JO dnr 542-2001

En byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan beslutet meddelats

I en anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Ale kommun framförde AA bl.a. följande. Den 26 januari 2001 lämnade han in ett överklagande till nämnden av dess beslut den 24 januari 2001 att med stöd av 8 kap. 23 och 34 §§ plan- och bygglagen (1987:10) , PBL, meddela anstånd med prövningen i ett ärende rörande förhandsbesked avseende fyra bostadshus på fastigheten N 27:2. Vid ett samtal med länsstyrelsen den 9 februari 2001 visade det sig att överklagandet ännu inte kommit in dit.

Anmälan remitterades till miljö- och byggnämnden för yttrande. Av remissvaret framgår bl.a. följande. Protokollet från miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 januari 2001 justerades den 7 februari 2001. Efter rättidsprövning följande dag, skickades det överklagade beslutet tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen.

AA kommenterade remissvaret.

I sitt beslut den 5 april 2002 anförde JO Berggren följande.

Beslut enligt 8 kap. 23 § PBL om anstånd med avgörandet av ansökningar om lov får överklagas hos länsstyrelsen genom förvaltningsbesvär, se 13 kap. 2 § PBL .

Enligt 23 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) , FL, skall en skrivelse med överklagande ha kommit in till den myndighet, som fattat det beslut som överklagas, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Beslutsmyndigheten prövar enligt 24 § FL om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid, s.k. rättidsprövning, och skall om detta är fallet, enligt 25 § FL överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. Har skrivelsen kommit in för sent, skall den som regel avvisas.

För att kunna bedöma nämndens handläggning av överklagandet måste först avgöras vid vilken tidpunkt nämndens beslut kan anses vara fattat.

Vid sammanträden i kommunfullmäktige och kommunala nämnder skall protokoll föras på ordförandens ansvar (se 5 kap. 57 § och 6 kap. 30 § kommunallagen , 1991:900). Enligt 5 kap. 59 § skall protokollet redovisa bl.a. vilka beslut som har fattats vid sammanträdet. Ett protokoll skall enligt 5 kap. 61 § justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Justeringens funktion är att bekräfta att protokollet rätt återger vad som förevarit under sammanträdet.

En förutsättning för att de beslut som tas upp i ett protokoll skall få verkställas är att protokollet justerats. Det är också vid denna tidpunkt protokollet blir en allmän handling (se 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen ) och således föreligger i sitt definitiva skick. Det är inte heller möjligt för en överinstans att pröva ett överklagat beslut innan detta är skriftligen dokumenterat (se Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, s. 35). Allt detta talar enligt min mening för att en kommunal nämnds beslut kan anses vara definitivt först sedan protokollet har justerats.

Miljö- och byggnämnden beslutade om anstånd i ärendet om förhandsbesked vid ett sammanträde den 24 januari 2001. Protokollet från sammanträdet justerades den 7 februari 2001. En skrivelse rubricerad ”Överklagan av beslut om anstånd, taget i Miljö- och Byggnämnden i Ale Kommun 010124 – Dnr 545/00”, ställd till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, lämnades in till nämnden den 26 januari 2001. Den 8 februari 2001 skickade nämnden överklagandet till länsstyrelsen, efter att ha prövat att det kommit in i rätt tid.

Den till länsstyrelsen ställda skrivelsen har enligt sin rubrik innefattat ett överklagande av miljö- och byggnämndens beslut om anstånd. När skrivelsen kom in till nämnden hade protokollet från nämndens sammanträde ännu inte justerats. Överklagandet gjordes således innan beslutet formellt hade meddelats. JO har tidigare sagt angående sådana överklaganden att beslutsmyndigheten omgående bör överlämna skrivelsen med överklagandet till överinstansen och samtidigt underrätta densamma om att något beslut ännu inte meddelats i det aktuella ärendet (se JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 443). Jag gör för min del inte någon annan bedömning. Miljö- och byggnämnden borde således i detta fall snarast ha överlämnat skrivelsen med överklagandet till länsstyrelsen och samtidigt underrättat länsstyrelsen om att protokollet inte hade justerats.