Tillbehör till fastighet

Det finns både fysiska och rättsliga tillbehör till fastighet.

Till de rättsliga tillbehören räknas servitut, andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt.

De fysiska tillbehören behandlas i JB 2 kap.: 1 § allmänna fastighetstillbehör, 2 § byggnadstillbehör och 3 § industritillbehör.

Tillbehör kan vara omedelbara eller medelbara. De förstnämnda har direkt anknytning till marken medan de senare har indirekt anknytning till marken genom en byggnad.

Det krävs att det finns ett fysiskt samband mellan fastigheten och det föremål som ska anses vara tillbehör, samt att en och samma person är ägare till såväl fastigheten som till föremålet.

Att precisera vad som hör till fastigheten kan ha betydelse t.ex. vid köp av en fastighet. Om inget avtalats om vad som ska ingå i köpet ska dessa regler gälla. Vad som ingår i fastigheten kan också få betydelse för dess värde.