Hyresnämnd

Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister som rör bostäder och lokaler och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. T.ex. kan nämnden fatta beslut om överlåtelse av hyreskontrakt enligt 12 kap.34-37 §§jordabalken.

Vilka tvister som kan komma i fråga framgår av 4 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Jämför arrendenämnd.

Se även