lagen.nu

Konsumentköp

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

När köpavtal ingås mellan konsument och näringsidkare gäller alltid KKL, som, till skillnad från KöpL, är tvingande. Lagens struktur stämmer i övrigt i stort överens med KöpL. Konsumentskyddet i KKL består främst i att en näringsidkare inte kan avtala bort konsumentens rättigheter, samt att bestämmelser kring varans beskaffenhet (se Felaktig vara) och skadeståndsersättning är strängare, till konsumentens fördel.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Konsumentköp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2001 s. 138: Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst.
NJA 2001 s. 155: Frågor om försäljning av en segelbåt var att bedöma enligt köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) samt om båten var att anse som felaktig.
NJA 2013 s. 524: Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation