HFD 2012 not 32

Aktiebolag beskattades för utdelning på aktier som bolaget inte ägde (förhandsbesked) / Fysisk person som överlåtit sin rätt till utdelning från ett aktiebolag beskattades inte för belopp som aktiebolaget betalade ut till annan som hade rätt till utdelningen (förhandsbesked)

Not 32. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anfördes bl.a. följande. A äger aktier i X AB, som är komplementär i Y KB. A äger vidare samtliga aktier i Delägarbolaget, som är kommanditdelägare i Y KB. A avser att före den ordinarie bolagsstämman i X AB vederlagsfritt till Delägarbolaget överlåta sin rätt till kommande utdelning för ett räkenskapsår avseende sina aktier i X AB. Delägarbolaget kommer härefter att få det belopp som är hänförligt till delägarrätterna. A frågade om han ska inkomstbeskattas för utdelning (fråga 1), om inkomsten av utdelningsrätterna är skattefri för Delägarbolaget (fråga 2), om svaret på fråga 2 förändras om Delägarbolaget äger (andra) aktier i X AB (fråga 3) och om lagen (1995:575) mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet (fråga 4). - Skatterättsnämnden (2012-02-03, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) lämnade följande förhandsbesked . Fråga 1. A ska inte inkomstbeskattas. - Frågorna 2 och 3 . Delägarbolaget ska inkomstbeskattas. - Fråga 4 . Skatteflyktslagen är inte tillämplig. - Skatterättsnämndens bedömning . - Fråga 1 . Av praxis framgår att aktieägare, som är fysiska personer och som före aktuella utdelningstidpunkter för en begränsad tid överlåtit sin rätt till kommande utdelning, inte ska inkomstbeskattas för det belopp som aktiebolaget betalar ut till annan person som har rätt till utdelningen (RÅ 2006 ref. 45 och RÅ 2009 ref. 68). A ska alltså inte beskattas för den aktuella inkomsten. - Frågorna 2 och 3 . I ansökan lämnas som förutsättning att aktierna i X AB skulle räknas som näringsbetingade andelar enlig 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om de hade ägts av Delägarbolaget. Det sägs vidare att bolagets utdelning på aktierna i X AB bör vara skattefri såsom för utdelning på näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 17 § IL. Detta bör gälla oavsett om Delägarbolaget äger de aktier till vilka utdelningen är hänförlig eller ej. - I 24 kap. 13 § IL, föreskrivs att ”[m]ed näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag ..., om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är 1. ett svenskt aktiebolag …”. - Enligt Skatterättsnämndens uppfattning bör bestämmelsen i 24 kap. 17 § IL jämförd med kapitlets 13 § tolkas så att det för skattefrihet för utdelning på näringsbetingade andelar krävs att mottagaren äger de andelar varpå utdelning utgår. - Av förutsättningarna framgår att Delägarbolaget inte kommer att äga de aktier till vilka utdelningsrätterna är hänförliga. Det finns därför inte någon grund för att undanta bolaget från beskattning av den aktuella utdelningen. - Fråga 4 . Prövningen av förfarandet mot skatteflyktslagen görs mot bakgrund av svaren på frågorna 1-3. - Av i motiveringen till svaret på fråga 1 åberopad praxis följer att skatteflyktslagen inte är tillämplig. - Fråga 4 förfaller till den del förfarandet avser de förhållanden som bedömts under frågorna 2 och 3. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - A och Delägarbolaget anförde bl.a. följande. Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att fråga 2 ska besvaras med att utdelningen är skattepliktig bör ärendet återförvisas till Skatterättsnämnden för svar på fråga 3. Skatterättsnämndens svar ger intrycket att skattefrihet så som för näringsbetingade aktier endast kan finnas om delägarbolaget äger samtliga aktier i det bolag för vilket de är utdelningsberättigade. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-31, Billum, Knutsson, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen, som finner att Skatterättsnämnden har besvarat de ställda frågorna, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 939-12, fd 2012-05-15, Björnsson)