare ska ordna arbetet i kylda livsmedelslokaler så att nedkylning

av händerna, genom kontakt med frysta eller kylda varor eller förpackningar,

förebyggs.

132 § Vid styckning av kött ska arbetsgivaren se till att temperaturen i snitt-

stället hålls så hög som livsmedelshygienen tillåter.

Allmänna råd: Livsmedelsverket har föreskrifter om livsmedelshygien.

133 § Vid arbete i kylda livsmedelslokaler ska arbetsgivaren se till att luft-

temperaturen hålls så hög som livsmedelshygienen tillåter.

Allmänna råd: Livsmedelsverket har föreskrifter om livsmedelshygien.

134 § Arbetsgivaren ska se till att personlig skyddsutrustning, till skydd mot

avkylning under arbetet, används.

Kläder och handskar som används till skydd mot kyla ska bäras under

sådana skyddskläder, handskar och annan utrustning som används av livs-

medelshygieniska skäl.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna använder personlig skyddsutrust-

ning, till skydd mot skär- och stickskador, vid styckningsarbete.

Om det behövs ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna även använder

annan personlig skyddsutrustning.

Dagsljus och annan belysning

135 § Arbetsplatser ska ha en belysning som är anpassad till verksamheten och

de synkrav arbetsuppgifterna innebär, samt de enskilda arbetstagarnas syn och

övriga förutsättningar. Belysningen ska göra det möjligt att förflytta sig säkert

inom arbetsplatsen.

AFS 2020:1

42

Allmänna råd: Belysningsstyrkorna i angränsande utrymmen bör balan-

seras så att ljus-/mörkerseendet bibehålls.

136 § Belysningen ska vara av god kvalitet, vilket innebär att man tagit

hänsyn till

1. belysningsstyrka,

2. färgåtergivning anpassad till verksamheten,

3. besvärande flimmer,

4. bländfrihet,

5. ljusfördelning, och

6. kontraster.

Allmänna råd: Exempel på riktvärden för belysningsstyrkor och

för begränsning av bländning finns beskrivna för olika typer av

arbetsplatser i standarderna SS-EN 12464-1:2011. Ljus och belysning –

Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus. Utgåva 2 och

SS-EN 12464-2:2014. Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser –

Del 2: Arbetsplatser utomhus. Utgåva 2.

137 § Arbetsplatser ska vara utformade så att de kan ge tillfredsställande

dagsljus och utblick under arbetsdagen.

Om kravet i första stycket inte går att uppfylla på grund av att

1. varken ombyggnad eller flytt till lokaler med dagsljus och utblick är

rimlig, eller

2. verksamhetens art medför att det inte är möjligt med dagsljus och utblick,

ska åtgärder vidtas som så långt som möjligt kompenserar för bristen på dags-

ljus och utblick.

Allmänna råd: Exempel på metoder för bedömning av dagsljus och ut-

blick finns i standarden SS-EN 17037:2018. Dagsljus i byggnader. Utgåva 1.

Den ger även rekommendationer om god dagsljusbelysning och utblick.

138 § Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas på sådana arbetsplatser där

de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie

belysningen.

Allmänna råd: Exempel på arbetsplatser där nödbelysning kan behövas

är kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier, kyl- och frysrum

samt arbetsplatser med rörliga maskindelar.

AFS 2020:1

43

Vatten och avlopp

139 § Tappställen för vatten som inte är drickbart ska vara tydligt skyltade

enligt bilaga 3, så att de inte förväxlas med tappställen för dricksvatten.

140 § Vid duschar, och andra aerosolskapande installationer, ska varmvatten-

systemet vara utformat och tempererat så att risken för tillväxt och spridning

av legionellabakterier förhindras.

Allmänna råd: Andra aerosolskapande installationer kan till exempel

vara befuktningsanläggningar.

Regler för utformning av varmvattensystem vid duschar, i syfte att

undvika legionellatillväxt, finns i Boverkets byggregler (BBR).

141 § Golv, som behöver spolas eller av andra skäl behöver avrinning, ska

normalt ha golvbrunn och lutning mot denna. Om det behövs ska det finnas

golvgrop eller golvränna med brunn. Golvbrunnar ska vara åtkomliga för rensning.

142 § Över golvgropar, och större golvrännor där gångtrafik förekommer, ska

det finnas halksäkra golvgaller som är lätta att lyfta upp. Om det finns behov

av att tömma ut stora mängder vätska, ska de vara utformade så att de inte ger

återstänk. De redskap som behövs för att lyfta golvgaller ska finnas lätt åtkomliga.

Allmänna råd: Exempel på verksamheter där man kan behöva tömma ut

stora mängder vätska är restaurangkök och tvätterier.

Buller

143 § Arbetsplatser ska ha en ljudmiljö som är lämplig med hänsyn till

1. den verksamhet som bedrivs, och

2. arbetstagarnas förutsättningar.

Arbetsplatser ska vara utformade så att bullerexponeringen är reducerad till

lägsta praktiskt möjliga ljudnivå, och så få som möjligt utsätts för buller. Hänsyn

ska tas till alla förekommande bullerkällor.

Allmänna råd: Ytterligare regler om buller finns i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om buller. Regler om ljud i vissa arbetslokaler finns i Boverkets

byggregler (BBR). Exempel på metod för bestämning av bullerexponering

finns i standarden SS-EN ISO 9612:2009. Akustik – Bestämning av

bullerexponering i arbetsmiljön – Teknisk metod. Utgåva 1.

AFS 2020:1

44

144 § Installationer ska vara utförda så att ljudnivån på arbetsplatser blir så

låg som praktiskt möjligt, med avseende på bulleralstring och bulleröverföring.

Allmänna råd: Regler om ljud från installationer för vissa lokaltyper finns

i Boverkets byggregler (BBR).

El

145 § Elinstallationer ska vara utförda så att risk för brand, explosion eller

elektrisk fara undanröjs. Uttag och andra elinstallationer ska vara placerade så

att användningen medger god arbetsmiljö.

Allmänna råd: Elektrisk fara innebär risk för strömgenomgång (ström

genom kroppen). Ytterligare bestämmelser om utförande, skötsel och

underhåll av elektriska anläggningar och elektrisk utrustning finns i

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Arbetsplatser där exponering för elektro-

magnetiska fält förekommer behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om elektromagnetiska fält.

Säkerhet

Skydd mot våld och hot

146 § Arbetsplatser ska vara utformade så att risk för våld eller hot så långt

som det är möjligt förebyggs.

Allmänna råd: Risk för våld och hot kan vara en orsak till utlösning av

utrymningslarm. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbets-

miljön innehåller regler om larm för att tillkalla hjälp.

Exempel på utformning som minimerar risken för våld och hot är att

• det finns möjlighet till reträtt ut ur den aktuella lokalen,

• det finns annan möjlighet att sätta sig i säkerhet i lokalen,

• det är möjligt att överblicka lokalerna,

• lokalen inte innehåller gömda skrymslen, och

• det är möjligt att överblicka området utanför en entré innan man

öppnar ytterdörren.

Skydd mot fall

147 § Arbetsplatser ska vara utformade så att risken för fall

1. till lägre nivå,

AFS 2020:1

45

2. från samma nivå genom att man halkar eller snubblar, och

3. till bassänger, kar och liknande anordningar, vars innehåll innebär

särskild fara,

minimeras.

Allmänna råd: Exempel på hur risken för fall kan minimeras är skyddsräcken

och skyddstäckning samt att öppningar i golv så långt som möjligt undviks,

framförallt i närheten av platser där arbetstagare passerar eller utför arbete.

I vissa fall kan avspärrning vara tillräckligt. Skydd mot fall från samma

nivå berörs bland annat i paragrafer om golv, förbindelseleder och underhåll.

148 § Plattformar, avsatser, trappor, balkonger, förbindelsebryggor, ramper,

öppna bassänger eller kar, större nivåskillnader och liknande, samt öppningar

i golv och väggar, ska normalt ha skyddsräcke, om de inte avgränsas av väggar.

Det ska finnas skydd som hindrar att man oavsiktligt beträder ytor med låg

bärighet, såsom glas- och plastytor.

149 § En fast stege som är högre än 6 meter ska ha skydd som hindrar fall.

150 § Om det är möjligt från godshanteringssynpunkt ska det finnas avkör-

ningsskydd vid kanter där det finns risk för att fordon störtar ned. Avkörnings-

skydden ska vara

1. minst 0,3 meter höga,

2. varningsmarkerade, och

3. utförda så att de hindrar att fordon störtar ned om de körs eller glider

mot skydden oavsiktligt.

Skyddsräcken

151 § Ett skyddsräcke ska vara utformat så att det begränsar risken att falla

över, genom eller under räcket och, när det behövs, inte går att klättra på.

Allmänna råd: För att ett skyddsräcke ska begränsa fallrisken bör det

vara minst 1,1 meter högt. I trappor räcker det normalt med 0,9 meter

högt räcke, om det inte finns risk att falla mer än 3,0 meter.

Utomhus behöver hänsyn tas till snöförhållandena, så att räckeshöjden

är tillräcklig även då underlaget är snö.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska räcken i utrymmen där barn

kan vistas utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar

eller kryper.

AFS 2020:1

46

152 § Ett skyddsräcke ska vara dimensionerat så att det håller för den belast-

ning som det kan bli utsatt för. Räcket ska normalt vara fast. Om man kan ta loss,

fälla eller vrida räcket, ska det lätt kunna återföras till skyddsläget och säkras.

Skydd mot ras

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och

skada arbetstagare.

154 § Ytterdörrar och portar ska normalt ha skydd mot snöras och fallande

istappar.

Allmänna råd: Exempel på skydd är skyddstak och snörasskydd.

Skydd mot sammanstötning med glasytor

155 § Genomsynliga dörrar, portar och väggpartier ska, där det behövs, vara

tydligt markerade så att de är lätta att upptäcka.

Allmänna råd: Regler om glas finns även i Boverkets byggregler (BBR).

Skydd mot skärskador

156 § Om det finns risk för att arbetstagarna kommer i kontakt med glasytor

på ett sådant sätt att de kan splittras, ska glasytorna antingen förses med skydd

eller vara så utförda att skärskador undviks.

Allmänna råd: Glasytor i dörrar och väggpartier i skolor bör vara gjorda

av härdat eller laminerat glas, om avståndet från glasytans underkant till

golvet eller marken är mindre än 1,5 meter. Regler om glas i byggnader

finns även i Boverkets byggregler (BBR).

Skydd mot köldskador och brännskador

157 § Kalla eller heta ytor och installationer ska vara placerade och utformade

så att köldskador eller brännskador undviks. De ska vara isolerade eller ha

skydd mot oavsiktlig beröring, om det behövs för att förhindra skada.

Allmänna råd: Exempel på hur risken för brännskador och köldskador kan

bedömas finns i standarderna SS-EN ISO 13732-1:2008. Metoder för bedöm-

ning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 1: Varma ytor.

Utgåva 2 respektive SS-EN ISO 13732-3:2008. Metoder för bedömning av

reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 2: Kalla ytor. Utgåva 2.

AFS 2020:1

47

158 § Vid arbetsplatser, där det finns särskilt stor risk för brännskador, ska

det i anslutning till arbetsplatsen finnas tillgång till tempererat vatten i

tillräcklig omfattning.

Skydd mot instängning

159 § Skydd mot instängning ska finnas i lokaler där de som arbetar är speciellt

utsatta för risker vid instängning. När instängning innebär en allvarlig hälsorisk,

ska det finnas en ljus- och ljudsignalanordning som är

1. tillförlitlig,

2. inifrån lätt åtkomlig, och

3. synlig.

Den ska vara placerad cirka 0,5 meter över golv. Signalerna ska nå en plats

där de säkert kan uppmärksammas. Signalanordningen ska vara märkt

”Nödsignal”.

Dörrar till kyl- och frysrum ska enkelt kunna öppnas inifrån.

Allmänna råd: Exempel på lokaler som innebär en allvarlig hälsorisk,

för den som blir instängd, är kyl- och frysrum där temperaturen är under

-5 °C och ouppvärmda bodar. I bilaga 2.9 finns krav på säker reserv-

tillförsel av energi till signaler vid strömavbrott.

160 § Arbetsgivaren ska se till att larm från kyl- och frysrum kontrolleras

regelbundet.

Nöddusch och ögonspolning

161 § En lättåtkomlig nöddusch ska finnas i direkt anslutning till verksamheter

där det finns risk för

1. översköljning av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp genom

denna,

2. brand i kläderna,

3. brand i hår eller skägg, eller

4. brännskada.

Vägen till nödduschen får inte vara blockerad. Nödduschen ska vara lätt att

utlösa både av stående och krypande person, och den ska ge tillräckligt med

vatten för att hindra skada eller fortsatt skadeutveckling. Vattnet ska normalt

vara tempererat.

AFS 2020:1

48

162 § Där det finns risk för att partiklar eller ämnen kan stänka eller på annat sätt

komma in i ögonen och ge ögonskador, ska det finnas en lättåtkomlig ögon-

spolningsanordning. Den ska normalt vara fast installerad.

Vid behov ska det finnas kompletterande utrustning med ögonspolnings-

vätska i omedelbar närhet av den plats där arbetet utförs. Spolvätskan ska vara

tempererad, och finnas i den mängd som risken kräver.

Vägen till ögonspolningsanordningen får inte vara blockerad.

163 § Arbetsgivaren ska se till att nödduschar och ögonspolningsanordningar

kontrolleras minst en gång per halvår, och att kontrollen dokumenteras.

Arbetsgivaren ska ha tillgång till dokumentationen.

Skyltar och signaler

164 § Arbetsgivaren ska se till att det på arbetsplatser, i tillräcklig omfattning,

finns skyltar, märkning och signaler, enligt kraven i dessa föreskrifter med

bilagorna 2–9. Skyltar, märkning och signaler ska användas då riskerna inte kan

undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom andra åtgärder.

Områden där särskild risk finns, ska alltid vara tydligt markerade.

165 § Arbetsgivare ska, där det behövs för säkerheten, även se till att märk-

ning, skyltar och signaler för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik används inom

fabriksområden eller motsvarande.

166 § Arbetsgivare ska se till att arbetstagarna får information och instruktion

om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen, och

som har betydelse för hälsa och säkerhet. Informationen och instruktionen ska

1. förklara vad skyltar, märkning och signalering betyder,

2. instruera hur man ska uppträda med anledning av dem, och

3. informera om vilka särskilda åtgärder de ska leda till.

Informationen och instruktionen ska vara utformad så att den kan tillgodogöras

av alla berörda, och ges så ofta att arbetstagarna har aktuell kunskap.

AFS 2020:1

49

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021

2. Genom denna författning upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1997:2) om arbete i stark värme.

3. Genom denna författning upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler.

4. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2008:13) om skyltar och signaler.

5. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

AFS 2020:1

50

Bilaga 1. Tidsvägt värmeindex 2

1.1 Beräkning av värmeindex

Värmeindexet WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) ska beräknas enligt formel

1 eller 2.

Beräkning av värmeindex för arbete utan direkt solljusbestrålning:

WBGT = 0,7 · T

V

+ 0,3 · T

G

formel 1

Beräkning av värmeindex för arbete i direkt solljusbestrålning:

WBGT = 0,7 · T

V

+ 0,2 · T

G

+ 0,1 · T

L

formel 2

WBGT uttrycks i °C

T

V

är den naturliga våttemperaturen

T

G

är globtemperaturen

T

L

är lufttemperaturen utomhus

T

V

mäts med en termometer vars cylindriska, långa sensordel är omsluten

av en ständigt vattenfuktad väv.

T

G

mäts med en termometer placerad i centrum av en sfär med tunna väggar,

starkt värmeabsorberande yta och 150 mm diameter.

T

L

mäts med en konventionell termometer som skyddas från direkt solbe-

lysning, eller annan värmestrålning, samt är placerad så att luftrörelser runt

termometern inte hindras.

2 Materialet i bilaga 1 kommer från standarden SS-EN ISO 7243:2017. Det termiska klima-

tets ergonomi – Bedömning av värmestress genom användning av WBGT. Utgåva 1.

Upphovsrätten till standarden tillhör SIS, Svenska Institutet för Standarder, Stockholm,

Sverige. Texten är tryckt med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Bilaga 1

AFS 2020:1

51

Bilaga 1

Om klimatfaktorerna är olika på olika höjd över golvet, ska WBGT bestäm-

mas som ett medelvärde för mätpunkter i fotleds-, midje- och huvudhöjd;

0,1 meter, 1,1 meter och 1,7 meter över golv.

Värmeindex för det aktuella arbetet ska bestämmas som ett tidsvägt medelvärde

(WBGT

vägt

) för en timmes representativt arbete.

Om de yttre förhållandena på arbetsplatsen inte ändras, och arbetet fortgår

under minst en timme, räcker det med en mätning av WBGT. Det tidsvägda

medelvärdet (WBGT

vägt

) för en timmes representativt arbete blir då lika med detta

värde.

Om förhållandena under arbetspasset ändras, så att WBGT påverkas till

exempel genom att den arbetande växlar mellan olika arbetsuppgifter, krävs

en mätning av WBGT för var och en av de olika situationerna för att bestämma

WBGT

vägt

. WBGT

vägt

beräknas sedan enligt formeln nedan.

WBGT

vägt

=

(WBGT

1

· t

1

+ WBGT

2

· t

2

+ ..... +〖 WBGT

N

· t〖

N

)

(t〖

1

+ t

2

+〖..... + t

N

)

formel 3

där

N = antal olika ”arbetssituationer”

WBGT

N

är uppmätt WBGT i 〖°C för den N:te ”arbetssituationen”

t

N

är vistelsetiden i minuter i den N:te ”arbetssituationen” och

(t

1

+ t

2

+.....+ t

N

) = 60 min

1.2 Mätningarnas genomförande

Värmeindex ska bestämmas med den berörda arbetstagaren närvarande och

sysselsatt i sitt vanliga arbete. Om inte detta är möjligt av mättekniska skäl,

ska bestämningen göras på den plats där arbetet vanligen utförs och under så

likartade förhållanden som möjligt.

1.3 Högsta tillåtna värden för tidsvägt värmeindex

När högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex (WBGT

vägt

) ska bestämmas,

bestäms först någon av aktivitetsklasserna 0–4 (kolumn 1) i Tabell 1. Det görs

med hjälp av antingen arbetstyngd eller effektutveckling i det aktuella arbetet

AFS 2020:1

52

Bilaga 1

(kolumnerna 2 eller 3) och därefter utifrån om personen genomgått värme-

träning eller ej (kolumnerna 5 eller 6).

Om arbetets intensitet ändras under arbetspasset, ska ett tidsvägt medelvärde

för arbetsintensiteten bestämmas och användas som ingångsvärde i tabellen.

Om arbetsintensiteten är lika under hela arbetspasset, blir den tidsvägda arbets-

intensiteten lika med detta värde.

Det tidsvägda medelvärdet för arbetsintensiteten bestäms på samma sätt

som WBGT

vägt

ovan. Om arbetsintensiteten bestämts med hjälp av arbetstyngd

(aktivitetsklass) ska medelvärdet av effektutvecklingen för respektive aktivi-

tetsklass (kolumn 4) användas för att beräkna det tidsvägda medelvärdet. Vid

svårigheter med valet mellan två kategorier av arbete, ska den högre aktivitets-

klassen väljas eller, om ingen bedömning överhuvudtaget är möjlig, den högsta

aktivitetsklassen.

Tabell 1. Aktivitetsklasser med högsta tillåtna värde för tidsvägt värmeindex

(WBGT

vägt

) i °C, med och utan värmeträning.

Aktivitets-

klass

Arbets-

tyngd

Effekt-

utveckling

i watt per

enhet

kroppsyta

(W/m²)

Medelvärde

av effektut-

veckling för

aktivitets-

klassen i

watt per

enhet

kroppsyta

(W/m²)

Högsta till-

låtna värde

med värme-

träning

(°C)

Högsta till-

låtna värde

utan värme-

träning

(°C)

0

Vila

<65

65

33

32

1

Låg

65-129

97

30

29

2

Måttlig

130-199

165

28

26

3

Hög

200-259

230

26

23

4

Mycket hög

≥260

260

25

20

AFS 2020:1

53

Bilaga 2

Bilaga 2. Allmänna krav för skyltar, märkning och signaler

2.1 Allmänt

I de situationer och för den information som anges i bilagorna 2–9 till dessa

föreskrifter får endast sådana skyltar, sådan märkning och sådana signaler som

anges i bilagorna användas.

Skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet får endast användas

för de ändamål som anges i dessa föreskrifter.

Allmänna råd: Även skyltar utformade enligt SS-EN ISO 7010:2012

Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs.

Utgåva 1, uppfyller normalt kraven. I de fall skyltar för ett visst ändamål

inte finns i bilagor till dessa föreskrifter, bör i första hand skyltar enligt

standard SS-EN ISO 7010:2012, inklusive tillägg, användas.

2.2 Permanenta skyltar och signaler

Permanenta skyltar ska användas för förbud, varning och påbud samt för att

märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för första

hjälpen. Permanent märkning med skyltar, tejp eller färg ska användas för att

visa placering och typ av brandredskap.

Varaktig märkning med färg eller skyltar ska användas för att märka ut

platser där det finns risk för fall eller kollision med föremål eller hinder.

Varaktig märkning med färg eller tejp ska användas för att märka ut gång-

och transportleder.

2.3 Tillfälliga skyltar och signaler

Ljus- eller ljudsignalering eller talat meddelande ska användas för att signalera

fara, uppmana till särskilt beteende eller utrymning. Möjligheter att alternera

eller kombinera märkning och signaler anges i punkt 2.4.

Handsignaler eller talat meddelande ska användas när det behövs för att

vägleda personer som utför farliga eller riskfyllda arbetsmoment.

2.4 Kombination av märkning och signalering

Om effekten är lika kan följande alternativ fritt väljas:

• En färg eller skylt vid markering av platser med hinder eller nivåskillnader.

• Ljud- eller ljussignalering eller talat meddelande.

• Handsignalering eller talat meddelande.

AFS 2020:1

54

Bilaga 2

Följande signalering kan användas samtidigt:

• Ljus- och ljudsignalering.

• Ljussignalering och talat meddelande.

• Handsignalering och talat meddelande.

2.5 Färganvisningar avseende skyltar och ljussignaler för hälsa och säkerhet

Färg

Betydelse

Användning/information

Röd

Förbud

Farligt beteende

Larm vid fara

Stopp, stäng,

nödstoppsdon*)

Brandlarm/Utrymningslarm

Brandbekämpnings-

utrustning

Utmärkning och

placering

Gul

(Orangegul)

Varning

Se upp, vidtag åtgärd,

kontrollera

Blå

Påbud

Krav på åtgärd eller

beteende

Använd personlig skyddsut-

rustning

Grön

Utrymning,

utrymningsväg

Dörrar, utgångar, vägar,

utrustning, lokaler

Förstahjälpenutrustning

Ingen fara

Återgå till det normala

*) Skylt till nödstoppsdon ska vara grön. Om skylten är en del av en nödstoppslina

ska den vara röd.

AFS 2020:1

55

2.6 Uppfattbarhet

Skyltar, märkning eller signalering får inte störas genom något av följande:

1. Närvaro av annan signalkälla av samma slag som kan påverka

synligheten eller hörbarheten.

2. Alltför många skyltar och signaler placerade för nära varandra.

3. Samtidig användning av två ljussignaler som kan förväxlas.

4. Användning av en ljussignal i närheten av en liknande ljuskälla.

5. Användning av två ljudsignaler samtidigt.

6. Användning av ljudsignal, där starkt bakgrundsbuller förekommer.

7. Dålig utformning, otillräckligt antal, felaktig placering, eftersatta

reparationer eller felaktiga funktionssätt på skyltning, märkning

och signaler.

2.7 Underhåll

Skyltar och signalanordningar ska underhållas, kontrolleras, repareras

och rengöras så att de behåller sin funktion och kvalitet.

2.8 Antal och placering

Antalet skyltar och signalanordningar och deras placering ska anpassas till

omfattningen av faran eller risken inom området.

2.9 Skyltar med energitillförsel

Skyltar och signaler som kräver någon form av energitillförsel ska vara

utrustade med säker reservtillförsel som fungerar under tillräcklig tid vid

strömavbrott om inte faran bortfaller då strömtillförseln bryts.

2.10 Start av signalering

När en ljus- och ljudsignal sätts igång ska detta ange att en aktivitet startar.

Signalerna ska fungera så länge aktiviteten pågår.

Ljus- och ljudsignaler ska åter kunna fungera omedelbart efter användning.

2.11 Kontroll

Ljus- och ljudsignalerna ska kontrolleras innan de tas i bruk och därefter regel-

bundet, så att de fungerar på avsett sätt och fyller sitt syfte.

Bilaga 2

AFS 2020:1

56

Bilaga 2

2.12 Hörsel- och synskadade

Om arbetstagarnas hörsel eller syn är nedsatt, till exempel beroende på att

de använder personlig skyddsutrustning, ska varselsystemen kompletteras

eller bytas.

2.13 Lagring av farliga ämnen

Regler för hur områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av

betydande mängder farliga ämnen eller blandningar ska skyltas finns i Arbets-

miljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2020:1

57

Bilaga 3. Skyltar

3.1 Utförande

Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar, vägledande markeringar, brandred-

skapsskyltar och skyltar för utrustning för första hjälpen ska ha den form och

färg som anges i punkt 3.3.

Symbolerna ska vara så enkla som möjligt och endast innehålla nödvändiga

detaljer. De använda symbolerna får avvika något i förhållande till vad som

anges i punkt 3.3, förutsatt att de återger samma innehåll och inte förvillar

budskapet.

Skyltar ska vara utförda av slagtåligt material med god beständighet med

tanke på omgivande miljö.

Skyltars dimensioner samt färg- och ljustekniska egenskaper ska väljas så att

skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

Allmänna råd: Efterlysande skyltar bör vara utformade så att de behåller

sin färg, även då de inte är belysta.

3.2 Användning

Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar

siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen

vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara

eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden

och som är lätt att se och nå.

Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska

användas där dagsljuset är otillräckligt.

Skyltar ska avlägsnas när de inte längre behövs.

Bilaga 3

AFS 2020:1

58

Bilaga 3

3.3 Utseende

3.3.1 Förbudsskyltar

• Rund form.

• Svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.

• Den röda delen ska vara minst 35 procent av skyltens yta.

Rökning förbjuden

Rökning och

öppen eld förbjuden

Tillträde förbjudet

för gående

Förbjudet att använda

vatten för släckning

Ej dricksvatten

Obehöriga

äga ej tillträde

Förbjudet

för arbetsfordon

Får ej vidröras

AFS 2020:1

59

3.3.2 Varningsskyltar

• Triangelform.

• Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.

• Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Radioaktiva ämnen

Hängande last

Godstrafik

Farlig elektrisk

spänning

Fara (med tilläggsskylt

som anger farans art)

Laserstrålning

Icke-joniserande

strålning

Kraftigt magnetfält

Hinder/Snubbelrisk

Fallrisk

Biologisk fara

Låg temperatur

Bilaga 3

AFS 2020:1

60

Bilaga 3

3.3.3 Påbudsskyltar

• Rund form.

• Vit symbol på blå bakgrund.

• Den blå delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Ögonskydd

måste användas

Skyddshjälm

måste användas

Hörselskydd

måste användas

Andningsskydd

måste användas

Skyddsskor

måste användas

Skyddshandskar

måste användas

Skyddskläder

måste användas

Ansiktsskydd

måste användas

Säkerhetssele

måste användas

Fotgängare ska

använda denna väg

Allmänt påbud (Eventuellt

med tilläggsskylt)

AFS 2020:1

61

Bilaga 3

3.3.4 Nödskyltar

• Rektangulär eller kvadratisk form.

• Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.

• Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Utrymningsväg

Utrymningsväg

för personer med

funktionsnedsättning

Utrymningsväg

via säker hiss

Tillfällig

utrymningsplats3

Första hjälpen

Bår

Nöddusch

Ögondusch

Riktningspil

Nödtelefon för första

hjälpen och utrymning

3 Skyltens utformning kommer från standarden SS-EN ISO 7010:2012/A4:2015

Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs. Utgåva 1.

Upphovsrätten till standarden tillhör SIS, Svenska Institutet för Standarder, Stockholm,

Sverige. Symbolen är tryckt med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

AFS 2020:1

62

Bilaga 3

3.3.5 Brandredskapsskyltar

• Rektangulär eller kvadratisk form.

• Vit symbol på röd bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända.

• Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Inomhusbrandpost

Brandsläckare

Stege

Nödtelefon

Riktningspil

Andra brandskydds-

anordningar eller brand-

skyddsutrustningar

Allmänna råd: Tilläggsskylt för skylten ”Andra brandskyddsanordningar

eller brandskyddsutrustningar” kan till exempel vara brandventilation,

branddörr, röklucka och brandfilt. Skylten är främst avsedd för räddnings-

tjänsten.

AFS 2020:1

63

Bilaga 4

Bilaga 4. Märkning av brandbekämpningsutrustning

Brandbekämpningsutrustning ska märkas med röd färg och dess placering ska

anges med särskild skylt eller genom att förvaringsplatserna eller ingångarna

till dem ges röd färg.

Färgen ska täcka så stor yta att utrustningen lätt kan observeras.

AFS 2020:1

64

Bilaga 5

Bilaga 5. Märkning av hinder,

farliga områden, gång- och transportleder

5.1 Märkning av hinder och farliga områden

Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk

för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål ska markeras

med gul/svart eller röd/vit randiga fält.

Märkningen ska anpassas till riskområdets storlek.

Den gul/svarta eller röd/vita markeringen ska vara snedstreckad i cirka

45 grader med ungefär lika breda fält.

Exempel:

5.2 Märkning av gång- och transportleder

Där det behövs ska leder för fordonstrafik inomhus vara tydligt markerade

med obrutna linjer i väl synlig färg, helst vit eller gul, som valts med hänsyn

till underlagets färg.

Linjerna ska placeras så att de visar det nödvändiga säkerhetsavståndet

mellan fordon och hinder eller gående.

Permanenta gång- och transportleder utomhus ska om det behövs markeras på

samma sätt om inte trottoarer eller avskärmningar finns.

AFS 2020:1

65

Bilaga 6

Bilaga 6. Ljussignaler och genomlysta skyltar

6.1 Utförande

En ljussignal eller en genomlyst skylt ska ha en kontrast som är anpassad till

omgivningen och till de aktuella arbetsförhållandena. Den får varken blända

eller vara svår att upptäcka.

Ljussignalen eller den genomlysta skylten ska vara enfärgad eller visa en

kombination av en symbol och en bakgrund.

Färgen ska överensstämma med tabellen i bilaga 2, punkt 5.

Om signalen eller skylten innehåller en symbol ska den uppfylla kraven

i bilaga 3.

6.2 Särskilda regler för användning av ljussignaler

Om en ljussignal eller en genomlyst skylt kan avge såväl fast som blinkande

sken ska blinkande sken ange en högre risk eller ett mer akut behov av åtgärd

än ett fast sken.

Blinkningarnas längd och frekvens ska vara sådana att

• budskapet uppfattas på avsett sätt, och

• varje risk för förväxling med andra signaler eller skyltar med blinkande eller

fast sken undviks.

Om en ljussignal eller en blinkande skylt används i stället för eller tillsammans

med en ljudsignal ska dessa synkroniseras.

Anordningar för blinkande signaler eller skyltar som används vid allvarlig

fara, ska ägnas särskild tillsyn eller utrustas med reservlampa.

AFS 2020:1

66

Bilaga 7

Bilaga 7. Ljudsignaler

7.1 Utförande

Ljudsignaler ska

• ha en ljudnivå som klart överstiger bakgrundsbullret, så att de hörs väl utan

att vara onödigt höga eller smärtsamma,

• vara lätta att känna igen, särskilt ifråga om impulslängd och tidsintervall

mellan impulserna eller grupperna av impulser, samt skilja sig klart från

andra ljudsignaler och bakgrundsbuller.

Om en signalanordning kan avge såväl fast som växlande ton ska växlande

ton användas för att ange en högre risk eller ett mer akut behov av åtgärd än

en fast ton.

7.2 Fastställda signaler

En utrymningssignal ska vara kontinuerlig utan avbrott.

AFS 2020:1

67

Bilaga 8

Bilaga 8. Talade meddelanden

8.1 Utförande

Talade meddelanden ska lämnas i form av korta satser, fraser, ordgrupper eller

enstaka ord, ibland i fastställd form.

Talade meddelanden ska vara så korta, enkla och tydliga som möjligt. Talaren

ska ha sådan förmåga att uttrycka sig och lyssnaren sådan förmåga att höra att

den talade anvisningen kan uppfattas.

Talade meddelanden får framföras direkt eller indirekt, genom mänsklig eller

syntetisk röst.

8.2 Särskilda regler vid talade meddelanden

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna behärskar det använda språket så

att de kan uttala och förstå den talade anvisningen och därmed uppträda på

avsett sätt.

Om ett talat meddelande används i stället för eller tillsammans med hand-

signalering ska fastställda former för sådan signalering användas.

AFS 2020:1

68

Bilaga 9

Bilaga 9. Handsignaler

9.1 Utförande

Handsignaler ska vara exakta och enkla samt bestå av stora rörelser som är lätta

att utföra och förstå och som klart skiljer sig från andra signaler. Om båda armarna

används samtidigt ska de röras symmetriskt och avse ett enda tecken. Om tecknen

uppfyller dessa krav, får de avvika något från de tecken som avbildas i punkt 9.4 eller

göras mer detaljerade. Betydelsen och uppfattbarheten ska dock vara likvärdiga.

Signalschemat som anges nedan kan kompletteras vid behov, till exempel

för speciella arbetsmoment.

Även signalscheman för arbete med tornkranar, mobilkranar och hamnkranar

i svensk standard får användas.

Allmänna råd: I Sverige är praxis vid teckengivning i byggbranschen

och vid hamnarbete att använda tecknen för ”stopp” och ”hastigt stopp”

enligt signalscheman i standarden SS-ISO 16715:2016. Lyftkranar –

Handsignaler vid användande av lyftkranar. Utgåva 1.

9.2 Särskilda regler för handsignaler

Arbetsgivaren ska se till att den som utför tecknen, nedan kallad signalman,

använder rörelserna för att ge manövreringsanvisningar till teckenmottagaren,

nedan kallad operatören.

Arbetsgivaren ska se till att signalmannen

• kan se och kontrollera alla manövrer utan att utsätta sig för fara, och

• uteslutande ägnar sig åt att dirigera manövrer och upprätthålla säkerheten

för de arbetstagare som berörs.

Om signalmannen inte kan se och kontrollera alla manövrer ska ytterligare

signalmän anlitas.

Arbetsgivaren ska se till att operatören avbryter den pågående manövern och

ber om ytterligare instruktioner om operatören inte på ett säkert sätt kan genomföra

manövern.

AFS 2020:1

69

Bilaga 9

9.3 Utrustning

Arbetsgivaren ska se till att

1. operatören kan känna igen signalmannen utan svårighet, och

2. signalmannen bär ett eller flera igenkänningstecken, till exempel jacka,

hjälm, manschetter eller använder signalspade.

Igenkänningstecknen ska ha samma klara färger och uteslutande användas av

signalmän.

AFS 2020:1

70

Bilaga 9

9.4 Signalschema

A. Allmänna tecken

START

Uppmärksamhet.

Signalgivningen påbörjas.

Båda armarna utsträckta vågrätt med

handflatorna framåt.

STOPP

Avbrott.

Slut på rörelse.

Höger arm sträcks uppåt

med handflatan framåt.

SLUT

Avslutning

av manövern.

Båda händerna samman-

hållna i brösthöjd.

AFS 2020:1

71

Bilaga 9

B. Lodräta rörelser

Höger arm sträcks

uppåt med handflatan

framåt och gör en

långsam cirkelrörelse.

Höger arm sänks

med handflatan mot

kroppen och gör en

långsam cirkelrörelse.

Avståndet anges med

händerna.

UPP

NED

LODRÄTT AVSTÅND

AFS 2020:1

72

Bilaga 9

C. Vågräta rörelser

FRAMÅT

BAKÅT

VÅGRÄTT AVSTÅND

Båda armarna böjs med

handflatorna uppåt och

underarmarna rörs

långsamt mot kroppen.

Båda armarna böjs med

handflatorna nedåt och

underarmarna rörs lång-

samt från kroppen.

Avståndet anges med

händerna.

ÅT VÄNSTER

Signalmannens

vänstra sida.

ÅT HÖGER

Signalmannens

högra sida.

Vänster arm sträcks ut

närmast vågrätt med

handflatan nedåt och

gör långsamma rörelser

åt vänster.

Höger arm sträcks ut

närmast vågrätt med

handflatan nedåt och

gör långsamma rörelser

åt höger.

AFS 2020:1

73

D. Övrigt

Bilaga 9

SNABBT

FARA

Nödstopp.

LÅNGSAMT

Båda armarna sträcks

uppåt med handflatorna

framåt.

Samtliga rörelser

utförs snabbare.

Samtliga rörelser

utförs långsammare.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-677-9 · ISSN 1650-3163