Konsumentköp

När köpavtal ingås mellan konsument och näringsidkare gäller alltid KKL, som, till skillnad från KöpL, är tvingande. Lagens struktur stämmer i övrigt i stort överens med KöpL. Konsumentskyddet i KKL består främst i att en näringsidkare inte kan avtala bort konsumentens rättigheter, samt att bestämmelser kring varans beskaffenhet (se Felaktig vara) och skadeståndsersättning är strängare, till konsumentens fördel.