Dir. 1991:105

Utredning om tillämpningen av det kommunala betalningsansvaret inom hälso- och sjukvården

-

Dir. 1991:105

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-28

Chefen för socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas med uppgift att följa och utvärdera det kommunala betalningsansvar som införs fr.o.m. den 1 januari 1992 i anslutning till huvudmannaskapsförändringen inom äldre- och handikapp-omsorgen. Kommittén skall därvid särskilt beakta betal ningsansvarets konsekvenser för den enskilde och dess strukturella och ekonomiska effekter liksom den praktiska tillämpningen av systemet och dess tekniska konstruktion. Kommittén bör även ha till uppgift att föreslå förändringar i utformningen av systemet med betalningsansvar, om detta skulle behövas för att dess syfte skall uppnås eller för att annars undvika oavsedda effekter.

Kommunernas nya ansvar

Riksdagen beslutade i december 1990 med anledning av förslag i proposi tionen om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. (prop. 1990/91:14, SoU9, rskr. 97) om en reformering av äldre- och handikappomsorgen. Reformen innebär bl.a. att kommunerna fr.o.m. den 1januari 1992 får en skyldighet att inrätta dels särskilda boendeformer för service och omvårdnad, dels bostäder med särskild service samt dag verksamheter. Vidare övertar kommunerna från landstingen ansvaret för sjukhem och andra vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård. Sådana inrättningar kommer att utgöra en särskild boendeform för service och omvårdnad. Kommunerna får ett betalningsansvar för den somatiska lång tidssjukvård som inte förts över till kommunerna och för vilken landstingen har ett fortsatt verksamhetsansvar. Ett betalningsansvar införs också för medicinskt färdigbehandlade inom somatisk korttidssjuk vård och geriatrisk vård. Kommunerna får vidare genom reformen en skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård i de särskilda boendeformerna och ges också en befogenhet att ge hemsjukvård i ordinärt boende. Riks dagen fattade i juni 1991 beslut om den ekonomiska reglering som följer av äldrereformen (prop. 1990/91:150, bil. I:3, SoU25, rskr. 384).

Betalningsansvarets utformning och omfattning

Kommunerna ges genom äldrereformen ett samlat ansvar för långvarig service och vård för äldre och handikappade. Den 1 januari 1992 övertar kommunerna ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrätt- ningar i kommunen som inrättats för somatisk långtidssjukvård och som huvudsakligen har kommunen eller del av kommunen som upptagningsområde. Detta övertagande regleras i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar. Enligt förordningen (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar skall kom munerna, om inte annat avtalas mellan respektive kommun och landsting, överta drygt 500 enheter för långtidssjukvård med sammanlagt ca 31 000 vårdplatser. För de övertagna sjukhemmen får kommunerna ett samlat ansvar för driften och verksamheten.

Kommuner och landsting ges också möjlighet att avtala om övertagande av andra vårdinrättningar för långtidssjukvård. Landstingen kommer emeller tid även i fortsättningen att driva vissa vårdenheter för somatisk lång tidssjukvård vilka har samma omvårdnadsinriktning som de överförda sjuk hemmen. Detta gäller bl.a. sådana vårdinrättningar som har ett upptag ningsområde som täcker flera kommuner. Med syfte att ge kommunerna ett samlat ekonomiskt ansvar för all långvarig vård införs därför ett betal ningsansvar för kommunerna. Detta regleras i lagen (1990:1404) om kom munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Enligt en sam manställning som bifogas som bilaga omfattar betalningsansvaret den 1januari 1992 drygt 3 400 platser i sammanlagt 14 landsting och 59 kom muner. Den tidigare nämnda ekonomiska regleringen baseras bl.a. på kom munernas tillkommande kostnad för betalningsansvaret för dessa vårdplat ser.

Ett obligatoriskt betalningsansvar för kommunerna införs vidare för medicinskt färdigbehandlade inom landstingens somatiska korttidssjukvård och geriatriska vård. Totalkostnaden för medicinskt färdigbehandlade up p-skattades i prop. 1990/91:150, bil. I:3, till 1 870 milj. kr. En skatteväxling mellan kommuner och landsting genomförs motsvarande 70 % av beloppet. Vidare utbetalas till kommunerna under tre år ett särskilt statsbidrag på 1500 milj. kr. för att täcka viss del av resterande kostnader för betalningsansvaret.

Uppföljning och utvärdering av äldrereformen

I propositionen (1990/91:14) om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. uttalades att de föreslagna förändringarna i bl.a. ansvarsfördelningen mellan huvudmännen vad gäller samhällets service och vård till äldre och handikappade noga bör följas och att en samlad utvärdering av reformen bör presenteras efter fyra år. I propositionen anfördes också att en särskild delegation bör tillsättas för att följa effekterna av betalningsansvaret. Vid behandlingen av propositionen framhöll socialutskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att det är angeläget att studera effekterna av betalningsansvaret och att justeringar måste kunna göras om oönskade effekter uppstår.

Regeringen beslutade den 12 september 1991 att ge socialstyrelsen i uppdrag att följa och utvärdera äldrereformen. Socialstyrelsen har dess utom genom ett regeringsbeslut den 5 september 1991 fått ett särskilt uppdrag att följa och beskriva utvecklingen i fråga om särskilda boende former för äldre och handikappade. Dessa regeringsuppdrag har avgränsats till uppföljning och utvärdering av de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av äldrereformen. Frågeställningar kring det särskilda betal ningsansvaret berörs inte i direktiven.

I socialutskottets betänkande med anledning av förslaget om den ekono miska regleringen (1990/91:SoU25) uttalades att en särskild "kontrollstation" borde ingå som ett led i uppföljningen av äldrereformen. Denna uppföljning borde avse en avstämning av den ekonomiska regleringen och företas under 1992. Regeringen har tidigare denna dag beslutat att inrätta en delegation angående behovet av korrigeringar i förhållande till den ekonomiska regleringen till följd av äldrereformen.

Uppdraget

Jag föreslår att regeringen tillsätter en kommitté för uppföljning och utvärdering av systemet med ett kommunalt betalningsansvar. Kommitténs uppgift skall vara att följa och analysera det ekonomiska styrsystemets effekter och vid behov föreslå förändringar i det regelsystem som finns på området. Arbetet bör inriktas på styrsystemets effekter för kommun, landsting och enskilda samt på dess tekniska utforming. Kommitténs arbete bör omfatta ekonomiska konsekvenser av betalningsansvaret samt systemets inverkan på kvalitet i vård- och omsorgsarbetet. I detta sammanhang bör påpekas att betalningsansvaret för långtidssjukvården primärt syftar till att ge kommunerna ett sammanhållet ekonomiskt ansvar för verksamhetsmässigt övertagen långtidssjukvård och sådan långtidssjukvård som drivs av landstingen. Betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade inom korttidssjukvården och geriatriken avses få en mer direkt styrande funktion som incitament för kommunerna att bygga upp vård- och boendealternativ inom kommunen. Dessa delvis skilda syften bör uppmärksammas i kommitténs analys och bedömningar.

Kommittén skall särskilt belysa bl.a. följande aspekter när det gäller frågor om teknisk konstruktion, tillämpning och effekter.

Omfattning och tillämpning av betalningsansvaret

Kommunernas betalningsansvar omfattar sådan somatisk långtidssjukvård, för vilken kommunen inte har ett verksamhetsansvar. Betalningsansvarets utveckling samt avgränsningen mellan nämnda vård och geriatrisk vård samt övrig somatisk och psykiatrisk länssjukvård bör följas. I detta sammanhang bör också utvecklingen av frivilliga överenskommelser kring ett utvidgat betalningsansvar studeras. Kommunen har även be talningsansvar för den somatiska långtidssjukvård som ges av enskilda vårdgivare. Tillämpningen av betalningsansvaret i förhållande till dessa vårdgivare bör också följas.

Kommunernas obligatoriska betalningsansvar omfattar vidare medicinskt färdigbehandlade inom somatisk korttidssjukvård och geriatrisk vård. Även när det gäller dessa grupper bör omfattningen av betalningsansvaret följas upp.

Teknisk konstruktion

Betalningsansvarets tekniska konstruktion när det gäller bl.a. inledning av vårdplanering, varseltidens tillämpning, definition av begreppet medicinskt färdigbehandlad samt metoder och rutiner i övrigt som rör betalningsansvaret skall följas och analyseras. Detsamma gäller ifråga om de vårdmässiga konsekvenserna för den enskilde som kan sammanhänga med den tekniska konstruktionen. Delegationen skall också följa ordningen för beräkning av ersättningar inom betalningsansvarssystemet samt vid behov föreslå förändringar.

Vård- och verksamhetsplanering

Utveckling av vårdplanering och dess effekter för den enskilde samt huvudmännens verksamhetsplanering kring gemensamma vårdresurser skall följas. Särskilt bör förändringar av antalet medicinskt färdigbehandlade inom korttidssjukvård och geriatrisk vård studeras samt de ekonomiska konsekvenserna härav för de båda huvudmännen.

Statsbidrag för medicinskt färdigbehandlade avses utgå också till de landstingsfria kommunerna. I propositionen om den ekonomiska regleringen framhålls betydelsen av att antalet medicinskt färdigbehandlade inom akutsjukvården minskar även i dessa kommuner. En förutsättning för det statliga bidraget bör därför enligt vad som framhålls i propositionen vara att dessa kommuner internt tillämpar motsvarande styrsystem som betalningsansvaret mellan landsting och kommuner. Kommittén bör beskriva på vilket sätt och med vilka effekter sådana interna styrsystem praktiseras inom de landstingsfria kommunerna.

Ramar för arbetet

Kommitténs arbete skall ske i samråd med de myndigheter och or ganisationer som berörs av de ovan nämnda frågorna. Kontakt kan vidare behöva tas med bl.a. ÄDEL-avgiftsutredningen (dir. 1991:79). Kommittén bör senast under november 1992 avlämna en delrapport till regeringen. Kommitténs arbete bör vara avslutat senast den 1 maj 1993. För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer angående utred ningsförslagens inriktning (dir. 1984:5).

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen bemyn digar chefen för socialdepartementet

att tillkalla en kommitté - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med högst fem ledamöter för att följa upp tillämpningen av det kommu nala betalningsansvaret inom hälso- och sjukvården,

att utse en av ledamöterna att vara ordförande,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde till kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Socialdepartementet) Bilaga

Den ekonomiska regleringen av huvudmannaskapsförändringen av äldreomsor gen har bl.a. grundats på att kommunerna den 1 januari 1992 fått betal ningsansvar för följande vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård.

Vårdinrättning, postort Antal platser STOCKHOLMS LÄN

Botkyrka kommun Tumba sjukhus, Tumba 122 st

Danderyds kommun Danderyds sjukhus, Danderyd 44 st

Åkersberga sjukhus, Åkersberga 31 st

Ekerö kommun Inget betalningsansvar

Haninge kommun Handens sjukhus, Handen 100 st

Huddinge kommun Tumba sjukhus, Tumba 87 st

Järfälla kommun Jakobsbergs sjukhus, Järfälla 10 st

Lidingö kommun Inget betalningsansvar

Nacka kommun Boo sjukhus, Saltsjö-Boo 85 st

Saltsjöbadens sjukhus, Saltsjöbaden 40 st

Norrtälje kommun

Åkersberga sjukhus, Åkersberga 26 st

Nynäshamns kommun Nynäshamns sjukhus, Nynäshamn 81 st

Salems kommun Tumba sjukhus, Tumba 3 st

Sigtuna kommun Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby 21 st

Sollentuna kommun Sollentuna sjukhus, Sollentuna 127 st

Solna kommun Sollentuna sjukhus, Sollentuna 108 st

Sundbybergs sjukhus, Sundbyberg 64 st

Stockholms kommun Inget betalningsansvar

Sundbybergs kommun Sundbybergs sjukhus, Sundbyberg 110 st

Södertälje kommun Södertälje sjukhus, Södertälje 120 st

Tumba sjukhus, Tumba 16 st

Tyresö kommun Inget betalningsansvar

Täby kommun Inget betalningsansvar

Upplands-Bro kommun Jakobsbergs sjukhus, Järfälla 5 st

Upplands Väsby kommun Löwenströmska sjukhuset, Upplands V-by 46 st

Vallentuna kommun Inget betalningsansvar

Vaxholms kommun Inget betalningsansvar

Värmdö kommun Boo sjukus, Saltsjö-Boo 46 st

Österåkers kommun Åkersberga sjukhus, Åkersberga 51 st

UPPSALA LÄN

Enköpings kommun Inget betalningsansvar

Håbo kommun Inget betalningsansvar

Tierps kommun Inget betalningsansvar

Uppsala kommun Inget betalningsansvar

Älvkarleby kommun Inget belastningsansvar

Östhammars kommun Inget betalningsansvar

SÖDERMANLANDS LÄN

Eskilstuna kommun Centrallasarettet, avd. 48 och 49, Eskilstuna 48 st

Flens kommun Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 1,1 st

Katrineholms kommun Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 12,9 st

Nyköpings kommun Inget betalningsansvar

Gnesta kommun Inget betalningsansvar

Trosa kommun Inget betalningsansvar

Oxelösunds kommun Inget betalningsansvar

Strängnäs kommun Inget betalningsansvar

Vingåkers kommun Kullbergska sjukhuset, Katrineholm 1,04 st

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Boxholms kommun Inget betalningsansvar

Finspångs kommun Inget betalningsansvar

Kinda kommun Inget betalningsansvar

Linköpings kommun Inget betalningsansvar

Mjölby kommun Inget betalningsansvar

Motala kommun Geriatriska kliniken, avd. 11, Motala 46 st

Norrköpings kommun

Söderköpings kommun Inget betalningsansvar

Vadstena kommun Inget betalningsansvar

Valdemarsviks kommun Inget betalningsansvar

Ydre kommun Inget betalningsansvar

Åtvidabergs kommun Inget betalningsansvar

Ödeshögs kommun Inget betalningsansvar

JÖNKÖPINGS LÄN

Aneby kommun Inget betalningsansvar

Eksjö kommun Inget betalningsansvar

Gislaveds kommun Gislaveds sjukhem, avd.4, Gislaved 12 st

Gnosjö kommun Inget betalningsansvar

Jönköpings kommun Inget betalningsansvar

Nässjö kommun Höglandssjukhuset, avd. 8, Nässjö 15 st

Sävsjö kommun Inget betalningsansvar

Tranås kommun Tranås sjukhus, avd. 1 Tranås 9 st

Vaggeryds kommun Inget betalningsansvar

Vetlanda kommun Inget betalningsansvar

Värnamo kommun Inget betalningsansvar

KRONOBERGS LÄN

Alvesta kommun Inget betalningsansvar

Lessebo kommun Inget betalningsansvar

Ljungby kommun Inget betalningsansvar

Markaryds kommun Inget betalningsansvar

Tingsryds kommun Inget betalningsansvar

Uppvidinge kommun Inget betalningsansvar

Växjö kommun Inget betalningsansvar

Älmhults kommun Inget betalningsansvar

KALMAR LÄN

Borgholms kommun Inget betalningsansvar

Emmaboda kommun Inget betalningsansvar

Hultsfreds kommun Inget betalningsansvar

Högsby kommun Inget betalningsansvar

Kalmar kommun Inget betalningsansvar

Mönsterås kommun Inget betalningsansvar

Mörbylånga kommun Inget betalningsansvar

Nybro kommun Inget betalningsansvar

Oskarshamns kommun Oskarshamns sjukhus, avd. 11 och 12, Oskarshamn 44 st

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Västerviks kommun Västerviks sjukhus, avd. 19-20, Västervik 40 st

BLEKINGE LÄN

Karlshamns kommun Inget betalningsansvar

Karlskrona kommun Inget betalningsansvar

Olofströms kommun Inget betalningsansvar

Ronneby kommun Inget betalningsansvar

Sölvesborg Inget betalningsansvar

KRISTIANSTADS LÄN

Bromölla kommun Inget betalningsansvar

Båstads kommun Inget betalningsansvar

Hässleholms kommun Hässleholms sjukhus, Hässleholm avd. 21 34,1 st avd. 20 A 15,9 st avd. 10 27,5 st Broby sjukhus 3,8 st

Klippans kommun Inget betalningsansvar

Kristiansstads kommun Hässleholms sjukhus, avd. 21 1 st Långvårdssjukhuset, avd. 303, 305, 307, 320, Kristianstad 23 st Brobysjukhuset, Broby 14,8 st

Osby kommun Hässleholms sjukhus, avd. 10 2,69 st avd. 21 0, 21 st GP avd. 20 A, Hässleholm 3,16 st Brobysjukhuset, Broby 5,26 st

Perstorps kommun Hässleholms sjukhus, långvårdsavd. avd. 10 0, 32 st GP avd. 20 A, Hässleholm 1,00 st

Simrishamns kommun Simrishamns sjukhus, avd. 6, 13, Simrishamn 21 st

Tomelilla kommun Simrishamns sjukhus, avd. 6 och 13 3 st

Åstorps kommun Inget betalningsansvar

Ängelholms kommun Södra sjukhuset, avd. 41-42, 55-57, Ängelholm 20 st

Örkelljunga kommun Inget betalningsansvar

Östra Göinge Brobysjukhuset, Broby 72 st

MALMÖHUS LÄN

Bjuvs kommun Inget betalningsansvar

Burlövs kommun Inget betalningsansvar

Eslövs kommun Inget betalningsansvar

Helsingborgs kommun Inget betalningsansvar

Höganäs kommun Inget betalningsansvar

Hörby kommun Inget betalningsansvar

Höörs kommun Inget betalningsansvar

Kävlinge kommun Inget betalningsansvar

Landskrona kommun Inget betalningsansvar Lunds kommun Inget betalningsansvar

Lomma kommun Inget betalningsansvar

Sjöbo kommun Inget betalningsansvar

Skurups kommun Inget betalningsansvar

Staffanstorps kommun Inget betalningsansvar

Svalövs kommun Inget betalningsansvar

Svedala kommun Inget betalningsansvar

Trelleborgs kommun Inget betalningsansvar

Vellinge kommun Inget betalningsansvar

Ystads kommun Inget betalningsansvar

HALLANDS LÄN

Falkenbergs kommun Liahemmet, Ullared 25 st

Halmstads kommun Inget betalningsansvar

Hylte kommun Inget betalningsansvar

Kungsbacka kommun Inget betalningsansvar

Laholms kommun Inget betalningsansvar

Varbergs kommun Inget betalningsansvar

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Härryda kommun Inget betalningsansvar

Kungälvs kommun Inget betalningsansvar

Lysekils kommun Inget betalningsansvar

Munkedals kommun Inget betalningsansvar

Mölndals kommun Inget betalningsansvar

Orust kommun Inget betalningsansvar

Partille kommun Inget betalningsansvar

Sotenäs kommun Inget betalningsansvar

Stenungsunds kommun Inget betalningsansvar

Strömstads kommun Inget betalningsansvar

Tanums kommun Inget betalningsansvar

Tjörns kommun Inget betalningsansvar

Uddevalla kommun Inget betalningsansvar

Öckerö kommun Inget betalningsansvar

ÄLVSBORGS LÄN

Ale kommun Inget betalningsansvar

Alingsås kommun Inget betalningsansvar

Bengtsfors kommun Inget betalningsansvar

Borås kommun Inget betalningsansvar

Dals-Eds kommun Inget betalningsansvar

Färgelanda kommun Inget betalningsansvar

Herrljunga kommun Inget betalningsansvar

Lerums kommun Inget betalningsansvar

Lilla Edets kommun Inget betalningsansvar

Marks kommun Inget betalningsansvar

Melleruds kommun Inget betalningsansvar

Svenljunga kommun Inget betalningsansvar

Tranemo kommun Inget betalningsansvar

Trollhättans kommun Inget betalningsansvar

Ulricehamns kommun Inget betalningsansvar

Vårgårda kommun Inget betalningsansvar

Vänersborgs kommun Inget betalningsansvar

Åmåls kommun Inget betalningsansvar

SKARABORGS LÄN

Essunga kommun Inget betalningsansvar

Falköpings kommun Inget betalningsansvar

Grästorps kommun Inget betalningsansvar

Gullspångs kommun Inget betalningsansvar

Götene kommun Inget betalningsansvar

Habo kommun Inget betalningsansvar

Hjo kommun Inget betalningsansvar

Karlsborgs kommun Inget betalningsansvar

Lidköpings kommun Inget betalningsansvar

Mariestads kommun Inget betalningsansvar

Mullsjö kommun Inget betalningsansvar

Skara kommun Inget betalningsansvar

Skövde kommun Inget betalningsansvar

Tibro kommun Inget betalningsansvar

Tidaholms kommun Inget betalningsansvar

Töreboda kommun Inget betalningsansvar

Vara kommun Inget betalningsansvar

VÄRMLANDS LÄN

Arvika kommun Inget betalningsansvar

Eda kommun Inget betalningsansvar

Filipstads kommun Inget betalningsansvar

Forshaga kommun Inget betalningsansvar

Grums kommun Inget betalningsansvar

Hagfors kommun Inget betalningsansvar

Hammarö kommun Inget betalningsansvar

Karlstads kommun Mariebergsklinikerna, avd. 60-61, Kristinehamn 40 st

Kils kommun Inget betalningsansvar

Kristinehamns kommun Inget betalningsansvar

Munkfors kommun Inget betalningsansvar

Storfors kommun Inget betalningsansvar

Sunne kommun Inget betalningsansvar

Säffle kommun Inget betalningsansvar

Torsby kommun Inget betalningsansvar

Årjängs kommun Inget betalningsansvar

ÖREBRO LÄN

Askersunds kommun Inget betalningsansvar

Degerfors kommun Inget betalningsansvar

Hallsbergs kommun Inget betalningsansvar

Hällefors kommun Inget betalningsansvar

Karlskoga kommun Avd. 7,8 och 9, Karlskoga lasarett, Karlskoga 84 st

Kumla kommun Inget betalningsansvar

Laxå kommun Inget betalningsansvar

Lindesbergs kommun Avd. 7 och 8, Lindesbergs lasarett, Lindesberg 60 st

Ljusnarsbergs kommun Inget betalningsansvar

Nora kommun Inget betalningsansvar

Örebro kommun Avd. 75 B-C, Regionsjukhuset, Örebro 28 st

VÄSTMANLANDS LÄN

Arboga kommun Inget betalningsansvar

Fagersta kommun Inget betalningsansvar

Hallstahammars kommun Inget betalningsansvar

Heby kommun Inget betalningsansvar

Kungsörs kommun Inget betalningsansvar

Köpings kommun Inget betalningsansvar

Norbergs kommun Inget betalningsansvar

Sala kommun Inget betalningsansvar

Skinnskattebergs kommun Inget betalningsansvar

Surahammars kommun Inget betalningsansvar

Västerås kommun Inget betalningsansvar

KOPPARBERGS LÄN

Avesta kommun Avd. 10, Avesta lasarett 18 st Avd. 11-13, Avesta lasarett 22 st

Borlänge kommun Inget betalningsansvar

Falu kommun Långvårdskliniken vid Falu lasarett, Falun 100 st Borlänge sjukhus, Borlänge 21 st

Gagnefs kommun Inget betalningsansvar

Hedemora kommun Inget betalningsansvar

Leksands kommun Inget betalningsansvar

Ludvika kommun Inget betalningsansvar

Malungs kommun Inget betalningsansvar

Mora kommun Inget betalningsansvar

Orsa kommun Inget betalningsansvar

Rättviks kommun Inget betalningsansvar

Smedjebackens kommun Inget betalningsansvar

Säters kommun Inget betalningsansvar

Vansbro kommun Inget betalningsansvar

Älvdalens kommun Inget betalningsansvar

GÄVLEBORGS LÄN

Bollnäs kommun Avd. 44, Geriatriska kliniken, Bollnäs 20 st

Gävle kommun Södertull avd. 62-63, Gävle 37 st

Hofors kommun Inget betalningsansvar

Hudiksvalls kommun Inget betalningsansvar

Ljusdals kommun Inget betalningsansvar

Nordanstigs kommun Inget betalningsansvar

Ockelbo kommun Inget betalningsansvar

Ovanåkers kommun Avd. 44 Geriatriska kliniken, Bollnäs 12 st

Sandvikens kommun Avd. 11 och 12 Sandvikens sjukhus, Sandviken 81 st

Söderhamns kommun Inget betalningsansvar

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Härnösands kommun Öbackagården, Härnösand 108 st

Kramfors kommun Kramfors sjukhem, Kramfors 6 st

Sollefteå kommun Avd. 31-36, 38 Sollefteå sjukhem, Sollefteå 147 st

Sundsvalls kommun Avd. 16 A, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall 26 st Avd. 34 B, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall 25 st

Timrå kommun Inget betalningsansvar

Ånge kommun Inget betalningsansvar

Örnsköldsviks kommun Wemerkliniken, Örnsköldsvik 181 st

JÄMTLANDS LÄN

Bergs kommun Inget betalningsansvar

Bräcke kommun Inget betalningsansvar

Härjedalens kommun Inget betalningsansvar

Krokoms kommun Inget betalningsansvar

Ragunda kommun Inget betalningsansvar

Strömsunds kommun Inget betalningsansvar

Åre kommun Inget betalningsansvar

Östersunds kommun Inget betalningsansvar

VÄSTERBOTTENS LÄN

Bjurholms kommun Inget betalningsansvar

Dorotea kommun Inget betalningsansvar

Lycksele kommun Avd. 1 och 2, Geriatriska kliniken Lycksele lasarett, Lycksele 48 st

Malå kommun Inget betalningsansvar

Nordmaling kommun Inget betalningsansvar

Norsjö kommun Inget betalningsansvar

Robertsfors kommun Inget betalningsansvar

Skellefteå kommun Långvårdsavd. 10, Skellefteå 20 st

Sorsele kommun Inget betalningsansvar

Storuman kommun Inget betalningsansvar

Umeå kommun Inget betalningsansvar

Vilhelmina kommun Inget betalningsansvar

Vindeln kommun Inget betalningsansvar

Vännäs kommun Inget betalningsansvar

Åsele kommun Inget betalningsansvar

NORRBOTTENS LÄN

Arjeplog kommun Inget betalningsansvar

Arvidsjaur kommun Inget betalningsansvar

Boden kommun Centrallasarettet, Boden 100 st

Gällivare kommun Inget betalningsansvar

Haparanda kommun Inget betalningsansvar

Jokkmokk kommun Inget betalningsansvar

Kalix kommun Kalix lasarett, Kalix 146 st

Kiruna kommun Kiruna lasarett, Kiruna 90 st

Luleå kommun Luleå lasarett, Luleå 92 st

Pajala kommun Inget betalningsansvar

Piteå kommun Piteå lasarett, Piteå 56 st

Älvsbyns kommun Inget betalningsansvar