Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
SFS 2002:106 i lydelse enligt SFS 2018:1825
Ikraft
2002-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Ekonomisk plan

1 §  En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.

 1. Den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
 2. Beskrivning av fastigheten.
 3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
 4. Kostnader för föreningens fastighet.
 5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
 6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
 7. Finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan).
 8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
 9. Driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna ska svara för och som inte ingår i hyran.

[S2]Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1825).

2 §  Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter.

 1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt, skall detta anges.
 2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning.
 3. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.
 4. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning.
 5. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus.
 6. Fastighetens försäkringar.

3 §  I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges

 1. lånebelopp och lånevillkor,
 2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,
 3. medlems- och upplåtelseinsatser samt upplåtelseinsatsernas fördelning i stort på de olika kooperativa hyresrätterna, och
 4. övriga finansieringsposter.

4 §  Uppgifter om löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall ange

 1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,
 2. intäkter uppdelade på hyresintäkter och övriga intäkter, samt
 3. hyresintäkternas fördelning på de olika kooperativa hyresrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a §  En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse

 1. kapitalkostnader,
 2. driftskostnader,
 3. avsättningar för underhåll,
 4. eventuella övriga avsättningar,
 5. underhållskostnader,
 6. övriga kostnader,
 7. hyresintäkter, och
 8. övriga intäkter.

[S2]I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.

[S3]Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:36).

4 b §  En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad hyra vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:36).

5 §  En ekonomisk plan med därtill fogat besiktningsprotokoll enligt 4 kap. 2 § andra stycket lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse.

6 §  Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.

Intygsgivare

7 §  Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

[S2]Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Förordning (2018:1554).

8 §  Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.

[S2]Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.

[S3]Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2018:1554).

8 a §  Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1148).

8 b §  I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

[S3]Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1148).

8 c §  Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare som

 1. inte uppfyller de krav som anges i 8 § första stycket, eller
 2. inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 §bostadsrättslagen (1991:614).

[S2]I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2018:1554).

9 §  Boverket skall föra en förteckning över intygsgivare.

Säkerhet

10 §  Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 2 kap. 13 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall täcka det sammanlagda beloppet av de förskott som avses i den kooperativa hyresrättsföreningens ansökan om tillstånd.

11 §  Säkerheten enligt 10 § skall bestå av en bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag.

13 §  Till en ansökan om återställande av säkerhet för förskott skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att den lägenhet för vilken förskott har tagits ut är upplåten med kooperativ hyresrätt till den som har betalat förskottet eller att det mottagna förskottet har betalats tillbaka.

14 §  När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta emot förskott. Förordning (2004:362).

Elektronisk ansökan

14 a §  En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § i denna förordning får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och 5 kap.1 och 8 §§ förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar ska tillämpas. Förordning (2018:767).

 • BOLFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2008:1: Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.
 • BOLFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Avgift

15 §  För handläggning och prövning av en ansökan enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall avgift betalas med 1 000 kr.

[S2]Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2003:1046).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2003:36) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.
 2. Vid prövning enligt 8 a § av intygsgivarens behörighet meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre behörighetskrav gälla.
Omfattning
ändr. 1, 8 §§; nya 4 a, 4 b, 8 a §§
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:1046) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden enligt 2 kap. 13 § andra stycket lagen om kooperativ hyresrätt, om tillstånd enligt 2 kap. 12 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen.
Omfattning
ändr. 12, 14 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:362) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Säkerhet som enligt 12 § förvaras hos Patent- och registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket.
Omfattning
ändr. 12, 14 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:107) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Omfattning
ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2009:1148) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Bestämmelserna i 8 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Omfattning
nuvarande 8 a § betecknas 8 c §; ändr. 7 §; nya 8 a, 8 b §§
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2018:767) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1554) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Omfattning
ändr. 7, 8, 8 c §§
Ikraftträder
2018-11-01

Förordning (2018:1825) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01