HFD 2011:45

Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.

Kronofogdemyndigheten avslog i beslut den 3 april 2008, under åberopande av 28 och 9 §§personuppgiftslagen (1998:204) och 2 kap. 8 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, en begäran från J.R. om rättelse av uppgifter i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen avseende meddelat utslag gällande en skuld. Som skäl anfördes bl.a. att uppgifterna i databasen på ett korrekt sätt återspeglar den handläggning som lett fram till utslaget och att de registrerade uppgifterna är riktiga, adekvata och relevanta i förhållande till syftet med behandlingen i databasen.

Länsrätten i Gotlands län

J.R. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut hos länsrätten och yrkade att uppgifterna om honom i databasen skulle tas bort. Han anförde bl.a. följande. Bakgrunden till att han har blivit registrerad i databasen är en ekonomisk tvist i samband med installation av en bergvärmepump. Installatören översände en slutfaktura på fel belopp och i fel tid. J.R. erbjöd sig att betala 102 975 kr (i enlighet med offert) efter en ny faktura och när arbetet skulle vara klart. Installatören hörde aldrig av sig men avslutade arbetet fyra till fem månader efter dennes egen slutfaktura. Den 25 april 2007 erhöll J.R. ett föreläggande från Kronofogdemyndigheten på 102 975 kr plus ränta. Han accepterade beloppet men bestred räntan, som togs bort av Kronofogdemyndigheten och han erhöll sedan ett utslag daterat den 14 maj 2007. Han betalade detta belopp med referens till Kronofogdemyndighetens utslag och i brist på den faktura som han aldrig erhållit. Därefter fick J.R. Kronofogdemyndighetens beslut att målet hade avskrivits vilket han tolkade som ett beslut utan konsekvenser. Ett knappt år senare vägrades han en mindre kredit på grund av en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretaget hade då med automatik registrerat att han hade en betalningsanmärkning från Kronofogdemyndighetens register. Eftersom en betalningsanmärkning genererats från Kronofogdemyndighetens databas så finns informationen kvar om någon skulle vilja informera sig om J.R:s vandel. Detta kan han inte acceptera. Han accepterar att databasen innehåller information om att han har fått en anmälan mot sig men inte att han skulle ha brustit i betalningshänseende.

Domskäl

Länsrätten i Gotlands län (2008-12-30, ordförande Svensson) yttrade: Kronofogdemyndigheten har i det överklagade beslutet redogjort för de bestämmelser som ligger till grund för beslutet. - Utöver de i Kronofogdemyndighetens beslut angivna lagrummen har länsrätten att beakta den ändring av lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet som trädde i kraft den 1 juni 2008, då bestämmelsen i 3 kap. 3 a § tillfogades lagen. Denna bestämmelse är enligt propositionen fullt tillämplig även på uppgifter som härrör från tiden före ikraftträdandet. Enligt bestämmelsen ska Kronofogdemyndigheten på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författningar, eller

2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Enligt utredningen framkommer sammanfattningsvis följande. En skriftlig ansökan om betalningsföreläggande inkom den 20 april 2007. Enligt ansökan var J.R. svarande och A.J:s Elservice AB sökande. J.R. delgavs föreläggandet den 30 april 2007. Handläggaren vid Kronofogdemyndigheten uppmärksammade inte det bestridande av ansökan som J.R. gav in. Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i målet den 14 maj 2007. Enligt vad som framkommit har J.R. fått en felaktig faktura från bolaget för installationen av en bergvärmepump. Fakturabeloppet skulle enligt J.R. rätteligen vara 102 975 kr som han erbjöd sig att betala. Bolaget accepterade detta och skulle skicka en ny och rättad slutfaktura, vilket dock inte skedde. - Länsrätten gör följande bedömning. - Länsrätten finner vid en samlad bedömning av vad som framkommit i målet att det finns skäl att anse de ifrågavarande uppgifterna i databasen inte ge en rättvisande bild av J.R:s vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Uppgifterna får i stället anses missvisande på sätt som sägs i 3 kap. 3 a § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. J.R:s överklagande skall således bifallas. - Med bifall till överklagandet upphäver länsrätten det överklagade beslutet och förordnar att ifrågavarande uppgifter om J.R. i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen skall blockeras.

Kammarrätten i Stockholm

Kronofogdemyndigheten överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten med ändring av domen skulle fastställa att registeruppgifterna gällande J.R. inte skulle anses felaktiga eller missvisande enligt lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och därmed stå kvar i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Till stöd för sin talan anförde Kronofogdemyndigheten bl. a. följande. Det aktuella utslaget har inte undanröjts av domstol. Det framgår av förarbetena att det inte bör komma i fråga att blockera uppgifter om en fordran som är verkställbar och inte har reglerats. Det får således anses vara en förutsättning att fordran reglerats för att uppgifterna ska kunna prövas enligt samma lag. Uttalandet har gjorts i förarbetena i samband med behandlingen av indrivnings- och utsökningsdatabasen. Eftersom ingen annan av Kronofogdemyndighetens databaser berörs i sammanhanget får uttalandet analogvis anses gälla även beträffande betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Att fordran ska vara reglerad innebär enligt Kronofogdemyndighetens mening att ett utslag inom den summariska processen måste vara undanröjt för att uppgifterna ska kunna blockeras. Den som har invändningar mot ett meddelat utslag kan genom att begära återvinning få saken prövad av domstol. I de fall då utslaget vunnit laga kraft står särskilda rättsmedel till buds. Länsrättens dom i förevarande mål innebär att ett verkställbart utslag kan anses vara missvisande. Att uppgiften visar sig vara missvisande och ska blockeras påverkar inte i sig utslagets exigibilitet men det kan synas obilligt om Kronofogdemyndigheten å ena sidan finner att ett utslag är missvisande och å andra sidan verkställer detsamma. Det var för att förhindra sådana situationer som kravet på att fordran skulle vara reglerad infördes.

J.R. bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak att han aldrig fått en korrekt faktura från sökanden utan betalat det belopp som han accepterat efter att han erhållit utslaget från Kronofogdemyndigheten.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2009-10-16, Trägård, Råberg, referent, Brege Gefvert) yttrade: Tillämpliga bestämmelser avseende förutsättningarna för rättelse framgår av länsrättens dom och Kronofogdemyndighetens beslut. - Av utredningen framgår att J.R. i yttrande den 5 maj 2007 till Kronofogdemyndigheten, innan utslaget meddelades, uppgav att han accepterade att betala det av sökanden yrkade kapitalbeloppet, trots att han dittills inte erhållit en korrekt faktura, men att han bestred yrkad ränta och kostnader. Grunden för bestridandet var brister i sökandens fakturahantering samt att arbetet med installationen av bergvärmepumpen inte slutförts i rätt tid. J.R. uppgav vidare att han var beredd att snarast betala det fordrade kapitalbeloppet under förutsättning att han dessförinnan mottog ett korrekt fakturaunderlag. För det fall Kronofogdemyndighetens ”tillkännagivande av beloppet” är att likställa med en faktura var han beredd att betala omedelbart sedan han erhållit myndighetens bekräftelse härom. Kronofogdemyndigheten meddelade den 14 maj 2007 utslag i målet. Utslaget rättades därefter av myndigheten genom beslut den 31 maj 2007 till att avse endast det yrkade kapitalbeloppet. - Frågan är om det finns förutsättningar att rätta uppgiften om utslaget som finns i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. - Kronofogdemyndigheten har invänt att en uppgift om utslag i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen inte är missvisande om det inte blivit undanröjt av domstol. - Av innehållet i J.R:s yttrande till Kronofogdemyndigheten framgår att han villkorat sin accept rörande det yrkade kapitalbeloppet att gälla under förutsättning att han fick en korrekt faktura. Under sådant förhållande finner kammarrätten att kraven enligt 42 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning att meddela utslag i målet inte var uppfyllda. - Kronofogdemyndighetens beslut om utslaget har därmed berott på ett sådant gravt fel hos myndigheten att något beslut om utslag inte kan anses föreligga. Uppgiften om utslaget kan därför inte anses adekvat och relevant i förhållande till ändamålen med betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen (jfr RÅ 2006 not. 140 och Kammarrättens i Stockholm dom den 22 november 2007 i mål 2690-07). - Vid sådant förhållande var det riktigt av länsrätten att blockera uppgiften, trots att utslaget inte är undanröjt av domstol. Överklagandet ska därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Kronofogdemyndigheten fullföljde sin talan hos Högsta förvaltningsdomstolen och anförde bl.a. följande. Uppgifterna om J.R. i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen är inte att anse som missvisande och ska därför inte blockeras. I förevarande fall har utslag meddelats endast på den obestridda delen. Vid tidpunkten för utslaget var skulden obetald och utslaget har inte undanröjts. Först efter det att utslaget meddelats betalade J.R. skulden. Utslaget hade varit fullt verkställbart om det inte hade varit för att skulden hade betalats. Det har således inte varit fråga om något gravt fel från myndighetens sida. Uppgifterna om utslaget kan inte anses vara missvisande utan tvärtom är de riktiga, adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet med betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Den omständigheten att J.R. missuppfattat situationen i samband med betalningsföreläggandet torde inte kunna leda till att uppgifterna är att anse som missvisande.

J.R., som också överklagade kammarrättens dom, bestred bifall till Kronofogdemyndighetens överklagande samt yrkade skadestånd. J.R. anförde bl.a. följande. Det har aldrig förelegat någon betalningsovilja från hans sida. Han var hela tiden beredd att betala det belopp som Kronofogdemyndigheten meddelade utslag på under förutsättning att han hade fått en faktura på beloppet. Vidare uppgav han till Kronofogdemyndigheten att han kunde betala beloppet på grundval av Kronofogdemyndighetens underlag under förutsättning att Kronofogdemyndigheten bekräftade att detta hade samma giltighetsstatus som en faktura direkt från sökanden. Kronofogdemyndigheten återkom dock aldrig till honom med anledning av denna begäran trots att handläggaren hade uppgett att denne skulle återkomma till honom. När han fick utslaget uppfattade han dock detta som likvärdigt med en faktura och han betalade då beloppet.

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-10, Melin, Almgren, Dexe, Saldén Enérus, Jäderblom) yttrade: Skälen för avgörandet

J.R:s talan

Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får en förvaltningsdomstols beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Kammarrätten har avslagit Kronofogdemyndighetens överklagande av länsrättens dom där J.R:s talan bifölls. Kammarrättens dom har således inte gått J.R. emot och hans överklagande ska därför avvisas. Yrkandet om skadestånd kan inte prövas av Högsta förvaltningsdomstolen och ska därför också avvisas.

Kronofogdemyndighetens överklagande

Lagrum

Enligt 3 kap. 3 a § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet ska Kronofogdemyndigheten på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som

1. inte har behandlats i enlighet med denna lag eller anslutande författningar, eller

2. är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

Utredningen i målet

AJ:s Elservice AB ansökte den 20 april 2007 hos Kronofogdemyndigheten om föreläggande för J.R. att betala 102 975 kr plus ränta och kostnader. Fordran grundade sig på en avtalad leverans och installation av en värmepump. J.R. delgavs betalningsföreläggandet den 30 april 2007.

J.R. uppgav i yttrande över ansökningen att han accepterade kapitalbeloppet om 102 975 kr men att han bestred ränte- och kostnadspåslaget. Han uppgav vidare bl.a. följande i en beskrivning av turerna i ärendet. Sökanden har tidigare fakturerat honom 106 600 kr, vilket belopp han bestridit och yrkat få reducerat till 102 975 kr. Sökanden har dock varken godkänt eller kommenterat hans bestridande. Först den 23 mars 2007 slutfördes arbetet. Han är beredd att snarast betala 102 975 kr men insisterar på att få ett korrekt fakturaunderlag. Om Kronofogdemyndighetens tillkännagivande av beloppet har samma valör som en faktura från sökanden är han omedelbart beredd att betala efter bekräftelse från myndigheten. Ett sådant tillkännagivande är dock inte lika fullständigt som en korrekt faktura - det dokumenterar t.ex. inte moms.

Den 14 maj 2007 meddelade Kronofogdemyndigheten ett utslag enligt vilket J.R. förpliktades att till sökanden betala 102 975 kr plus ränta på beloppet fr.o.m. den 18 april 2007. J.R. har uppgett att han den 22 maj 2007 betalade 102 975 kr. Den 31 maj 2007 rättades utslaget av Kronofogdemyndigheten till att avse endast kapitalbeloppet 102 975 kr. Som skäl för rättelsen angavs att utslaget blivit oriktigt eftersom J.R. i delbestridande den 8 maj 2007 invänt mot räntepåslaget.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Av utredningen i målet framgår att J.R. i sitt yttrande till Kronofogdemyndigheten uppgav att han accepterade kapitalbeloppet 102 975 kr, vilket belopp Kronofogdemyndigheten sedermera meddelade utslag på. Den omständigheten att han i yttrandet också insisterade på att få ett korrekt fakturaunderlag kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning inte anses innebära att utslaget i målet om betalningsföreläggande varit behäftat med något gravt fel (jfr RÅ 2006 not. 140). Inte heller i övrigt har Kronofogdemyndighetens behandling av uppgifter om handläggningen av eller utslaget i målet skett i strid med lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet eller anslutande författningar. Det saknas därför skäl att rätta, blockera eller utplåna uppgifterna med stöd av 3 kap. 3 a § första stycket 1 lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Frågan är då om uppgifterna ska anses vara missvisande i fråga om J.R:s vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser.

J.R. betalade inte fakturan från AJ:s Elservice AB på grund av att han hade synpunkter på det utförda arbetet. Bolaget skickade en påminnelse om betalning till honom på fakturabeloppet, 106 600 kr, samt ränta. J.R. har uppgett att han begärde att få fakturan reducerad till 102 975 kr men att han inte betalade beloppet eftersom han inte fick vare sig någon faktura eller kommentar till detta belopp. J.R. betalade inte något till bolaget förrän efter det att betalningsföreläggandet hade delgetts honom och Kronofogdemyndigheten därefter meddelat utslag.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning ger omständigheterna i målet inte stöd för att uppgifterna i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen är missvisande när det gäller J.R:s vilja eller förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot bolaget. Förutsättningarna för att tillämpa 3 kap. 3 a § första stycket 2 lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet är således inte heller uppfyllda. Kronofogdemyndighetens överklagande ska därför bifallas.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar J.R:s talan.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och länsrättens domar och fastställer Kronofogdemyndighetens beslut.

Föredraget 2011-05-04, föredragande Vereide Dahlberg, målnummer 6694-09