lagen.nu

Tillbehör till fastighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Det finns både fysiska och rättsliga tillbehör till fastighet.

Till de rättsliga tillbehören räknas servitut, andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt.

De fysiska tillbehören behandlas i JB 2 kap.: 1 § allmänna fastighetstillbehör, 2 § byggnadstillbehör och 3 § industritillbehör.

Tillbehör kan vara omedelbara eller medelbara. De förstnämnda har direkt anknytning till marken medan de senare har indirekt anknytning till marken genom en byggnad.

Det krävs att det finns ett fysiskt samband mellan fastigheten och det föremål som ska anses vara tillbehör, samt att en och samma person är ägare till såväl fastigheten som till föremålet.

Att precisera vad som hör till fastigheten kan ha betydelse t.ex. vid köp av en fastighet. Om inget avtalats om vad som ska ingå i köpet ska dessa regler gälla. Vad som ingår i fastigheten kan också få betydelse för dess värde.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1996 s. 693: Sedan fastighet försålts exekutivt har nyttjanderättshavare i samband med avflyttning medtagit en vedspis. Bestämmelserna i 12 kap 38 § 1 st UB om vilken egendom som vid exekutiv försäljning följer...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation