BOLFS 2009:3

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS

2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag

m.m.;

beslutade den 5 juni 2009.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av

– 1 kap. 1 § andra stycket och 2 a § samt 4 kap. 2 a, 2 b och 3 §§

aktiebolagsförordningen (2005:559)1,

5 kap. 3 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse2,

51 b § försäkringsrörelseförordningen (1982:790)3,

2, 2 a, 27, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar4,

19 a § bostadsrättsförordningen (1991:630)5,

14 a § förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt6,

4, 4 a-4 c §§handelsregisterförordningen (1974:188)7, och

1, 2, 12 a-12 c och 19 a §§ förordningen (1992:308) om utländska

filialer m.m. 8,

att 5 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan

och anmälan för vissa företag m.m. ska ha följande lydelse.

1

Senaste lydelse av 1 kap. 1 § enligt förordningen SFS 2008:24 och senaste lydelse av 1 kap. 2 a § och 4 kap. 2 a, 2 b

och 3 §§ enligt förordningen SFS 2006:503.

2

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2007:1468.

3

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2007:1469.

4

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:104.

5

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:105.

6

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:107.

7

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:108.

8

Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

BOLFS 2009:3

Utkom från trycket

den 11 juni 2009

1 Senaste lydelse av 1 kap. 1 § enligt förordningen SFS 2008:24 och senaste lydelse av 1 kap. 2 a § och 4 kap. 2 a, 2 b och 3 §§ enligt

förordningen SFS 2006:503.

2 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2007:1468.

3 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2007:1469.

4 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:104.

5 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:105.

6 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:107.

7 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:108.

8 Senaste lydelse enligt förordningen SFS 2008:109.

5 §9 Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast

1. genom de elektroniska tjänster som anges på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se,

på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se eller

på webbplatsen www.verksamt.se.

2. till verkets elektroniska mottagningstjänster för handlingar som ges in enligt de författningar

som anges i 1 §, och

3. i sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt

4.14 e-nämndens grund läggande väg ledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elek tron iska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Denna författning träder i kraft den 15 juni 2009.

På Bolagsverkets vägnar

ROLAND HÖGLUND

Sven-Ove Sjölén

9 Senaste lydelse av 5 § BOLFS 2008:1.