Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
SFS 2006:228 i lydelse enligt SFS 2014:1503
Ikraft
2006-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2006:228 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §.

[S2]För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471).

2 §  Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap.25, 6 a8 §§ samt 2 kap. 3 §vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

[S2]Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar. Lag (2013:966).

Skatteplikt

3 §  Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

 1. personbilar klass I som
  1. enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och
  2. inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt
 2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010. Lag (2011:479).

Undantag från skatteplikt

Skattskyldighet

5 §  Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 §  Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

[S2]Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

[S3]När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tilllämpas bestämmelserna i 2 kap.13 och 14 §§vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

Övriga bestämmelser

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag Skattevikt, kilogram Skatt, kronor
grundbelopp hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen tilläggsbelopp för varje helt
A Personbilar klass I
1. Personbilar klass I som inte kan drivas med dieselolja 0– 900 913 0
901– 1 129 214
2. Personbilar klass I som kan drivas med dieselolja 0– 900 2 298 0
901– 2 863 564
B Lätta bussar
1. Lätta bussar som inte kan drivas med dieselolja 0–1 300 889 0
1 301–1 600 1 098 187
1 601–3 000 1 660 147
3 001–3 500 3 713 0
2. Lätta bussar som kan drivas med dieselolja 0–1 300 2 496 0
1 301–1 600 2 665 66
1 601–3 000 2 863 198
3 001–3 500 5 642 0
C Lätta lastbilar och personbilar klass II
1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med dieselolja 0–1 300 889 0
1 301–1 600 1 098 187
1 601–3 000 1 660 147
3 001– 3 713 0
2. Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med dieselolja 0–1 300 2 496 0
1 301–1 600 2 665 66
1 601–3 000 2 863 198
3 001–0 000 5 642 0
Lag (2014:1503).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:228) om särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
 2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).
 3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.
 4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.
 5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).
 6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2005/06:290, Prop. 2005/06:167, Bet. 2005/06:SkU27
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:243
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2011-06-01

Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Förarbeten
Rskr. 2012/13:37, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:FiU1
Omfattning
ändr. bil. i 2009:1472

Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2015.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-01