lagen.nu

FT-mål

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

FT-mål, tidigare kallade "småmål", är mål som handläggs "förenklat" enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken.

Jämför med kommentaren till 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.

Se även Domstolsverkets handbok om tvistemål, 7. Mål om mindre värden

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet FT-mål finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2009 s. 832: Om en brottmålsdom överklagas endast i fråga om enskilt anspråk ska målet i hovrätten, oavsett anspråkets storlek, handläggas som ett ordinärt tvistemål och inte som ett s.k. småmål.
RH 1995:122: Utgången av ett dispositivt tvistemål har ansetts ha synnerlig betydelse för andra föreliggande rättsförhållanden varför allmänna regler tillämpades trots att värdet av vad som yrkades inte översteg...
RH 1996:1: Tingsrätt har av förbiseende tagit upp tvistemål till handläggning enligt allmänna regler, trots att värdet av vad som yrkats uppenbart inte överstigit halva basbeloppet. Tingsrätten har ansetts böra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation