lagen.nu

Industritillbehör

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Maskiner och annan utrustning som tillförts en fastighet som är inrättad för industriell verksamhet, för att användas i denna verksamhet.

Definitionen återfinns i JB 2:3. Maskiner och annan utrustning kan räknas som antingen byggnadstillbehör (JB 2:2) eller industritillbehör. Avgränsningen görs så att utrustning som används och är till nytta för fastigheten oavsett vilken industri som nyttjar den, räknas som byggnadstillbehör, medan sådant som används i den specifika industrin räknas som industritillbehör.

Om fastighetsägaren av sakrättsliga skäl inte vill att ett visst föremål ska räknas som industritillbehör, även fast det uppfyller kraven, kan denne avge en förklaring om detta som skrivs in i fastighetsregistret enligt JB 24 kap.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1985 s. 232: På en fastighet, på vilken drivs handelsträdgårdsrörelse, har installerats en fliseldningsanläggning som sålts med äganderättsförbehåll. Sedan fastigheten försålts uppkommer fråga huruvida...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation