Tingsrätt

Tingsrätt är domstol i första instans i allmänna mål och ärenden, det vill säga mål och ärenden som inte handläggs av förvaltningsdomstol eller specialdomstol.

De mål som förekommer är tvistemål och brottmål.

Ärendena som handläggas är av skiftande slag såsom tillstånd till adoption, utseende av skiftesman eller bodelningsförrättare, konkursförvaltare eller god man.