Arresteringsorder

Ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU), som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

En arresteringsorder kan utfärdas enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd är svensk medborgare får överlämnande inte beviljas om den eftersökte begär att påföljden skall verkställas i Sverige enligt lagens 6 §.