Analogisk lagtillämpning

Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden.

Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämpbara. För att avgöra en fråga kring ett sådant hyresförhållande kan man istället i många fall titta på hur konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen har löst en liknande frågeställning (ex analogia = på grund av likheten).

Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område.