Abandonering

Abandonering åsyftar det förhållandet att en konkursförvaltare under pågående konkurs låter viss egendom utgå ur boet och i stället lämnar egendomen till gäldenären som därmed återfår rådigheten över denna.

Konkursförvaltaren har rätt att återkalla sitt beslut (NJA 2004 s. 777).