Dir. 2012:56

Inrättandet av Universitets- och högskolerådet

Kommittédirektiv

Inrättandet av Universitets- och högskolerådet

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2012

Sammanfattning

En särskild utredare ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndighetens namn ska vara Universitets- och högskolerådet.

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2013.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133).

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december 2012.

Beskrivning av Universitets- och högskolerådet och dess uppgifter

Av propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. (prop. 2011/12:133) framgår att regeringen avser att inrätta två nya myndigheter inom utbildningsområdet den 1 januari 2013. Vidare anges att en av myndigheterna ska ansvara för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Denna myndighets namn ska vara Universitets- och högskolerådet. Universitets- och högskolerådet ska ledas av en styrelse och myndighetens chef ska ha titeln generaldirektör. Den nya myndigheten ska lokaliseras i Stockholm. Delar av den verksamhet som Internationella programkontoret för utbildningsområdet i dag ansvarar för ska även fortsättningsvis bedrivas i Visby.

Myndigheten ska särskilt ansvara för följande uppgifter.

Information

Universitets- och högskolerådet ska svara för information om högre utbildning i syfte att studenter och andra målgrupper ska kunna göra välavvägda val i fråga om högre utbildning. Vidare ska myndigheten stimulera intresset för högre studier och främja breddad rekrytering.

Myndigheten ska informera och ge råd om de internationella samarbetsprogram som myndigheten ansvarar för.

Till Universitets- och högskolerådet ska den föreskriftsrätt föras som Högskoleverket i dag har i fråga om översättning till engelska av svenska examina, examina vid Sveriges lantbruksuniversitet och examina vid Försvarshögskolan enligt högskoleförordningen (1993:100), förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan. Även Högskoleverkets rätt att meddela föreskrifter om bilagan till examensbevis enligt högskoleförordningen ska föras till Universitets- och högskolerådet.

Tillträde

Till Universitets- och högskolerådet ska det ansvar föras som Verket för högskoleservice i dag har i fråga om tillträde till högre utbildning. Detta inkluderar att tillhandahålla expertkompetens och samordning av frågor som rör tillämpning av bestämmelser för tillträde till högskoleutbildning och bevakning av ändringar i berörda författningar.

Till myndigheten ska även den föreskriftsrätt föras som Högskoleverket i dag har i fråga om bl.a. tillträde enligt högskoleförordningen, förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till en yrkeslärarexamen och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet.

Myndigheten ska administrera högskoleprovet.

Antagning

Universitets- och högskolerådet ska ta över de uppgifter som Verket för högskoleservice i dag har i fråga om antagningsservice gentemot universitet och högskolor.

Bedömning av utländsk utbildning och utländska betyg

Universitets- och högskolerådet ska ansvara för de uppgifter som Verket för högskoleservice i dag har om bedömning av utländska gymnasiebetyg. Myndigheten ska också ta över de uppgifter om bedömning av utländska utbildningar inom högre utbildning som Högskoleverket ansvarar för i dag. Detta inkluderar bl.a. uppdraget att vara kontaktpunkt i Sverige enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Högskoleverket beslutar i dag om vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt studiestödsförordningen (2000:655). Sådana beslut ska fattas av Universitets- och högskolerådet.

Internationellt samarbete och mobilitet

Till Universitets- och högskolerådet ska verksamhet föras som berör internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndigheten ska vara det svenska programkontoret för de EUprogram och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen i ett enskilt fall beslutar. Detta innebär att myndighetens uppdrag inkluderar den hantering av internationell programverksamhet som Internationella programkontoret för utbildningsområdet ansvarar för i dag. Myndigheten ska särskilt verka för ett brett deltagande i programmen från aktörer inom alla utbildningsnivåer.

Uppföljning och analys

Universitets- och högskolerådet ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde och på regeringens uppdrag bistå med utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete.

Främja lika rättigheter och möjligheter

Till Universitets- och högskolerådet ska det ansvar föras som Högskoleverket i dag har att inom sitt verksamhetsområde motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Övrigt

Till Universitets- och högskolerådet ska den föreskriftsrätt föras som Högskoleverket i dag har om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Det uppdrag att teckna försäkring för studenter som Centrala studiestödsnämnden enligt högskoleförordningen ansvarar för i dag ska föras till Universitets- och högskolerådet.

Myndigheten ska även ha till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor ge stöd i frågor av service- och samordningskaraktär.

Myndigheten ska hantera, utveckla och förvalta de informations- och stödsystem som behövs för verksamheten. Det är av vikt att det inte blir något avbrott i driften vid överföringen av dessa system till den nya myndigheten som kan göra att verksamheten för t.ex. antagning påverkas.

Uppdraget

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2013. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Organisation, stödfunktioner och bemanning

Utredaren ska

 • lämna förslag till mål för myndighetens verksamhet,
 • besluta om myndighetens organisation och arbetsformer,
 • besluta om verksamhetsplan och budget för myndigheten för

2013,

 • ta fram en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter med angränsande verksamhet samt för former för samverkan med andra myndigheter och aktörer,
 • förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner,
 • ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet,
 • bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet,
 • besluta om bemanning och i övrigt utöva den blivande arbetsgivarens befogenheter,
 • bemanna myndigheten med beaktande av 6 b § lagen

(1982:80) om anställningsskydd, och

 • fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

När det gäller den framtida administrationens utformning ska hänsyn tas till att den nya myndigheten Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna enligt förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. Utredaren ska

 • föreslå vilka delar av den administrativa verksamheten vid

Universitets- och högskolerådet som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter, och

 • föreslå en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.

Ekonomiska ramar

Utredaren ska utgå från den dimensionering och de ekonomiska ramar som föreslås i betänkandet Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1). Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2013 när det gäller förslag till de ekonomiska ramarna för myndigheten.

Samråd och redovisning av uppdraget

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utredaren ska samråda med utredaren för inrättandet av Universitetskanslersämbetet och med Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Myndigheten ska därutöver samråda med Centrala studiestödsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk och med andra berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren ska senast den 31 augusti 2012 lämna förslag till mål för verksamheten och redovisa verksamhetsplan och budget för 2013.

Utredaren ska även redovisa en plan för hur arbetet med samordning ska bedrivas mellan myndigheten och andra myndigheter med angränsande verksamhet samt former för samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 28 december 2012.

(Utbildningsdepartementet)