Dir. 2012:55

Inrättandet av Universitetskanslersämbetet

Kommittédirektiv

Inrättandet av Universitetskanslersämbetet

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012

Sammanfattning

En särskild utredare ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet med ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen och för uppföljning, analys och omvärldsbevakning av frågor inom myndighetens ansvarsområde. Den nya myndighetens namn ska vara Universitetskanslersämbetet.

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2013.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133).

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december 2012.

Beskrivning av Universitetskanslersämbetet och dess uppgifter

Av propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133) framgår att regeringen avser att inrätta två nya myndigheter inom utbildningsområdet den 1 januari 2013. Vidare anges att en av myndigheterna ska ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen och för uppföljning av effektiviteten i högskolans resursutnyttjande.

Denna myndighets namn ska vara Universitetskanslersämbetet. Universitetskanslersämbetet ska vara en enrådighetsmyndighet med insynsråd och myndighetens chef ska ha titeln universitetskansler. Den nya myndigheten ska lokaliseras i Stockholm.

Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för frågor som rör

(1992:1434),

 • enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag,
 • enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
 • andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Myndigheten ska särskilt ansvara för följande uppgifter.

Kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för de uppgifter som Högskoleverket i dag har i fråga om kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt prövning av tillstånd att utfärda examina. Universitetskanslersämbetet ska ha ett självständigt ansvar för att genomföra och utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet med utgångspunkt i de grundläggande principer som regeringen presenterade i propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139, bet. 2009/10:UbU20, rskr. 2009/10:320). Regeringen har inte för avsikt att utöver den bedömning som gjorts i propositionen ge ytterligare anvisningar för arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Tillsyn

Till myndigheten ska det ansvar föras som Högskoleverket i dag har i fråga om tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Uppföljning och analys

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för uppföljning, analys och omvärldsbevakning av frågor inom myndighetens ansvarsområde. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter Högskoleverket i dag har i fråga om att

 • följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet inom högskolan och särskilt följa upp effektiviteten i högskolans resursutnyttjande,
 • göra analyser och bedriva omvärldsbevakning såväl på eget initiativ som på regeringens uppdrag i form av utredningar och utvärderingar,
 • svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om högskolan, och
 • ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Publicering av resultat

Universitetskanslersämbetet ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med kvalitetssäkring, tillsyn, uppföljning, analys och omvärldsbevakning.

Uppdraget

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2013. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Organisation, stödfunktioner och bemanning

Utredaren ska

 • lämna förslag till mål för myndighetens verksamhet,
 • besluta om myndighetens organisation och arbetsformer,
 • besluta om verksamhetsplan och budget för myndigheten för

2013,

 • ta fram en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter med angränsande verksamhet samt för former för samverkan med andra myndigheter och aktörer,
 • förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner,
 • ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet,
 • bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet,
 • besluta om bemanning och i övrigt utöva den blivande arbetsgivarens befogenheter,
 • bemanna myndigheten med beaktande av 6 b § lagen

(1982:80) om anställningsskydd, och

 • fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

När det gäller den framtida administrationens utformning ska hänsyn tas till att den nya myndigheten Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna enligt förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. Utredaren ska

 • föreslå vilka delar av den administrativa verksamheten vid

Universitetskanslersämbetet som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter, och

 • föreslå en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.

Ekonomiska ramar

Utredaren ska utgå från den dimensionering och de ekonomiska ramar som föreslås i betänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1). Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 när det gäller förslag till de ekonomiska ramarna för myndigheten.

Samråd och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utredaren ska samråda med utredaren för inrättandet av Universitets- och högskolerådet och med Högskoleverket. Myndigheten ska därutöver samråda med Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk och med andra berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren ska senast den 31 augusti 2012 lämna förslag till mål för myndighetens verksamhet och redovisa verksamhetsplan och budget för 2013. Utredaren ska även redovisa en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter

med angränsande verksamhet samt former för samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december 2012.

(Utbildningsdepartementet)