HFD 2012 not 17

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökandena var innehavare av och boende i bostadsrättslägenheter nära planområdet

Not 17. Ansökningar av K.R. och E.H. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog detaljplan för del av kv. Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriområde. Beslutet överklagades av ett stort antal klagande hos Länsstyrelsen i Stockholms län som avslog överklagandena. Flertalet av dem fullföljde sin talan hos regeringen. Regeringen ( Miljödepartementet, 2011-12-22 ) avslog överklagandena. - K.R. och E.H. yrkade att regeringens beslut skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Planområdet omfattar bl.a. 8 000 kvm parkmark med stor betydelse för de boendes rekreation, utsikt, luftkvalitet, doft- och ljudbild. Den av SL upprättade miljökonsekvensbeskrivningen är undermålig och ger inte tillräckligt underlag för att på ett tillfredsställande sätt bedöma miljökonsekvenserna, bl.a. beträffande de kringboende, fauna och flora i området, mark, vatten, luft och materiella tillgångar. Det finns risk för att värdet på deras bostadsrätter kommer att minska drastiskt om planen godtas. Att hänsyn till kommuners självbestämmande skulle ta över är inte förenligt med regeringsformens skydd för äganderätten och Europakonventionens artikel 8. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-04-23, Melin, Almgren, Nord, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av handlingarna i målet framgår att sökandena bor i bostadsrättslägenheter nära planområdet. Det har inte kommit fram att någon av dem äger någon fastighet som påverkas av planen eller att de på någon annan grund är berörda av den annat än indirekt (jfr RÅ 2010 ref. 13 och RÅ 2010 ref. 14). De har därmed inte visat att regeringens beslut innefattar en prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Deras ansökningar ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna. - Justitierådet Brickman var av skiljaktig mening och anförde följande. Genomförandet av en detaljplan kan påverka värdet på en fastighet inom eller i närheten av planområdet. Om en fastighetsägare anför att värdet på hans fastighet kommer att minska om planen genomförs har han därför - om inte påståendet framstår som helt grundlöst - ansetts ha talerätt enligt rättsprövningslagen. - Även bostadsrättslägenheter kan minska i värde på grund av förändringar i omgivningarna. Den som äger en bostadsrätt kan således också sägas vara berörd av en detaljplan på det sätt som avses i 1 § rättsprövningslagen. - Mot en talerätt för bostadsrättshavare i rättsprövningsmål skulle kunna anföras att det är bostadsrättsföreningen - i egenskap av fastighetsägare - som berörs av ett beslut som påverkar omgivningarna negativt och att det bara är föreningen som har rätt att föra talan mot beslutet. - Omständigheter som inverkar på t.ex. utsikt och närhet till grönområden kan emellertid ofta påverka värdet av en bostadsrätt på ett annat sätt och mer än de påverkar värdet av en hyresfastighet, särskilt i en hyresreglerad miljö. Dessutom avser bostadsrätten en viss bestämd bostadslägenhet och lägenheterna i föreningens fastighet eller fastigheter kan påverkas på skilda sätt och olika mycket av en förändring. Det torde alltså inte vara ovanligt att bostadsrättsföreningen och enskilda bostadsrättshavare berörs på olika sätt av förändringar i närområdet. Föreningen har således inte alltid intresse av att föra talan mot ett beslut som berör enskilda medlemmar. Bostadsrättsföreningen har inte heller enligt bostadsrättslagen (1991:614) till uppgift att företräda medlemmarna i frågor som uteslutande rör de enskilda lägenheterna. - De rättsfall som majoriteten har åberopat - RÅ 2010 ref. 13 och RÅ 2010 ref. 14 - kan enligt min mening inte tolkas så att ägare till bostadsrätter aldrig har rätt att föra talan mot beslut som påverkar värdet av bostadsrätten (se också Heckscher, Svenska Dagbladet den 15 juli 2010). - Mot den bakgrunden och med hänsyn till innehållet i den aktuella detaljplanen anser jag att sökandena har rätt att ansöka om rättsprövning av det klandrade beslutet. (mål nr 270-12, fd 2012-02-13, Borlid)