lagen.nu

Tingsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Tingsrätt är domstol i första instans i allmänna mål och ärenden, det vill säga mål och ärenden som inte handläggs av förvaltningsdomstol eller specialdomstol.

De mål som förekommer är tvistemål och brottmål.

Ärendena som handläggas är av skiftande slag såsom tillstånd till adoption, utseende av skiftesman eller bodelningsförrättare, konkursförvaltare eller god man.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Tingsrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1984 s. 592: Försändelse innehållande vadeinlaga har med posten inkommit till kronofogdemyndighet och har, efter det att inlagan vidarebefordrats därifrån, inkommit till TR:n först efter den ordinära vadetidens...
NJA 2002 s. 88: En tingsrätts dom i ett brottmål undanröjdes på grund av att en nämndeman som deltagit i målet ansågs ha varit jävig (4 kap. 13 § 10 rättegångsbalken) och målet visades åter till tingsrätten för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation