JK 2341-17-4.3

Fråga om en kontakttolkutbildning vid ABF Stockholm har innefattat myndighetsutövning

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår SE:s skadeståndsanspråk och vidtar inte någon åtgärd i övrigt.

Bakgrund

SE påbörjade utbildningen Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk vid ABF Stockholm vårterminen 2016. Det är fråga om en utbildning som får stats­bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan och som står under myndighetens tillsyn. SE framförde klagomål till både ABF Stockholm och till Myndigheten för yrkeshögskolan rörande bl.a. betygsättning och en språkhandledares (tolklärares) kunskaper och beteende. Hon gjorde även flera anmälningar om kränkande behandling.

ABF Stockholm granskade språkhandledarens kunskaper och bedömde att de var adekvata för uppdraget. I oktober 2016 beslutade ABF Stockholm att tilldela SE en skriftlig varning för att ha stört utbildningen. Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade under våren 2017 beslut i de tillsynsärenden som hade lagts upp. Myndigheten gjorde vissa påpekanden men bedömde i övrigt att utbildningsanordnaren, dvs. ABF Stockholm, hade uppfyllt de krav som gällde. Myndigheten avslutade sina ärenden.

Anspråket och klagomålet

SE har begärt skadestånd av staten med 30 000 kr och framfört klagomål mot både ABF Stockholm och Myndigheten för yrkeshögskolan. Hon har anfört bl.a. följande. Utbildningen saknade kvalitet och det fanns stora brister i språkhandledarens kompetens. Denne behärskade inte det språk som han skulle undervisa och sätta betyg i. Handledaren uttryckte sig även olämpligt och kränkande. Hon klagade hos utbildningsanordnaren och kallades till ett möte. Efter det blev språkhandledarens attityd värre och han underkände henne i ett prov. När hon ville se sitt provresultat dröjde det länge innan hon fick en kopia. Språkhandledaren fortsatte med kränkningar och mobbning. Han godkände också en annan person trots att denne inte kunde språket. Utbildningsanordnaren svarade inte på hennes klagomål. I stället fick hon en skriftlig varning utifrån ett felaktigt underlag. Vid ett senare tillfälle, i februari 2017, hindrades hon från att skriva ett omprov. Myndigheten för yrkeshögskolan har inte gjort någon egen utredning utan bara accepterat de uppgifter som ABF Stockholm har lämnat. Hon begär nu skadestånd för fysisk och psykisk skada till följd av de påfrestande händel­serna. Hon blev sjukskriven nästan en månad på grund av stress. Hon har också haft kostnader för översättningar av olika texter och dessutom betalat för en utbildning som inte gav henne det som hon hade rätt till.

Regler om skadestånd

Justitiekanslern handlägger vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten.Regler om statens skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (1972:207).

Staten ska enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen ersätta person­skada, sak­skada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller för­summelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar.

Enligt 3 kap. 2 § 2 skadeståndslagen ska staten också ersätta skada på grund av att någon kränks på det sätt som anges i 2 kap. 3 § samma lag genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Ersättning för sådan ideell skada kan lämnas endast när den skadelidande har utsatts för en allvarlig kränkning genom vissa typiskt sett integritetskränkande brott. I vissa fall kan skade­stånd för ideell skada utgå även på den grunden att den skade­lidandes fri- eller rättigheter enligt Europakonventionen har överträtts.  

Enligt 3 kap. 3 § skade­ståndslagen ska staten även utanför området för myndighetsutövning ersätta ren för­mögenhets­skada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummel­se lämnar fel­ak­tiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl.

Kort om tolkutbildningen

Den sammanhållna grundutbildning för kontakttolkar som SE påbörjade har anordnats av ABF Stockholm. Detta är inte någon myndighet utan, såvitt framgår av organisationens webbplats, en ideell förening.

Enligt uppgift från Myndigheten för yrkeshögskolan är utbildningen inte en utbildning inom yrkeshögskolan. Lagen (2009:128) om yrkeshögskolan respektive förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan är därför inte tillämpliga. Inte heller skollagen (2010:800) eller högskolelagen (1992:1434) gäller.

Utbildningen är däremot en sådan kontakttolkutbildning som omfattas av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Enligt förordningen får Myndigheten för yrkeshög­skolan i vissa fall lämna statsbidrag till folkhögskolor och studie­förbund för bl.a. kontakttolkutbildning. En förutsättning för detta är att folkhögskolan eller studieförbundet har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. En annan förutsättning är att utbildningen bedöms hålla hög kvalitet. När det gäller sådan kontakttolkutbildning som statsbidrag lämnas för får Myndigheten för yrkeshögskolan meddela föreskrifter om nationella förkunskapskrav, nationella kursmål, nationella prov och intyg. Myndigheten får även i övrigt meddela vissa föreskrifter.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska Myndigheten för yrkeshögskolan ange att ett villkor för bidrag är att den som tar emot det följer de föreskrifter som myndigheten har meddelat. Beslutet får även förenas med andra villkor, som ska framgå av beslutet. Enligt sin instruktion har myndigheten tillsyn över och ska granska kvaliteten i de utbildningar som statsbidrag lämnas för.

Bedömning i fråga om tolkutbildningen

SE har begärt skadestånd av staten och hänvisat till brister och kränkningar m.m. i den kontakttolkutbildning som ABF Stockholm har anordnat. Det väcker frågor om gränserna för statens skadeståndsansvar.

För att staten vara skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen krävs som framgått att skadan har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar. Det är i och för sig inte någon förutsättning att beslutet har fattats eller att åtgärden har vidtagits av ett statligt organ. Myndighetsutövningen kan ha lämnats över från staten till andra offentliga eller enskilda rättssubjekt. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock lämnas över till enskilda bara om det finns stöd i lag. Detta framgår av 12 kap. 4 § regeringsformen.

vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar

Undervisning i sig anses inte utgöra myndighetsutövning, oavsett om den bedrivs i offentlig eller enskild regi. Beslut och åtgärder som rör exempelvis antagning, betygssättning och disciplinära åtgärder kan däremot utgöra myndighets­utövning, när de grundar sig på offentligrättslig reglering.

Justitiekanslern konstaterar att den aktuella tolkutbildningen i princip inte styrs av några offentligrättsliga regler, vid sidan av den förordning som anger när statsbidrag kan lämnas. Det finns inte någon lag som innebär att myndighetsutövning har lämnats över till utbildningsanordnaren. MYH har inte heller utnyttjat sin rätt att meddela föreskrifter för utbildningen. ABF Stockholm bedriver tolkutbildningen mer eller mindre på egen hand och bestämmer hur den ska läggas upp och vilka beslut som ska fattas. Statens inblandning är i allt väsentligt begränsad till frågan om statsbidrag ska lämnas och den tillsyn och granskning som kan utföras bygger på att statsbidrag har lämnats. ABF Stockholms beslut och åtgärder i fråga om bl.a. prov och examination, betygsättning och varning har mot denna bakgrund inte utgjort myndighetsutövning mot SE. De har inte heller haft något samband med myndighetsutövning mot henne. Att själva undervisningen inte är myndighetsutövning har redan påpekats.

Staten kan redan av denna anledning inte vara skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen på grund av de brister m.m. i tolkutbildningen som SE har gjort gällande. Någon skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen kan inte heller vara aktuell, eftersom ABF Stockholm inte är en myndighet. Justitiekanslern kan inte heller i övrigt se att det finns några regler som skulle kunna innebära att staten är skyldig att betala skadestånd till SE. Det faller inte inom ramen för Justitiekanslerns uppdrag att uttala sig om SE:s möjligheter att få ersättning från ABF Stockholm.

Vid denna bedömning, att staten inte har något skadeståndsrättsligt ansvar för de brister m.m. som SE har påtalat, saknas det skäl att pröva frågan om några fel, försummelser eller integritetskränkande brott kan anses ha förekommit. Det saknas också skäl att pröva den eventuella skadan.

Bedömning i fråga om tillsynen och granskningen

SE har begärt skadestånd av staten även på den grunden att Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha brustit i sin tillsyn och granskning.

Justitiekanslern kan inte se att handläggningen av tillsynsärendena har innefattat någon myndighetsutövning mot SE. Det finns inte heller stöd för att myndigheten utövat sin tillsyn felaktigt eller försumligt eller att det förekommit någon överträdelse av Europakonventionen. Skadestånd kan därför inte lämnas på grund av det SE har anfört i denna del. Hennes skadeståndsanspråk ska därför avslås.

Frågor om Justitiekanslerns tillsyn

ABF Stockholm står inte under Justitiekanslerns tillsyn. Myndigheten för yrkeshögskolan står under Justitiekanslerns tillsyn men det som har kommit fram i ärendet ger inte Justitiekanslern skäl att vidta någon tillsynsåtgärd.