NJA 2004 s. 410

När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är komplementär i bolaget ansetts behörigt att överklaga beslutet oaktat aktiebolaget självt försatts i konkurs, när förvaltaren i aktiebolagets bo förklarat att boet avstår från aktiebolagets anspråk i kommanditbolaget.

AB Bygg-Aktuellt (Bygg-Aktuellt) försattes vid Malmö tingsrätt i konkurs den 28 maj 2003 och advokaten L.E. förordnades till förvaltare i konkursen. Bygg-Aktuellt var komplementär i ECK Granit Kommanditbolag, E.C.K.E. (ECK), som på ansökan av Nordea Finans Sverige AB (Nordea) försattes i konkurs vid Malmö tingsrätt den 23 juni 2003, sedan L.E. i egenskap av förvaltare i komplementären Bygg-Aktuellts konkursbo för ECK:s räkning bestritt konkursansökningen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

ECK i konkurs överklagade konkursbeslutet i Hovrätten över Skåne och Blekinge genom E.E. såsom styrelseledamot i komplementären Bygg- Aktuellt i konkurs. Fråga uppkom om att avvisa E.E:s överklagande.

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Göran Abelson och hovrättsrådet Helén Andersson, referent) anförde i slutligt beslut den 30 juli 2003:

ECK Granit försattes genom tingsrättens beslut i konkurs den 23 juni 2003. Vid konkursförhandlingen vid tingsrätten företräddes bolaget av komplementären, AB Bygg-Aktuellt i konkurs, genom konkursförvaltaren, advokaten L.E.

E.E. har till styrkande av sin behörighet att i hovrätten för AB Bygg- Aktuellts i konkurs - och därmed även för ECK Granits - räkning föra talan mot konkursbeslutet gett in skrift från L.E. Av skriften framgår att L.E. i egenskap av förvaltare för AB Bygg-Aktuellts konkursbo förklarat att han inte önskar överklaga tingsrättens beslut att försätta ECK Granit i konkurs men att han inte har någon erinran mot att AB Bygg- Aktuellt i konkurs genom E.E. för talan mot beslutet.

Hovrättens bedömning

Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären enligt 3 kap. 1 § konkurslagen inte råda över egendom som hör till konkursboet. Som en allmän princip gäller emellertid att en konkursgäldenär är oförhindrad att i rättegång föra talan om egendom som inte ingår i konkursboet, t.ex. därför att egendomen inte är utmätningsbar eller därför att konkursboet har avstått sina anspråk på egendomen till honom. Konkursgäldenären har också rätt att själv föra talan i rättegång om gäldenären där agerar just i egenskap av konkursgäldenär, t.ex. genom att överklaga beslutet om gäldenärens försättande i konkurs. Härtill kommer bestämmelsen i 3 kap. 9 § konkurslagen som ger en konkursgäldenär vissa möjligheter att trots konkurstillstånd föra talan i en rättegång som pågår när beslut om konkurs meddelas. Detta gäller rättegång om sådan egendom som hör till konkursboet och förutsätter att konkursförvaltaren förklarat att konkursboet inte avser att inträda i rättegången. I fall av nu angivet slag förs konkursgäldenärens talan av denne själv eller, om det är en juridisk person, av den eller dem som före konkursen hade behörighet att företräda den juridiska personen.

Rätten att företräda ett kommanditbolag är enligt 3 kap. 7 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag förbehållen komplementären. När i ett fall som det förevarande komplementären är ett aktiebolag - i detta fall AB Bygg-Aktuellt - och detta är försatt i konkurs företräds kommanditbolaget i rättegång av förvaltaren i aktiebolagets konkurs. Enligt hovrättens mening får förvaltaren därvid anses vara ensam behörig företrädare, såvida det inte är fråga om en rättegång i någon av de situationer som angetts ovan.

Konkursförfarandet beträffande ECK Granit har inletts först efter det att AB Bygg-Aktuellt försattes i konkurs. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § konkurslagen är redan därför inte tillämplig i målet. Det är inte fråga om ett överklagande av beslutet att försätta AB Bygg-Aktuellt i konkurs eller om ett annat fall där detta bolag agerar i egenskap av konkursgäldenär. Målet i hovrätten gäller överklagande av ett beslut att försätta ECK Granit i konkurs. Det rör inte sådan egendom som, enligt vad som angetts ovan, inte ingår i ett konkursbo.

Detta innebär enligt hovrättens bedömning att förvaltaren i AB Bygg- Aktuellts konkurs, som företrädde ECK Granit vid tingsrätten, är den som ensam är behörig att företräda ECK Granit i målet om kommanditbolagets försättande i konkurs (se NJA 2000 s. 479 samt NJA 1992 s. 518 och 1999 s. 777; jfr dock Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, En kommentar, s. 497-498). Det är därmed enbart förvaltaren som kan överklaga tingsrättens konkursbeslut.

Oavsett att förvaltaren förklarat sig avstå från att överklaga konkursbeslutet följer av det anförda att E.E., i egenskap av företrädare för AB Bygg-Aktuellt, inte har behörighet att föra ECK Granits talan i det nu aktuella målet. Hennes överklagande kan därför inte upptas till prövning.

Hovrätten avvisar överklagandet.

Hovrättsrådet Hanserik Romeling var skiljaktig och anförde: HD prövade i rättsfallet NJA 2000 s. 479 i ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag om delgivning med bolaget kunde ske med förvaltaren i komplementärens, ett aktiebolag, konkursbo. Sedan den frågan, som enligt referatet uttryckligen prövades på talan av kommanditbolaget, besvarats jakande fann HD inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. Situationen i rättsfallet överensstämmer således med den i det aktuella målet, dvs. komplementären i konkurs för genom sin styrelse och inte genom förvaltaren talan mot beslutet att försätta kommanditbolaget i konkurs. ECK Granits överklagande bör därför tas upp till prövning i sak.

Högsta domstolen

ECK i konkurs överklagade genom komplementären Bygg-Aktuellt i konkurs företrädd av styrelseledamoten E.E. och yrkade att HD skulle återförvisa målet till hovrätten för erforderlig handläggning och avgörande i sak.

Nordea bestred ändringsyrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, rev.sekr. Rikard Backelin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl

Av utredningen framgår bl.a. att komplementären i ECK Granit Kommanditbolag, AB Bygg-Aktuellt, försattes i konkurs den 28 maj 2003, dvs. efter det att Nordea Finans Sverige AB:s konkursansökan avseende kommanditbolaget kom in till tingsrätten. AB Bygg-Aktuellts konkursbo har i HD förklarat att det avstår från anspråk på andel i kommanditbolaget. Fråga i målet är om AB Bygg-Aktuellt har rätt att överklaga konkursbeslutet rörande kommanditbolaget trots aktiebolagets eget konkurstillstånd.

Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får gäldenären enligt 3 kap. 1 § konkurslagen varken råda över egendom som hör till konkursboet eller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Rådighetsförbudet innebär bl.a. att gäldenären inte får föra talan om egendom som tillhör konkursboet (jfr NJA 1983 s. 563, 1987 s. 13 och 2003 s. 356).

Sedan ett aktiebolag, som är komplementär i ett kommanditbolag, försatts i konkurs hör enligt 3 kap. 3 § konkurslagen aktiebolagets andel i kommanditbolaget till aktiebolagets konkursbos egendom (jfr NJA 2000 s. 479). Aktiebolaget i konkurs har således inte rätt att råda över denna andel. Av detta följer emellertid inte att aktiebolaget i konkurs saknar rätt att överklaga ett senare meddelat beslut om kommanditbolagets försättande i konkurs. Ett sådant överklagande innebär nämligen inte att aktiebolaget för talan om - eller på annat sätt råder över - egendom som hör till aktiebolagets konkursbo. Att frågan om kommanditbolagets konkurs skall bestå i och för sig kan ha betydelse för sådan egendom ändrar inte denna bedömning (jfr till det anförda NJA 1988 s. 564, RÅ 1996 ref. 7 och Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag, En kommentar, 2001 s. 266 f., 491 och 497 f.). Ett överklagande av beskrivet slag innebär inte heller att aktiebolaget i konkurs åtar sig några förbindelser som kan göras gällande i aktiebolagets konkurs (jfr 5 kap. 1 § första stycket konkurslagen). Det kan tilläggas att de bedömningar som nu gjorts ligger väl i linje med det faktum att HD i NJA 2000 s. 479 prövade ett aktiebolags i konkurs överklagande av ett beslut varigenom det kommanditbolag i vilket aktiebolaget var komplementär hade försatts i konkurs.

Av det anförda följer att AB Bygg-Aktuellts i konkurs överklagande av konkursbeslutet avseende ECK Granit Kommanditbolag inte kan avvisas med stöd av 3 kap. 1 § konkurslagen. Vid detta förhållande och då inte heller någon annan bestämmelse hindrar överklagandet skall hovrättens beslut undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för fortsatt behandling.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

Domskäl

HD (justitieråden Munck, Thorsson, referent, Regner, Dahllöf och Calissendorff) meddelade den 16 juni 2004 följande slutliga beslut:

Skäl

Det kan inledningsvis anmärkas att komplementären i kommanditbolaget, AB Bygg-Aktuellt, försattes i konkurs den 28 maj 2003, dvs. efter det att konkursansökan avseende kommanditbolaget kom in till tingsrätten.

Fråga i målet är om aktiebolaget trots sitt eget konkurstillstånd har rätt att överklaga konkursbeslutet avseende kommanditbolaget.

En gäldenär har rätt att överklaga ett beslut att försätta honom i konkurs, såvitt avser en juridisk person genom behörig ställföreträdare. Kommanditbolagets ställföreträdare är komplementären, aktiebolaget, som sålunda skulle ha kunnat föra denna talan för kommanditbolagets räkning, om inte aktiebolaget hade försatts i konkurs. I enlighet med 3 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag jämförd med 2 kap. 27 § samma lag skall emellertid kommanditbolaget träda i likvidation till följd av aktiebolagets konkurs, med följd att eventuellt behållna tillgångar skall skiftas mellan bolagsmännen. Enligt 3 kap. 1 § konkurslagen måste det under aktiebolagets konkurs ankomma på dess konkursbo att råda över aktiebolagets anspråk i kommanditbolaget och därmed också att föra talan som ställföreträdare för kommanditbolaget, när det gäller frågan om kommanditbolagets försättande i konkurs.

I förevarande fall har emellertid aktiebolagets konkursbo i HD uttryckligen förklarat att boet avstår från anspråk på andel i kommanditbolaget, och redan den förklaring som konkursboet avgav i hovrätten får tilläggas den innebörden (jfr NJA 1998 C 74 och 1999 s. 777). Behörigheten att föra talan i målet om kommanditbolagets försättande i konkurs har därmed återgått till aktiebolaget, som således har haft rätt att på kommanditbolagets vägnar överklaga konkursbeslutet. Den av aktiebolaget i hovrätten förda talan hade alltså inte bort avvisas.

Domslut

HD:s avgörande

HD undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

HD:s beslut meddelat: den 16 juni 2004.

Mål nr: Ö 3232-03.

Lagrum: 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), 2 kap. 27 § och 3 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Rättsfall: NJA 1996 s. 46, NJA 1999 s. 777 och NJA 2000 s. 479.