Dir. 2006:98

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

stärkt och tydligare tillsyn inom

socialtjänstens område (S 2004:12)

Dir.

2006:98

Beslut vid regeringssammanträde den 7 september 2006

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Utredaren skall, inom ramen för sitt huvuduppdrag avseende

den statliga tillsynen, överväga och föreslå åtgärder som särskilt

stärker tillsynen över barns och ungas rättigheter inom social-

tjänstens olika områden.

Bakgrund

Sedan Sverige år 1990 ratificerade konventionen om barnets

rättigheter pågår ett kontinuerligt arbete med att genomföra

konventionen i alla relevanta sammanhang. Inte minst inom

socialtjänstens olika områden är det angeläget att utveckla och

driva på arbetet med att införliva barnperspektivet. Det gäller

t.ex. flickor och pojkar som är aktuella inom den sociala barn-

och ungdomsvården, flickor och pojkar som lever i utsatta

miljöer samt flickor och pojkar med funktionshinder som har

behov av stöd och service. Det innebär bl.a. att barnets bästa

skall vara avgörande i beslut som rör det enskilda barnet som

fattas inom socialtjänsten och att barn och unga skall ha rätt att

komma till tals i frågor som rör dem. Socialtjänstlagen

(2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga (LVU) har ändrats för att tydliggöra barn-

perspektivet.

2

Genom olika insatser inom den sociala barn- och ungdoms-

vården griper samhället in i barns och ungas och deras familjers

liv. Samhället tar då på sig ett stort ansvar. Det måste därför

ställas höga krav på säkerhet och kvalitet i insatserna och på en

rättssäker handläggning och dokumentation. Länsstyrelserna

har i dessa sammanhang en viktig funktion både när det gäller

tillsyn och rådgivning.

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén behandlade i sitt

betänkande Källan till en chans (SOU 2005:81) vissa frågor om

tillståndsgivning till hem för vård eller boende och hur ofta en

verksamhet bör vara föremål för tillsyn.

Kommittén uppmärksammade att det enskilda barnets för-

hållanden inte granskalls vid ordinarie verksamhetstillsyn.

Kommittén menade dock att gällande bestämmelser i social-

tjänstlagen och socialtjänstförordningen (2001:937) ger till-

räckliga förutsättningar för att olika missförhållanden skall

komma upp i andra sammanhang och lämnade inga förslag till

ny reglering på området.

I remissbehandlingen av betänkandet pekade Barnombuds-

mannen, Rädda Barnen och BRIS på att barns och ungas delak-

tighet i samband med utredning, vård och behandling inom den

sociala barn- och ungdomsvården inte fullt ut tillgodoses med

de förslag som kommittén lämnat. Man ansåg bl.a. att läns-

styrelserna i lag borde åläggas att göra oanmälda tillsynsbesök

och att de då borde tala med barn och unga i enrum, att läns-

styrelserna borde få i uppdrag att informera barn och unga om

de rättigheter de har under placeringen och att länsstyrelsen

borde bli en instans dit barn som är placerade i samhällets vård

kan vända sig med frågor eller kritik på sina egna villkor, utan

att behöva vara rädda för repressalier. Barnombudsmannen har

tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län drivit projektet Barn

på institution som redovisats i rapporten Vi har så mycket att

säga! (BR2004:08). Rädda Barnen har i rapporten Rakt från

hjärtat – Tankar och idéer från barn och ungdomar placerade i

samhällets vård (2005) redovisat ett projekt som genomförts för

3

att låta barn som är placerade i familjehem eller på institution

själva komma till tals i frågor som rör placeringen. Båda

rapporterna innehåller förslag som syftar till att stärka säker-

heten i vården.

Europarådets rekommendation om barns rättigheter på

institution

Frågor om barns rättigheter i samband med institutionsvård har

under de senaste åren behandlats av Europarådets kommitté för

social sammanhållning. Ministerkommittén fastställde i mars

2006 Europarådets rekommendationer (Rec[2005]5) om barns

rättigheter vid institutionsvård. Dessa innebär bl.a. att barn och

unga skall ha tillgång till anpassad information om sina rättig-

heter och att det skall finnas en självständig instans till vilken

de kan vända sig med eventuella klagomål på vården.

Uppdrag till länsstyrelserna i regleringsbrevet för 2006

Länsstyrelserna tillförs under åren 2006 och 2007 nya resurser.

Resurserna skall bl.a. användas för att klara tillsynen över

socialtjänstens barn- och ungdomsvård. I uppdraget ingår att

utöva strukturerad och operativ tillsyn över samtliga enskilda

och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser av

socialtjänsten. Tonvikten skall här ligga på kvalitet och säkerhet

samt att åtgärda brister.

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för

handikappolitiken

I en uppföljning av den nationella handlingsplanen för handi-

kappolitiken (skr. 2005/06:110) konstaterar regeringen att för-

äldrar till barn med omfattande funktionshinder har stort behov

av stöd och insatser för att få familjens vardag att fungera. Det

finns tecken på att familjens totala omsorgsansvar för barn med

funktionshinder har ökat. Flera studier visar att många föräldrar

saknar en samlad information om vilka stödinsatser som finns

och vart man kan vända sig. Stödet och insatserna skall vara

utformade så att de passar hela familjen vilket bl.a. innebär in-

4

dividuella lösningar, ett begränsat antal inblandade personer

och samordning av insatser. Det är viktigt att socialtjänsten har

ett tydligt barnperspektiv även inom detta område.

Uppdraget

Utredaren skall, inom ramen för sitt huvuduppdrag avseende

den statliga tillsynen, överväga åtgärder som särskilt stärker

tillsynen över flickors och pojkars rättigheter inom social-

tjänstens olika områden. Åtgärderna kan omfatta förändringar

av bl.a. ansvarsförhållanden som utredaren finner relevanta och

som innebär att barnperspektivet i tillsynen stärks. Utredaren

skall lämna de författningsförslag han finner nödvändiga. Ut-

redaren skall ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som har

redovisats i andra sammanhang. Samråd skall också ske med

Barnombudsmannen, BRIS och Rädda Barnen samt ett urval

handikapporganisationer.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007.

(Socialdepartementet)