Upphävd författning

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
SFS 1990:1404 i lydelse enligt SFS 2017:35
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälso- och sjukvård åt personer som är folkbokförda i kommunen enligt vad som sägs i denna lag.

[S2]Betalningsansvaret för personer som efter beslut av en kommun vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2socialtjänstlagen (2001:453) har dock den kommun som beslutat om vistelsen.

[S3]Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (2001:468).

Prop. 1996/97:124: Enligt nu gällande gällande regler har den kommun i vilken den enskilde är folkbokförd betalningsansvaret för de hälso- och sjukvårdsinsatser som avses i lagen. Ändringen i paragrafen innebär ett undantag från denna regel. För personer som efter beslut av en kommun vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket, 21 § tredje stycket och 69 § första stycket 2 socialtjänstlagen (1980:620) ...

Somatisk långtidssjukvård

2 §  En kommun har betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting eller en enskild vårdgivare.

[S2]Betalningsansvaret gäller dock inte för geriatrisk vård. Lag (1994:89).

3 §  Kommer inte ett landsting och en kommun överens om annat inträder betalningsansvar som avses i 2 § fem vardagar, lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att landstinget hos kommunen anmält att personen är inskriven eller skall skrivas in vid vårdinrättningen. Betalningsansvaret inträder dock tidigast den dag personen skrivs in vid inrättningen. Lag (1994:89).

4 §  Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör ett landsting lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets genomsnittliga årliga självkostnad för den aktuella vårdformen eller, om landstinget och samtliga kommuner i landstinget kommer överens om det, med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvalitet. Beloppen omräknas årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.

[S2]Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.

[S3]En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget ska ta emot de avgifter som patienterna ska betala till kommunen enligt 17 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:35).

5 §  Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en enskild vårdinrättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården. Lag (1994:89).

6 § Har upphävts genom lag (2003:193).
7 § Har upphävts genom lag (2003:193).
8 § Har upphävts genom lag (2003:193).
9 § Har upphävts genom lag (2003:193).

Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård

10 §  En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.

[S2]En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

I första stycket ersätts begreppet ”medicinskt färdigbehandlade” med ”utskrivningsklara” från sluten vård. En vårdplan måste vara upprättad för att kommunens betalningsansvar för en utskrivningsklar patient skall inträda. Paragrafen omfattar, förutom utskrivningsklara patienter i somatisk akutsjukvård och geriatisk vård, även utskrivningsklara patienter i sluten ...

10 a §  När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso- och sjukvård eller så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det, skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett inskrivningsmeddelande underrätta berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva

 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. Med ett inskrivningsmeddelande avses ett meddelande till den öppna vården och socialtjänsten som syftar till att informera om att en viss patient blivit inskriven på sjukhuset och att en samordnad vårdplanering kan bli aktuell. Översändandet av meddelandet innebär dock inte att en vårdplanering inletts.

Ett inskrivningsmeddelande ...

10 b §  En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut från en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård av den behandlande läkaren bedöms behöva

 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. När en behandlande läkare inom den slutna hälso- och sjukvården bedömer att en patient kan behöva vård eller omsorg även efter sjukhusvistelsen, skall enligt paragrafen en vårdplan upprättas.

Den vård som då är aktuell är öppen vård som inte kräver intagning på sjukvårdsinrättning eller sjukhus, se <a href="https://lagen.nu/2017:30#P5" ...

10 c §  Skall en vårdplan upprättas enligt 10 b § skall den behandlande läkaren kalla till en vårdplanering. Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits.

[S2]En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid

 • kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller
 • landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.

[S3]Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vårdplaneringen. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. Så fort en bedömning görs att en patient efter utskrivningen kan behöva sociala insatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser skall enligt första stycket en vårdplanering inledas. Med vårdplanering avses en samordnad planering av de insatser som kan vara aktuella inom socialtjänsten och den öppna hälso- och sjukvården efter sjukhusvistelsen. ...

10 d §  En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser enligt 10 b § samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats.

[S2]En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare för de ansvariga enheterna. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. I första stycket anges vad en vårdplan skall innehålla. Vårdplanen skall så allsidigt som möjligt belysa patientens behov av insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, landstingets primärvård, psykiatriska vård eller annan öppenvård efter utskrivningen. I vårdplanen skall även de enheter som får ett ansvar för en insats tydligt ...

10 e §  Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den slutna hälso- och sjukvården skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter enligt 10 d §. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. De enheter som angetts som ansvariga för insatser i vårdplanen skall få meddelande om att en patient planeras att bli utskriven från den slutna hälso- och sjukvården senast dagen innan patienten blir utskriven.

11 §  Kommer inte ett landsting och en kommun överens om en annan tidpunkt inträder kommunens betalningsansvar dagen efter det att en patient är utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad.

[S2]För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.

[S3]För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

I första stycket klargörs att kommunens betalningsansvar, om inte annat har överenskommits, som huvudregel inträder dagen efter det att pa-

tienten är utskrivningsklar och en vårdplan har upprättats. Begreppet ”medicinskt ...

11 a §  Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan inträder kommunens betalningsansvar ändå enligt 11 § om den utskrivningsklara patienten stannar kvar inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.

[S2]Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d § inte utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen är ny. I paragrafens första stycke görs undantag från huvudregeln i 11 § om att kommunen endast blir betalningsskyldig om en vårdplan är upprättad. Beror det på kommunen att en vårdplan inte blir upprättad, inträder ändå kommunens betalningsansvar. Detta inträder oavsett skälet till att kommunen inte medverkat till att en vårdplan kunnat upprättas. ...

12 §  Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter skall lämnas med belopp som motsvarar den omvårdnad som patienten får på enheten. Beloppen skall motsvara genomsnittet i riket och räknas om årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i riket.

[S2]Första stycket gäller inte om ett landsting och en kommun kommer överens om annan ersättning för utskrivningsklara patienter. Sådan särskilt överenskommen ersättning får dock inte understiga den genomsnittliga kostnaden för omvårdnaden om patienter vid en enhet för geriatrisk vård.

[S3]Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i första och andra styckena. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

I paragrafens första och andra stycken ersätts uttrycket ”medicinskt färdigbehandlade” med ”utskrivningsklara”. I det första stycket görs dessutom språkliga justeringar.

Annan sjukvård

13 §  Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommunen skall ha betalningsansvar även för andra utskrivningsklara patienter än som avses i 10 § första stycket och för sjukhusanknuten hemsjukvård. Landstinget och kommunen bestämmer gemensamt de förutsättningar som skall gälla för ett sådant betalningsansvar. Lag (2003:193).

14 §  Har ett landsting och en kommun träffat en överenskommelse som avses i 13 §, får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen. Lag (1994:1099).

Särskilda bestämmelser

15 §  Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a § och patienter för vilka kommunen har betalningsansvar. Lag (2003:193).

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Ett inskrivningsmeddelande enligt 10 a § skall lämnas till de enheter som bedöms bli aktuella för hjälpinsatser efter att patienten skrivits ut. Genom tillägget i paragrafen får ett inskrivningsmeddelande omfatta sekretessbelagda uppgifter i form av namn, personnummer och ...

16 §  När ett landsting har överlåtit verksamheter för vård av psykiskt störda till kommuner som ingår i landstingsområdet, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna med anledning av överlåtelsen. Lag (1995:1497).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall åta sig betalningsansvar enligt vad som sägs i denna lag. I så fall tillämpas den nya lagen i motsvarande del från och med den dag betalningsansvaret inträder. Om en sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1150) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:150
  Omfattning
  ändr. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1948) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1993:49) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:132, Prop. 1992/93:129, Bet. 1992/93:SoU12
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Lag (1994:89) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:140, Prop. 1993/94:121, Bet. 1993/94:SoU19
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Om ett landsting och en kommun träffat överenskommelse beträffande psykiatrisk vård enligt tidigare bestämmelser skall överenskommelsen tillämpas även efter ikraftträdandet.
  2. För år 1995 får ett landsting lämna sådant ekonomiskt bidrag till en kommun som motiveras av det kommunala ansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.
  3. För år 1995 får ett landsting och en kommun bestämma ersättningen för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård utan hinder av bestämmelserna i 8 §. Lag (1994:1465).
  4. De landsting som vid utgången av år 1995 inte kommit överens med kommunerna i landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för vård av psykiskt störda, får för år 1996 lämna sådana ekonomiska bidrag till kommunerna som motiveras av det kommunala ansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård. Lag (1995:1497).
  5. Om det vid utgången av år 1995 inte har träffats en överenskommelse mellan ett landsting och kommunerna i landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för vård av psykiskt störda, får landstinget och en kommun bestämma ersättningen för medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård trots bestämmelserna i 8 §. Lag (1995:1497).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:396, Prop. 1993/94:218, Bet. 1993/94:SoU28
  Omfattning
  nuvarande 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§. rubr. närmast före 6, 9, 11 §§ sätts närmast före nya 10, 13, 15 §§; ändr. de nya 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före den nya 6 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1465) om ändring i lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:20, Prop. 1993/94:253, Bet. 1994/95:SoU4
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1099

Lag (1995:1497) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:65, Prop. 1995/96:72, Bet. 1995/96:SoU8
  Omfattning
  nya 16 §; 4, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1099
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:317) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:264, Prop. 1996/97:124, Bet. 1996/97:SoU18
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2001:468) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:193) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
upph. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6, 11, 14 §§; ändr. 10, 11, 12, 13, 15 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 11 a §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2010:247) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2017:35) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-04-01

Ändring, SFS 2017:612

Omfattning
upph.