Författningar utgivna av Datainspektionen

DIFS 2018:2: Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser beslutade den 3 maj 2018. Datainspektionen föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 1 § I 5 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning finns bestämmelser som anger i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Enligt 6 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får Datainspektionen meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning. Sådana föreskrifter finns i 2 §.

2018-08-18

DIFS 2018:1: Föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) beslutade den 3 maj 2018. Datainspektionen föreskriver med stöd av 6, 9 och 16 §§ personuppgiftsförordningen (1998: 1191) att följande föreskrifter ska upphöra att gälla den 25 maj 2018: 1. föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen, och 2. föreskrifter (DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

2018-08-18

DIFS 2011:1: Föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182)

2018-08-18

DIFS 1999:1: Datainspektionens föreskrifter om upphävande av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxerings­ revision och tullrevision, m.m.

2018-08-18

DIFS 1998:1: Datainspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289)

2018-08-18