Specialdomstol

Specialdomstol är en domstol som har befogenhet att pröva mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område.

I Sverige finns följande specialdomstolar:

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen prövar tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare samt överklaganden från tingsrätten om arbetstvisten inletts där, vilket är fallet om arbetstagaren som inte är fackligt ansluten.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen ligger i Stockholm och är inte knuten till någon annan domstol. Marknadsdomstolens beslut får inte överklagas.

Marknadsdomstolen handlägger mål gällande frågor om olika former av marknadsföring har skett på ett riktigt sätt samt överklaganden av beslut från tingsrätten gällande konkurrensmål. Privatpersoner kan inte väcka talan i marknadsdomstolen utan endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar av näringsidkare/konsumenter.

Miljödomstolar samt Miljööverdomstolen

Det finns fem miljödomstolar i landet och dessa är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Miljödomstolen i Umeå har verksamhet också i Luleå. Miljööverdomstolen är knuten till Svea hovrätt. Miljööverdomstolens beslut kan i vissa fall, men inte alla, överklagas till Högsta domstolen.

Miljödomstolarna handlägger mål och ärenden gällande bland annat tillstånd till vattenverksamhet tillstånd till miljöfarlig verksamhet och andra miljöskyddsfrågor, frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, farligt avfall samt skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning.

Migrationsdomstolar samt Migrationsöverdomstolen

Det finns tre migrationsdomstol i landet och dessa är knutna till förvaltningsrätten i Stockholms län, länsrätten i Göteborg samt länsrätten i Skåne län. Migrationsöverdomstolen är knuten till kammarrätten i Stockholm.

Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas.

Migrationsdomstolarna handlägger överklaganden av beslut från Migrationsverket samt Rikspolisstyrelsen gällande utlänningars rätt till vistelse i landet med mera samt gällande ansökningar om svenskt medborgarskap.

Hyresnämnd

Hyresnämnd medlar i tvister mellan hyresvärd och hyresgäst enligt 4 § Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Arrendenämnd

Arrendenämnd medlar i tvister mellan fastighetsägare och arrendator enligt 1 § Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Fastighetsdomstolar

Det finns minst en fastighetsdomstol i varje län. Domstolen är en del av tingsrätten i residensstaden. Därtill finns sådana domstolar vid tingsrätterna i Mariestad, Vänersborg, Eskilstuna och Sundsvall. Fastighetsdomstolars beslut kan överklagas till den hovrätt som respektive tingsrätt sorterar under.

Fastighetsdomstolarna handlägger fastighetsbildningsmål enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), expropriationsmål enligt expropriationslagen (1972:719), tomträttsmål och vissa övriga mål med fastighetsrättslig anknytning.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten är en specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut (PRV) i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Tryckfrihetsdomstol

Tryckfrihetsmål upptas av tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelse har sitt säte enligt 12 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Sjörättsdomstolar

Sjörättsdomstol är sju av Regeringen utsedda tingsrätter, nämligen Luleå, Sundsvalls, Stockholms, Kalmar, Malmö, Göteborgs och Karlstad tingsrätter (21 kap. 1 § sjölagen)

De mål som handläggs är i första hand sådana som avser förhållanden som regleras i sjölagen. Både tvistemål och brottmål handläggs av sjörättsdomstol även i de fall gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken än enligt sjölagen.