HFD 2011:16

En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonet fördes in i Sverige.

Kolbäcks Återvinning AB (bolaget) ansökte den 4 september 2008 hos Vägverket om tillfällig registrering för fordonet med identifieringsnummer ZDA5S89FD5B005115. Vägverket avslog i beslut den 13 oktober 2008 ansökan med i huvudsak följande motivering. Av ingivna handlingar framgår att fordonet redan den 10 mars 2008 befann sig i Sverige. Anmälan om tillfällig registrering har därmed inte gjorts i samband med införseln och förutsättning för att bevilja ansökan saknas därför.

Bolaget överklagade Vägverkets beslut och yrkade att ansökan skulle beviljas. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Bolaget har full förståelse för det beslut Vägverket har tagit utifrån de uppgifter som Vägverket har. Bolaget har dock ytterligare två uppgifter som bolaget anser gör att det finns skäl för att bevilja tillfällig registrering. Fordonskombinationen som fördes in i Sverige är en lastbil och ett släp. Med denna kombination transporterades en mobil klippsax för att bearbeta järn- och metallskrot. Klippsaxen ägdes från början av ett företag med verksamhet i både Sverige och Finland. Under 2007-2008 hyrde bolaget in klippsaxen. Den 13 maj 2008 köpte bolaget fordonskombinationen med klippsaxen med tillträdesdag den 30 april 2008. När bolaget köpte fordonskombinationen var klippsaxen det man var intresserad av. Bolaget hade ingen kunskap om fordonsimport och hade ingen tanke på att det var så många handlingar som följde med ansökan om ursprungskontroll. Detta ledde till att bolaget var tvunget att kontakta säljaren i Finland för att få de papper som behövdes. Det ursprungliga ärendet sändes till Vägverket i mitten av augusti 2008 när semestrarna var över. Eftersom släpet går på samma registreringsnummer som dragbilen i Finland skickade bolaget från början bara in ansökan om ursprungskontroll till Vägverket. När kontakt togs med handläggare på Vägverket för att fråga hur man skulle göra med släpet fick bolaget information om att separat ansökan för släpet skulle skickas in och man hänvisade till den första ursprungskontrollen. Tillfällig registrering har beviljats för dragbilen varför bolaget önskar få tillfällig registrering godkänd även för släpet.

Länsrätten i Örebro län

Vägverket vidhöll det överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Fordonet fördes in i Sverige senast den 10 mars 2008 och ansökan om ursprungskontroll och tillfällig registrering gjordes till Vägverket den 4 september 2008, dvs. sex månader senare. Vad som anförts om den dragbil som fördes in vid samma tillfälle saknar relevans då ansökan om ursprungskontroll och tillfällig registrering för dragbilen initierades redan den 20 maj 2008.

Domskäl

Länsrätten i Örebro län (2009-04-02, ordförande Hasselgren) yttrade: Av 21 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister framgår att tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och för släpfordon. Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller bort vara registrerat här i landet annat än i förening med avställning. - Enligt 22 § samma lag får tillfällig registrering meddelas för ett fordon som förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här, om fordonet inte är registrerat här, fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon. Av andra stycket samma paragraf framgår att tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från den dag den meddelades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning. - Av 15 kap. 7 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister framgår att fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering meddelas. I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll. Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. - Länsrätten gör följande bedömning. - Frågan i detta mål gäller om fordonet med identifieringsnummer ZDA5S89FD5B005115 ska beviljas ansökan om tillfällig registrering. Vägverket har uppgett att ansökan om tillfällig registrering ska lämnas i samband med att fordonet förs in i Sverige. I 15 kap. 7 § förordningen om vägtrafikregister anges förutsättningar och hinder för tillfällig registrering. Stöd för att ansökan om tillfällig registrering ska göras i samband med fordonets införsel i Sverige går emellertid inte att finna i bestämmelsen. Inte heller av annan bestämmelse eller av lagens förarbeten framgår att hinder för att bevilja ansökan om tillfällig registrering föreligger när ansökan inte lämnas i samband med fordonets införsel i landet. Med hänsyn till detta finner länsrätten att Vägverket inte har haft grund för att avslå Kolbäcks Återvinning AB:s ansökan om tillfällig registrering för fordonet med identifieringsnummer ZDA5S89FD5B005115 på grunden att ansökan inte har lämnats i samband med fordonets införsel i Sverige. - Länsrätten bifaller överklagandet och visar målet åter till Vägverket för erforderlig handläggning.

Transportstyrelsen överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa Vägverkets beslut. Transportstyrelsen anförde bl.a. följande. Transportstyrelsen, och före den 1 januari 2009 Vägverket, har under lång tid tolkat regelverket för tillfällig registrering vid införsel av fordon i Sverige så att sådan tillfällig registrering bara får godkännas i nära anslutning i tiden till införseln av fordonet. Länsrätten har emellertid vid några tillfällen underkänt detta resonemang. - Fordon kan registreras tillfälligt av flera orsaker. I förevarande fall rör det sig om tillfällig registrering för ett fordon som förts in i landet, innan det registreras på normalt vis. Det finns inget uttryckligt stöd i lagen för en sådan tidsgräns som Vägverket/Transportstyrelsen har tillämpat. Den tillämpliga regeln i 22 § lagen om vägtrafikregister har tolkats så att en tidsgräns måste anses finnas. Det står att ”[t]illfällig registrering får meddelas för ett fordon som förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här”. I och med att det står ”förs” och inte ”förts”, anses det finnas stöd för att ansökan och beslutet ska ske i nära anslutning till att fordonet förs in i landet. Alla fordon i landet ska vara registrerade. Tillfällig registrering är till för att underlätta för den som för in fordonet och har bråttom av någon anledning att börja använda fordonet. Det är i sig ett undantag från plikten att ha normal registrering. Om man väntar lång tid med att registrera fordonet, borde det inte finnas skäl att ha tillfällig registrering. Därmed faller syftet med den tillfälliga registreringen för fordon som förs in i landet.

Bolaget svarade inte på överklagandet.

Kammarrätten i Jönköping (2010-02-26,Velinder, Mattsson, referent, Kristensson) yttrade: Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning. Vad som anförts i kammarrätten bör inte föranleda annat ställningstagande. Överklagandet ska därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen

Transportstyrelsen överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva länsrättens och kammarrättens domar och fastställa beslutet av Vägverket, vars talan tagits över av Transportstyrelsen. Styrelsen anförde i huvudsak följande. Regelverket har sedan lång tid tillbaka tolkats så att tillfällig registrering av fordon i Sverige bara får godkännas i nära anslutning till införseln av fordonet. Ett fordon som är registreringspliktigt i Sverige och som måste vara registrerat för att få brukas ska ha en ordinär registrering. Den som tar in ett fordon från ett annat land får bruka det under en vecka från införseldagen. Avsikten är att fordonet inom denna vecka antingen ska genomgå registreringsbesiktning inför ordinär registrering eller att ägaren ska ansöka om tillfällig registrering. Av förarbetena framgår tydligt att meningen var att ansökan om tillfällig registrering skulle ske inom en vecka från införseln i landet. Syftet med tillfällig registrering är att underlätta införseln av fordon, så att ett fordon ska kunna användas oavbrutet från dagen för införseln oavsett när registreringsbesiktning kan ske. Den som inte har för avsikt att använda fordonet förrän ett halvår efter införseln har gott om tid att ansöka om ordinarie registrering och få tid för registreringsbesiktning. Det är inte meningen att undantaget tillfällig registrering ska kunna användas för att snabbare få bruka ett fordon som har stått oanvänt en längre tid.

Bolaget förelades att yttra sig men hördes inte av.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-01, Melin, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för avgörandet.

Frågan i målet

Bolaget förde in en lastbil med släp från Finland den 10 mars 2008. En ansökan om tillfällig registrering av lastbilen initierades den 20 maj 2008 och den beviljades. I fråga om släpet ansökte bolaget om tillfällig registrering först genom en ansökan som kom in till Vägverket den 4 september 2008. Att den första ansökan inte omfattade även släpet berodde enligt bolaget på att man inte visste att det krävdes en särskild ansökan för släpet. Vägverket vägrade registrering med motiveringen att ansökan hade kommit in för sent. Länsrätten och kammarrätten ansåg att registrering inte kunde vägras på den grunden.

Frågan i målet är om den omständigheten att ansökan om tillfällig registrering gjordes omkring sex månader efter det att fordonet fördes in till Sverige är skäl att vägra registrering.

Föreskrifter och förarbeten

Regler om registrering av fordon finns i lagen om vägtrafikregister. Ett fordon får som huvudregel användas endast om det är registrerat i vägtrafikregistret (12 §). Den som förvärvar ett fordon som inte är registrerat får - med vissa undantag som inte är aktuella här - bruka det under en vecka från det att fordonet fördes in hit (16 §). Under vissa förutsättningar kan tillfällig registrering beviljas (21-22 §§). En tillfällig registrering gäller - vid sådan införsel som detta mål avser - under tre månader från dagen då den meddelades (22 §).

Regler om tillfällig registrering finns också i förordningen om vägtrafikregister. Under rubriken Förutsättningar och hinder för registrering finns i 15 kap. 7 § vissa föreskrifter om vad som krävs för en tillfällig registrering.

Några regler om frister inom vilka en ansökan om tillfällig registrering ska göras finns inte i lagen eller i någon annan författning.

Regeln om rätten att utan registrering använda ett fordon under en vecka från det att det fördes in i landet motiverades i förarbetena bl.a. med att en ansökan om tillfällig registrering skulle kunna ske inom den tiden; den enskilde fick med andra ord ett visst rådrum för att klara av formaliteter och praktiska bestyr i samband med registreringen (prop. 2000/01:95 s. 69). Att giltighetstiden för den tillfälliga registreringen bestämdes till tre månader motiverades med att det är viktigt att den ordinära registreringen kommer till stånd ganska snart; samtidigt skulle innehavaren av fordonet ha rimlig tid för att hinna med de moment som krävs för att fordonet ska godkännas och bli klart för ordinär registrering (a. prop. s. 72).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Lagstiftarens avsikt är uppenbarligen att tillfälliga registreringar ska komma till stånd i någorlunda nära anslutning till införseln av fordonet. Någon tidsgräns för ansökan har dock inte föreskrivits i lagen eller någon annan författning. Det finns alltså inte författningsstöd för att vägra en registrering med hänvisning enbart till att ansökan har kommit in för sent. Därför ska överklagandet avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Skiljaktig

Justitierådet Hamberg var av skiljaktig mening och anförde följande. De bestämmelser om tillfällig registrering som är aktuella i målet kan tillämpas för vissa fordon i samband med att dessa ”förs in” i Sverige för att stadigvarande brukas här, 22 § första stycket lagen om vägtrafikregister. Frågor om tillfällig registrering prövas av Transportstyrelsen, 33 §. Denna form av tillfällig registrering har ersatt det tidigare förfarandet med s.k. interimslicenser som kunde utfärdas av tullmyndighet vid införsel av fordon i vissa fall, se numera upphävda kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon. De nya reglerna innebär en möjlighet att fritt bruka ett fordon under en vecka från införseln, under vilken tid det förutsatts att ansökan om tillfällig registrering ska kunna ske, se prop. 2000/01:95 s. 69. - Genom möjligheterna till tillfällig registrering kan fordonet efter införseln under vissa förutsättningar brukas i landet även innan registreringsbesiktning hinner ske. Den tillfälliga registreringen gäller i tre månader, vilken tidsgräns är satt med hänsyn till att fordonets ägare ska ha rimlig tid för att hinna med de moment som krävs för att fordonet ska godkännas och bli klart för ordinär registrering, a. prop. s. 72. Reglerna om tillfällig registrering under tre månader efter den första veckans fria användning syftar således till att i samband med införseln av ett fordon ge möjlighet till viss fortsatt användning till dess att besiktning m.m. hinner genomföras. För fordon som redan befinner sig i Sverige och som inte är registreringspliktiga, finns inte några motsvarande möjligheter till temporära registreringsåtgärder om användningen ska ändras så att registreringsplikt inträder. - När det gäller den i målet aktuella släpvagnen infördes den till Sverige i mars 2008. Eftersom ansökan om tillfällig registrering inte gjordes i samband med införseln har släpvagnen under en längre tid därefter inte kunnat användas på ett sådant sätt som kräver registrering i Sverige. Vid bolagets ansökan i september 2008 om tillfällig registrering förelåg således inte en sådan situation som överhuvudtaget avses med reglerna om tillfällig registrering, utan bolaget var då hänvisat till att direkt söka registrering i vägtrafikregistret. Det var därför riktigt att avslå bolagets ansökan och Transportstyrelsens överklagande ska därför bifallas.

Föredraget 2011-03-09, föredragande Lindeberg, målnummer 1835-10