lagen.nu

Hyresnämnd

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister som rör bostäder och lokaler och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. T.ex. kan nämnden fatta beslut om överlåtelse av hyreskontrakt enligt 12 kap. 34-37 §§ jordabalken.

Vilka tvister som kan komma i fråga framgår av 4 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Jämför arrendenämnd.

Se även

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Hyresnämnd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1987 s. 361: Domvillobesvär avseende beslut av hyresnämnd har ansetts skola anföras hos bostadsdomstolen när beslutet kunde ha överklagats till den domstolen.
NJA 2004 s. 826: Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle...
NJA 2011 s. 316: Vid tolkning av ett hyresavtal har en förhandlingsklausul varigenom hyresgäst förbinder sig att godta hyra som följer av överenskommelse på grund av förhandlingsordning som gäller för fastigheten...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation