Offentlighetsprincipen

Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten.

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få läsa handlingarna och även (mot avgift) få en papperskopia på dem.

Från denna huvudregel finns många undantag; vissa handlingar anses inte som allmänna (exv de som är addresserade till en tjänsteman i sin egenskap som privatperson) eller offentliga (de som omfattas av någon typ av sekretess).

Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Inom processrätten används offentlighetsprincipen i en liknande, men särskild betydelse: att förhandlingar inför domstol ska vara offentlig. (RB 5:1)