AD 2009 nr 20

En verkställande direktör har i samband med att han lämnade sin anställning träffat ett skriftligt avtal vari bl.a. anges att han är arbetsbefriad och har rätt till uppsägningslön under fyra månader. Fråga dels om parterna dessutom träffat ett muntligt avtal som inneburit att uppsägningslönen villkorats av att den verkställande direktören skulle stå till arbetsgivarens förfogande på visst sätt under uppsägningstiden, dels med vilket belopp uppsägningslönen skulle utgå. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot kvittningslagen då uppsägningslönen inte betalats ut.

Parter:

Satpool Sweden Aktiebolag; Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast; P.K.

Nr 20

Satpool Sweden Aktiebolag i Skärhamn och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast i Skärhamn

mot

P.K. i Kullavik.

Överklagade avgörandet: Uddevalla tingsrätts dom den 28 februari 2008 i mål T 759-07

Tingsrättens dom, se bilaga.

Satpool Sweden Aktiebolag (Satpool) och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast (Rigtfast) - tillsammans benämnda bolagen - har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla P.K:s talan samt befria bolagen från skyldigheten att betala ersättning för P.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta P.K. att ersätta bolagens rättegångskostnader där. P.K. har bestritt ändring av tingsrättens dom.

P.K. har bestritt ändring av tingsrättens dom.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen har hållit huvudförhandling i målet. Vid denna har på bolagens begäran hållits förnyade förhör under sanningsförsäkran med P.S. och M.L. samt förnyade vittnesförhör med H.N. och L.K. På P.K:s begäran har hållits förnyat förhör under sanningsförsäkran med honom själv. Därutöver har parterna åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Parterna har till stöd för sin talan åberopat samma grunder som vid tingsrätten. De har till utveckling av sin talan anfört i allt väsentligt detsamma som antecknats i tingsrättens dom.

Domskäl

Uppsägningslön

Tvisten i denna del handlar om huruvida P.K. har rätt till uppsägningslön och om så är fallet till vilket belopp.

Såvitt avser frågan om huruvida P.K. har rätt till fyra månaders uppsägningslön föranleder vad som förekommit i Arbetsdomstolen inte någon annan slutsats än den som tingsrätten har kommit till. Inte heller Arbetsdomstolen finner visat att muntligt avtal träffats på sätt bolagen gjort gällande. P.K. har därmed rätt till uppsägningslön för perioden september-december 2006. Vid denna bedömning återstår att avgöra med vilket belopp uppsägningslönen ska utgå.

P.K. har gjort gällande att hans ordinarie månadslön var 70 000 kr. Bolagen har vitsordat att P.K. hade en lön om 60 000 kr i månaden. Fråga är således om P.K. kan anses ha visat att hans månadslön var 70 000 kr.

P.K. har under sanningsförsäkran uppgett följande. Hans lön var ursprungligen 60 000 kr i månaden. Lönen höjdes till 70 000 kr i månaden från och med den 1 januari 2004. De nya anställningsvillkoren innebar att han hade rätt att disponera sin lön på annat sätt än som direkt lön, vilket han också gjorde genom att avsätta 10 000 kr i månaden till en pensionsförsäkring. Satpools ekonomichef hanterade pensionsavsättningen. Bolagen har invänt att det av P.K:s lönebesked framgår att hans månadslön var 60 000 kr och att det inte av Satpools räkenskaper framgår att det gjorts några månatliga pensionsavsättningar på det sätt P.K. hävdat.

P.K. har åberopat ett e-postmeddelande från L.K. till honom. Av meddelandet framgår att det är skickat till P.K. den 29 augusti 2006 och att det rör sig om anteckningar från ett möte som P.K. och L.K. hade den 28 april 2004. I meddelandet anges bl.a. att P.K:s månadslön justeras till 70 000 kr för år 2004 och att P.K. kan disponera summan på annat sätt än som direkt lön, t.ex. genom att avsätta en del till pensionsförsäkring och att de nya villkoren ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Det är ostridigt att någon skriftligt avtal om ändrade lönevillkor inte träffats mellan parterna. Innehållet i mejlet talar visserligen för att man kommit överens om att månadslönen skulle höjas till 70 000 kr från och med år 2004. I målet har dock inga omständigheter åberopats till stöd för att så faktiskt blev fallet. Av åberopat lönebesked avseende augusti månad 2006 framgår att månadslönen var 60 000 kr och i beskedet anges inget om någon pensionsavsättning. P.K. har, trots att det rimligen borde ha varit möjligt, inte åberopat några omständigheter som visar att det gjorts pensionsavsättningar på sätt som påståtts. Under sådana omständigheter finner Arbetsdomstolen att P.K. inte har visat att hans månadslön vid tidpunkten för uppsägningen var 70 000 kr. Det är därmed inte visat att han har rätt till ett högre belopp än det bolagen vitsordat. Tingsrättens dom ska därför ändras på så sätt att han ska tillerkännas uppsägningslön beräknad på en månadslön om 60 000 kr.

Brott mot kvittningslagen

P.K. har sammanfattningsvis gjort gällande följande. Enligt det skriftliga avtal som träffades mellan parterna den 4 september 2006 var han helt arbetsbefriad under uppsägningstiden. Med termen arbetsbefriad menas att han inte har varit arbetsskyldig. Satpools vägran att betala avtalad uppsägningslön är att anse som en olaglig kvittning enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (kvittningslagen). Satpool har häremot invänt följande. Skälet till att Satpool inte betalade någon uppsägningslön var att P.K. inte stod till förfogande på sådant sätt som parterna kommit överens om. Det har alltså inte varit fråga om någon kvittning av någon motfordran som arbetsgivaren haft på P.K. och därmed inte fråga om sådant löneavdrag som avses i 1 § kvittningslagen.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Av 1 § kvittningslagen framgår att lagen avser löneavdrag som en arbetsgivare gör för att kvitta en motfordran som arbetsgivaren har hos arbetstagaren. Av förarbetena till kvittningslagen (prop. 1970 nr 94 s. 41) framgår att löneavdrag på grund av att arbetstagaren har fått förskott på lön, varit sjuk eller eljest uteblivit från arbetet inte utgör kvittning. Är det inte fråga om en fristående motfordran är det således inte fråga om kvittning.

Varken P.K. eller Satpool har gjort gällande att Satpool som arbetsgivare innehållit uppsägningslönen för att kvitta någon angiven fristående motfordran som Satpool haft hos P.K. P.K. har inte ens hävdat att bolaget någon gång under tvisten skulle ha påstått att skälet till att lönen ej utbetalats skulle ha varit kvittning av någon motfordran. I målet är snarare ostridigt att skälet till att lönen inte utbetalades var att Satpool ansåg att P.K. inte hade rätt till någon uppsägningslön på grund av bristande prestationer. Arbetsdomstolen delar därmed inte tingsrättens bedömning att underlåtenheten att betala ut P.K:s uppsägningslön inneburit en otillåten kvittning. Av utredningen har förvisso framkommit att bolagen uppgett att skadeståndskrav skulle kunna komma att framställas mot P.K. Enligt Arbetsdomstolens mening innebär detta inte att kvittning med någon motfordran faktiskt har skett.

Slutsatsen av det anförda är att Satpools innehållande av lönen enligt Arbetsdomstolens mening inte utgjort någon kvittning. Bolaget har därmed inte gjort sig skyldigt till brott mot kvittningslagen. Tingsrättens dom i denna del ska alltså ändras och P.K:s yrkande om allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen ska avslås.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att tingsrättens dom ska ändras i två avseenden. När det gäller uppsägningslönen ska bolagen förpliktas att betala ett lägre belopp än det som tingsrätten funnit, nämligen sammanlagt 230 137 kr. Bolagen har alltså vunnit till viss del i den delen. Därutöver ska skadeståndstalan mot Satpool om brott mot kvittningslagen avslås. I den delen är Satpool vinnande part. Merparten av rättegången får dock anses ha avsett frågan om P.K. över huvud taget haft någon rätt till uppsägningslön, i vilken fråga P.K. vunnit. Arbetsdomstolen finner mot bakgrund av dessa omständigheter att P.K. bör tillerkännas en till två tredjedelar jämkad ersättning för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen finner de av P.K. yrkade kostnaderna skäliga. Med anledning av den jämkning som skett finner domstolen att den andel som P.K. ska erhålla ersättning för ska betalas solidariskt av de båda bolagen.

Domslut

Domslut

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkt 1 förpliktar Arbetsdomstolen Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast att solidariskt till P.K. betala tvåhundratrettiotusenetthundratrettiosju (230 137) kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på 50 137 kr från den 25 september 2006, på 60 000 kr från den 25 oktober 2006, på 60 000 kr från den 25 november 2006 och på 60 000 kr från den 25 december 2006, allt till dess betalning sker.

2. Med ändring av tingsrättens domslut punkt 2 avslår Arbetsdomstolen P.K:s yrkande om allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen.

3. Med ändring av tingsrättens domslut punkt 3 förpliktas Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast att solidariskt ersätta P.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten med femtiosextusen (56 000) kr, varav 53 333 kr i ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 februari 2008 till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen förpliktar Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast att solidariskt ersätta P.K:s rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med femtiotusenfemhundratjugofyra (50 524) kr, varav 47 833 kr i ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Dom 2009-03-11, målnummer B-38-2008

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Kerstin Brodowsky, Gösta Rehnstam, Gunilla Kevdal och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Wik

BILAGA

Tingsrättens dom (ledamot: Arne Åkerström)

YRKANDEN M.M.

P.K. har yrkat att tingsrätten dels förpliktar Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast - härefter Satpool och Rigtfast - att solidariskt till honom betala 270 137 kr, avseende utebliven uppsägningslön, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 60 137 kr från den 25 september 2006, på 70 000 kr från den 25 oktober 2006, på 70 000 kr från den 25 november 2006 och på 70 000 kr från den 25 december 2006; allt till dess betalning sker, dels förpliktar Satpool att till honom betala ytterligare 70 000 kr, avseende allmänt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökningen till dess betalning sker.

Satpool och Rigtfast har bestritt käromålet. Satpool och Rigtfast har beträffande lön under den aktuella tidsperioden vitsordat ett belopp om 60 000 kr i månaden. Satpool har beträffande allmänt skadestånd inte vitsordat något belopp. Satpool och Rigtfast har vitsordat sättet att beräkna räntan.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

P.K. har som grund för käromålet anfört följande. Han samt Satpool och Rigtfast träffade den 4 september 2006 ett skriftligt avtal, se domsbilaga 1. Avtalet stadgar att Satpool skall betala ut fyra månaders uppsägningslön till honom under perioden september-december 2006 med förfallodag den 25:e i varje månad. Hans ordinarie månadslön uppgick till 70 000 kr brutto. Rigtfast har enligt avtalet garanterat den rätta utbetalningen av den avtalade uppsägningslönen. Satpool betalade den 29 december 2006 ett delbelopp om 9 863 kr för perioden den 1-4 september 2006.1 övrigt har ingen betalning skett varken av Satpool eller Rigtfast. - Han har enligt avtalet varit helt arbetsbefriad under uppsägningstiden. Satpools vägran att betala avtalad uppsägningslön är en olaga kvittning enligt 1 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Satpool är därför skadeståndsskyldigt enligt 8 § samma lag.

Satpool och Rigtfast har som grund för bestridandet anfört följande. Samma dag som det skriftliga avtalet ingicks, den 4 september 2006, träffades också ett muntligt avtal mellan å ena sidan P.S. och M.L. såsom företrädare för svarandebolagen och å andra sidan P.K. Enligt detta muntliga avtal villkorades uppsägningslönen av att P.K. skulle stå till Satpools förfogande under perioden september - december 2006 för information och för att vara behjälplig med att serva de nya ägarna av bolaget i den mån de så efterfrågade. Termen arbetsbefriad i det skriftliga avtalet innebar att P.K. inte behövde infinna sig på arbetsplatsen utan skulle stå till förfogande från hemmet. P.K:s bistånd i bolaget var ett löfte och ett villkor för det köpande bolaget. Satpool har vid ett flertal tillfällen sökt P.K. per brev och telefon utan att få kontakt. Eftersom P.K. inte fullföljt detta åtagande är han inte berättigad till någon lön. - Eftersom det varit en förutsättning för löneutbetalning att P.K. stått till förfogande har det inte gjorts något sådant löneavdrag som avses i 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Det har därför inte gjorts någon olaglig kvittning.

P.K. har genmält följande. Det bestrids att det träffats något muntligt avtal på sätt Satpool och Rigtfast påstått. Det bestrids också att termen arbetsbefriad i det skriftliga avtalet innebar att han skulle stå till förfogande från hemmet; det har inte varit hans avsikt med avtalet.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

P.K. har anfört i huvudsak: Han anställdes som verkställande direktör i Satpool under hösten 2002. Ett av anställningsvillkoren var att för det fall Satpool sade upp honom förelåg en uppsägningstid om sex månader. Vidare erhöll han rätt att på vissa villkor köpa aktier i Satpool. Under sin tid som verkställande direktör erbjöds han och köpte han tio procent av aktierna i Satpool. Hans lön var ursprungligen 60 000 kr i månaden. Under år 2004 omförhandlades hans lön och med verkan från den 1 januari 2004 höjdes den till 70 000 kr i månaden. Samtidigt avtalades att han fick disponera denna summa efter eget val, t.ex. genom avsättning till pensionsförsäkring. Han valde att ta ut 60 000 kr i kontant lön och att låta avsätta 10 000 kr till en pensionsförsäkring. Detta framgår dock inte av lönespecifikationerna. I september 2006 sålde han och de övriga delägarna sina aktier i Satpool till Rigtfast. Företrädare för Rigtfast var P.S. Samtidigt som köpet av hans aktier förhandlades bestämde P.S. att han skulle sägas upp som verkställande direktör och att villkoren för hans avslut skulle förhandlas och regleras samtidigt som aktieförsäljningen. De avtalsvillkor som parterna kom överens om framgår i det skriftliga avtalet och avser således både aktieförsäljningen och vad som skulle gälla under hans uppsägningstid. Vad gäller hans uppsägningstid så sänktes den från sex till fyra månader och samtidigt kom parterna överens om arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Avtalet upprättades skriftligen av P.S. När den första betalningen i september 2006 uteblev kontaktade han dåvarande ekonomichefen på Satpool, som förklarade att hon fått order om att inte betala ut någon uppsägningslön till honom. Vid förhandling enligt 10 § MBL som avslutades i december 2006 anförde Satpool bl.a. att han vid flera tillfällen inte svarat i telefon och att någon avtalad uppsägningslön därför inte skulle betalas. Han bestrider att det funnits några obesvarade förfrågningar från Satpools sida förutom en telefonförfrågan avseende larmet på hans tidigare tjänstebil, vilken han inte kunde besvara. Efter förhandling betalade Satpool ut en del av månadslönen för september på grund av att det avsåg en tidsperiod som låg före dagen för det skriftliga avtalets träffande. Eftersom Satpool inte betalade i enlighet med avtalet begärde han betalning av Rigtfast med hänvisning till garantiåtagandet i avtalet. Rigtfast bestred genom P.S. betalningsskyldighet och anförde bl.a. i svepande, otydliga och opreciserade ordalag att han arbetsvägrat och att motkrav förelåg. Det borde vara uppenbart för Satpool att bolaget grundlöst vägrat betala honom hans uppsägningslön. Det finns ingen laglig rätt att vägra betala nästan fyra månaders uppsägningslön med hänvisning till kanske 15 minuters arbete, till vilket han dessutom inte är arbetsskyldig. Det måste ha stått klart för Satpool att betalningsskyldighet föreligger och att vägran att betala avtalad uppsägningslön mot bakgrund av samtliga omständigheter är att anse som en olaglig kvittning och således ett brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Satpools vägran att under anförda omständigheter betala avtalad uppsägningslön är en allvarlig kränkning av honom.

Satpool och Rigtfast har anfört i huvudsak: Det skriftliga avtalet ingicks efter köpeförhandlingar mellan Rigtfast, som företräddes av P.S. och M.L., och Satpools dåvarande ägare, vilka hölls i en pressad situation. Satpools aktier ägdes till 75 procent av norska Satpool A/S som företräddes av H.N., till 15 procent av L.K. och till tio procent av P.K. Det var klart att samtliga aktier måste överlåtas och en ny verkställande direktör tillsättas om en försäljning skulle bli av. Om affären inte gick igenom skulle Satpool ha försatts i konkurs av de dåvarande ägarna. Vid förhandlingarna var säljare och köpare överens om att P.K:s kunskaper var väsentliga för Satpool. Detta gällde särskilt en pågående affär med Försvarets Materielverk som motsvarade ca en tredjedel av bolagets omsättning. Det var samtidigt viktigt för P.K. att han inte skulle behöva inställa sig på kontoret. Det skriftliga avtalet upprättades genom att text klipptes ur ett e-postmeddelande med ett avtalsförslag som skickats den 1 september 2006 från P.S. till P.K. Samtidigt överenskoms det att P.K. skulle vara tillgänglig per telefon. Alla inblandade parter var införstådda med detta. Skrivningen som funnits i e-postmeddelandet om att P.K. skulle finnas tillgänglig för muntlig information om bolagets tidigare verksamhet föll dock bort i det skriftliga avtalet på grund av att detta upprättades under tidspress. Detta var dock en väsentlig punkt för svarandebolagen. P.K. har inte varit tillgänglig på telefon eller brev trots upprepade försök att nå honom. Han har bara svarat i telefon vid ett tillfälle då uppringningen skedde från ett dolt nummer. P.K. uppgav då att han var upptagen och skulle återkomma, vilket han dock aldrig gjorde. Eftersom han inte har varit tillgänglig har han heller ingen rätt till någon ersättning. Enligt det sista lönebeskedet under Satpools tidigare regim hade P.K. en månadslön om 60 000 kr.

BEVISNING

På P.K:s egen begäran har han själv hörts under sanningsförsäkran.

På Rigtfasts och Satpools begäran har ställföreträdarna P.S. och M.L. hörts under sanningsförsäkran samt har vittnesförhör hållits med H.N. och L.K.

Parterna har vidare åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Uppsägningslön

Det är ostridigt mellan parterna att det den 4 september 2006 träffades ett skriftligt avtal, se domsbilaga 1. Avtalet reglerade såväl försäljningen av P.K:s aktier i Satpool till Rigtfast som avslutandet av P.K:s anställning som verkställande direktör i Satpool. Enligt punkten 5 i avtalet avgick P.K. omedelbart från posten som verkställande direktör och var därmed arbetsbefriad. Enligt punkten 6 i avtalet hade P.K. rätt till uppsägningslön motsvarande sin ordinarie lön under fyra månader, september - december 2006, samt garanterade Rigtfast rätta utbetalningen av denna lön.

Enligt tingsrättens uppfattning är det skriftliga avtalets ordalydelse klar och entydig. P.K. var enligt ordalydelsen arbetsbefriad och hade således ingen arbetsskyldighet gentemot Satpool. Det finns ingenting i det skriftliga avtalet som antyder att parterna träffat avtal om att P.K. på något sätt skulle stå till Satpools förfogande under perioden september - december 2006 och än mindre att hela uppsägningslönen skulle vara villkorad därav. Bevisbördan för att avtal med sådant innehåll träffats åvilar Satpool och Rigtfast.

Satpool och Rigtfast har i målet framhållit att P.K:s kunskaper om Satpools angelägenheter var väsentliga och av avgörande betydelse för köparna vid tidpunkten då köpet av aktierna i Satpool och P.K:s avskedsvillkor förhandlades. Det framstår enligt tingsrättens mening som anmärkningsvärt att ett så betydelsefullt villkor inte skulle ha tagits in i det skriftliga avtalet även om, som Satpool och Rigtfast uppgett, förhandlingarna förts under tidspress.

P.S. och M.L. har under sanningsförsäkran uppgett att de såsom företrädare för Rigtfast under köpeförhandlingarna muntligen träffade avtal med P.K. på sätt Satpool och Rigtfast gjort gällande i målet. P.K. har likaledes under sanningsförsäkran bestritt att så är fallet. P.S:s och M.L:s uppgifter kan inte anses väga tyngre än P.K:s. Vad gäller H.N. och L.K. har det framkommit att ingen av dem sett det i målet aktuella skriftliga avtalet. Det har vidare framkommit att de avslutande förhandlingarna fördes i Satpools lokaler den 4 september 2006 på sådant sätt att de tre säljarna inte hela tiden var närvarande samtidigt i samma rum. Således var H.N. inte närvarande då P.K:s avtal slutförhandlades. H.N. har också gett uttryck för att han inte vet vad som avtalades beträffande P.K. L.K. har visserligen uppgett att han upplevde det som att hans och P.K:s förhandlingar fördes bredvid varandra och att han minns att P.S. frågade om P.K. kunde vara tillgänglig på telefon, vilket denne svarade var OK. Den av L.K. återgivna ordväxlingen kan dock inte anses visa att ett avtal träffats med den innebörd som påståtts i målet. L.K., som alltså inte har sett det slutliga skriftliga avtalet, har därtill reserverat sig för att det kan ha förts förhandlingar beträffande P.K. utan att han var närvarande. Sammantaget finner tingsrätten att Satpool och Rigtfast inte genom den åberopade muntliga bevisningen förmått visa att muntligt avtal träffats på sätt bolagen gjort gällande i målet. Den åberopade skriftliga bevisningen förändrar inte den bedömningen. Vid sådant förhållande finns inte skäl att gå in på frågan om i vilken utsträckning och i vilka avseenden Satpool överhuvudtaget sökt kontakt med P.K. och huruvida dessa kontakter besvarats eller inte.

Det ovan anförda innebär att P.K. för den aktuella tidsperioden har rätt till uppsägningslön motsvarande sin ordinarie lön. Av ett av P.K:s åberopat e-postmeddelande från L.K. till honom framgår att hans lön med verkan från den 1 januari 2004 höjdes till 70 000 kr samt att han hade rätt att disponera denna summa på annat sätt än som direkt lön, exempelvis genom avsättning till pensionsförsäkring, vilket P.K. under sanningsförsäkran uppgett sig ha gjort. Det av Satpool och Rigtfast åberopade lönebeskedet kan inte anses motbevisa detta. Satpool och Rigtfast skall därför förpliktas att solidariskt betala yrkat belopp, 270 137 kr, till P.K. Om räntan på beloppet råder ingen tvist.

Allmänt skadestånd

Som ovan anförts har Satpool saknat rätt att underlåta att betala ut avtalsenlig uppsägningslön till P.K. Satpool och Rigtfast har i målet gjort gällande att Satpool vägrat betala ut uppsägningslönen på grund av påstådd arbetsvägran. Under förhören med P.S. och M.L. har en delvis annan bild framtonat i det att svarandebolagen ansett och fortfarande anser sig ha andra krav på P.K. som härrör från Rigtfasts förvärv av Satpool och P.K:s avgång från posten som verkställande direktör. Den av Satpool och Rigtfast själva åberopade skriftliga bevisningen bekräftar denna bild.

Det måste enligt tingsrättens uppfattning stått fullständigt klart för Satpool att bolaget genom att underlåta att betala ut P.K:s uppsägningslön bröt mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Det har varit fråga om ett flagrant åsidosättande av lagen. Bolagets agerande har inneburit att P.K. under uppsägningstiden berövades hela sin inkomst från bolaget. Detta har inneburit en allvarlig kränkning av P.K. Satpool bör förpliktas att betala allmänt skadestånd till P.K. med ett skäligt belopp om 50 000 kr jämte vitsordad ränta.

Rättegångskostnader

Vid angiven utgång i målet bör Satpool och Rigtfast stå sina egna kostnader och förpliktas att solidariskt ersätta P.K:s hans rättegångskostnad. Yrkat belopp får anses skäligt.

DOMSLUT

1. Tingsrätten förpliktar Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast att solidariskt till P.K. betala 270 137 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på 60 137 kr från den 25 september 2006, på 70 000 kr från den 25 oktober 2006, på 70 000 kr från den 25 november 2006 och på 70 000 kr från den 25 december 2006; allt till dess betalning sker.

2. Tingsrätten förpliktar Satpool Sweden Aktiebolag att till P.K. betala ytterligare 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 mars 2007 till dess betalning sker.

3. Tingsrätten förpliktar Satpool Sweden Aktiebolag och Förvaltnings Aktiebolaget Rigtfast att solidariskt ersätta P.K. hans rättegångskostnad med 84 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Domsbilaga 1

Avtal

1. Budet omfattar samtliga P.K:s aktier (10%) i Satpool Sweden AB (org.nr. 556325-7244) och är därför i sin helhet villkorat av att uppgörelse kan träffas med de övriga två aktieägarna senast måndagen den 4 september 2006 klockan 15.00 och att bolagsstämma kan hållas i anslutning till tillträdet.

2. Köpare till aktierna är Förvaltnings AB Rigtfast (org.nr 556304-4956)

3. Tillträde skall ske senast 2006-09-04 i Göteborg.

4. Köpeskilling för aktierna uppgår till 49.000 SEK med likvid senast 2006-09-04, d.v.s. i samband med återlämnandet av bolagets egendom.

5. P.K. avgår omedelbart från posten som VD på egen begäran och är därmed arbetsbefriad.

Rätten till förmåner upphör simultant och bolaget tillhörig egendom skall därmed återlämnas senast 2006-09-05.

Köparna får full tillgång till all tidigare korrespondens och e-mail rörande företagets angelägenheter som finns hos säljaren.

Avstår från alla vidare krav mot bolaget.

Garanterar att ingen närstående eller intressebolag har några fordringar på bolaget.

6. P.K. erhåller rätten till sin ordinarie lön under 4 månader; september-december 2006, med utbetalning 25:e i varje månad. Rätta utbetalningen av lön garanteras av Förvaltnings AB Rigfast i sin egenskap av moderbolag för såväl Zeatec Marine AB som Satpool Sweden AB.

7. Garanterar att aktierna i Satpool Sweden AB inte är pantsatta utan finns klara att överlåta i samband med att uppgörelse träffas.

8. Garanterar att inga affärstransaktioner av någon avgörande betydelse (utanför dagliga leveranser) har genomförts efter revisionen.

9. Garanterar att inga uppsägningar av agenturkontrakt skett efter genomförd revision eller att stämningar mot bolaget har mottagits.

10. Garanterar att ingen direkt felaktig information, såvitt jag känt till, lämnats vid av BDO Revision genomförd due diligence-revision.

Göteborg 060904

FÖRVALTNINGS AB RIGTFAST P.K.

PS

................................................ .....................................

(P.S.), enligt styrelsens uppdrag