Tvingande lag

En lag (eller bestämmelse i lag) som inte kan avtalas bort av parterna (synonym indispositiv)

Inom avtalsrätten är tvingande bestämmelser i lag vanliga inom förhållanden mellan två ojämbördiga parter, exempelvis näringsidkare gentemot konsument eller arbetsgivare i förhållande till arbetstagare.

Ett exempel på en tvingande bestämmelse finns i 2 § andra stycket LAS.

Jämför

dispositiv lag

semidispositiv lag