Upphävd författning

Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Ändring införd
SFS 1973:766 i lydelse enligt SFS 1999:786
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1988:1433).

2 §  Interimslicens för ett fordon, som inte är registrerat i Sverige och som förs in i landet för att stadigvarande brukas här, får meddelas den som inte yrkesmässigt driver tillverkning av eller handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp. Förordning (1995:108).

3 §  Med stöd av interimslicens får ett fordon, som är försett med interimsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen (1972: 599), brukas utan hinder av 8 § bilregisterkungörelsen

 1. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande och till en sådan plats eller lokal eller till garage,
 2. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994: 2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning samt för provkörning vid besiktning.

[S2]Sedan fordonet efter införsel registrerats och godkänts vid registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg får det dock brukas för andra ändamål än som avses i första stycket 1 och 2. Detta gäller, dock inte om fordonet efter besiktningen eller upptagande i typintyg underkastats sådan ändring som avses i 38 § fordonskungörelsen (1972: 595). Förordning (1995:108).

3 a §  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Förordning (1999:786).

4 §  Fråga om meddelande av interimslicens prövas av Tullverket. Förordning (1999:486).

5 §  Ansökan om interimslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall innehålla

 1. beträffande ägaren
  1. om denne är fysisk person, uppgift om namn,

[S2]bostads- eller postadress eller, om han ej är folkbokförd, annan adress i landet,

[S3]tilldelat personnummer,

 1. om denne är juridisk person, uppgift om namn eller firma, adress i landet,

[S4]tilldelat nummer i länsstyrelsens register över skattskyldiga eller annat motsvarande nummer, som tilldelats ägaren,

 1. beträffande det fordon som ansökan avser uppgifter som behövs för fordonets identifiering.

[S5]Avser ansökningen motorfordon, terrängmotorfordon eller traktor, skall vid ansökan företes bevis om att fordonet är trafikförsäkrat eller att sådan gränsförsäkring som avses i 12 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) tecknats för fordonet. Förordning (1991:774).

6 §  Interimslicens gäller under en månad från den dag den meddelades.

[S2]Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Förordning (1986:13).

7 §  För interimslicensen och interimsskyltarna betalas till Tullverket en interimsavgift på sammanlagt 150 kronor. Förordning (1999:486).

8 §  Sedan interimsavgiften betalats, skall Tullverket lämna ut interimsskyltar till licensinnehavaren för bil två skyltar och för motorcykel, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en skylt. Tullverket svarar för upphandlingen av interimsskyltarna. Förordning (1999:486).

9 §  Interimsskylten upptar fordonets interimsnummer. Interimsnumret bestäms av Vägverket och det skall motsvara det registreringsnummer som fordonet kommer att tilldelas i samband med registrering en. Tecknen på skylten utförs i vitt på röd botten. Förordning (1992:1524).

10 §  En interimsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:13).

11 § har upphävts genom förordning (1981:70).

12 §  När bevis företetts att ett fordon är trafikförsäkrat i svensk försäkringsanstalt, skall Tullverket underrätta denna anstalt om fordonets interimsnummer. Förordning (1999:486).

13 §  Till penningböter döms ägaren av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Även föraren döms till penningböter, om han eller hon kände till eller borde ha känt till hindret för fordonets brukande.

[S2]I fråga om ansvar enligt första stycket gäller också 88 och 92 §§bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1999:786).

14 §  Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

15 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket eller 10 § döms till penningböter. Förordning (1999:786).

15 a § har upphävts genom förordning (1988:1433).

16 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör polismyndighets verksamhet efter samråd med Rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1999:486).

17 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1999:486).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon

Förordning (1978:329) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:70) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 15, 16 §§

Förordning (1986:13) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:840) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:34
  Omfattning
  ändr. 13, 15 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1987-10-01

Förordning (1988:1433) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Föreskriften i 8 § andra meningen träder dock i kraft den 1 juli 1989.
  För interimslicens som meddelats före den 1 januari 1989 gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  upph. 15 a §; ändr. 1-5, 7-9, 12, 16, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:774) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

Förordning (1991:1366) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Omfattning
  ändr. 13, 15 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1524) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om bestämmelsen i 9 § sista meningen, som träder i kraft den 1 april 1993.
  Omfattning
  ändr. 9, 16 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:108) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-02-01

Förordning (1998:1073) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:486) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 12, 16, 17 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:786) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

Omfattning
ändr. 13, 15 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
1999-12-01

Ändring, SFS 2001:558

Omfattning
upph.