HFD 2011 not 83

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (fråga om kommunen är skyldig att på den enskildes begäran anordna en del av en insats som till huvuddelen tillhandahålls av en privat anordnare, prejudikatskäl)

Not 83. Överklagande av Omsorgsnämnden i Värnamo kommun ang. prövningstillstånd i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade. - M.A. var beviljad assistansersättning med 81 timmar per vecka. Han ansökte hos Omsorgsnämnden i Värnamo kommun om biträde av personlig assistent under en halvtimme per kväll i samband med sänggåendet. Nämnden avslog ansökningen med motiveringen att assistanstimmarna skäligen kunde inrymmas i assistansanordnarens uppdrag och den ersättning anordnaren fått från Försäkringskassan. Nämnden åtog sig också att utföra hela assistansuppdraget. - M.A. överklagade nämndens beslut. Överklagandet bifölls av Förvaltningsrätten i Jönköping (2010-12-23) med motiveringen att kommunen har huvudansvaret för att insatsen utförs och saknar rätt att vägra att utföra delar av den personliga assistansen. Omsorgsnämnden överklagade men Kammarrätten i Jönköping (2011-02-09) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Omsorgsnämnden överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-09-26, Billum, Knutsson, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 2 § och 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att kommunen ska svara för insatsen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken. Detta innebär att kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som omfattas av lagens personkrets och som behöver personlig assistans får sådan assistans och detta gäller oavsett om den funktionshindrade sedan tidigare är beviljad assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (se prop. 1992/93:159 s. 72 f. och 177 samt RÅ 2009 ref. 61). - Om en person har beviljats assistansersättning från Försäkringskassan och assistansen tillhandahålls genom kommunens försorg får Försäkringskassan enligt 51 kap. 17 § socialförsäkringsbalken besluta att ersättningen ska betalas till kommunen. I det fall den försäkrade av någon orsak är ur stånd att själv ta hand om assistansersättningen får Försäkringskassan enligt 18 § besluta att ersättningen ska betalas ut till någon annan person eller till en kommunal myndighet för att användas till kostnader för personlig assistans. Vidare framgår av 19 § att Försäkringskassan på begäran av den försäkrade får besluta att assistansersättningen ska betalas ut till någon annan fysisk person, en juridisk person eller en kommun. - Kommunens ansvar för insatsen personlig assistans innebär att kommunen är skyldig att rent faktiskt anordna sådan assistans även om den enskilde får assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär vidare att kommunen är skyldig att tillgodose ett behov som tillfälligt uppstår och som överstiger den tid för vilken assistansersättning utgår. Frågan i detta mål är om kommunens ansvar även innebär att kommunen är skyldig att på den enskildes begäran anordna en del av insatsen medan huvuddelen av den tillhandahålls av en privat anordnare. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga. Eftersom det är av vikt för rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Omsorgsnämnden i Värnamo kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av överklagandet av Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 23 december 2010. (mål nr 1342-11, fd 2011-09-13, Lindeberg)