RÅ 2006:45

Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

I en ansökan om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. A äger aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag. Han avser att - före bolagsstämmobeslut om utdelning - till en begränsat skattskyldig stiftelse ge bort rätten till framtida utdelning på aktierna. Stiftelsens rätt till utdelning kommer att antecknas i en sådan särskild förteckning som avses i 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385). Beskattningen regleras av 42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Motsvarande följde tidigare av 3 § 9 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och dessförinnan av punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen (1928:370). Gällande rätt bör innebära att den som genom ett benefikt fång förvärvar en separat rätt till utdelning på aktie skall beskattas för utdelningen. I fråga om kupongbolag torde detta vara klarlagt medan det finns en viss osäkerhet när det gäller avstämningsbolag. Obligationsrättsligt finns inget som hindrar att en aktieägare överenskommer med annan om att denne skall få uppbära framtida utdelning. - A frågade om han skulle beskattas om han gav bort rätten till utdelning som kunde komma att lämnas för gåvoåret (fråga 1) eller under en period om fem år (fråga 2).

Skatterättsnämnden (2005-06-21, André, ordförande, Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked. - A skall inte beskattas för utdelningen. - Motivering. - Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. Härav följer att aktieägaren i sådana fall inte skall beskattas för den (jfr RÅ 1992 ref. 76). Av bestämmelserna i bl.a. 3 kap. 12 § aktiebolagslagen får anses följa att det är civilrättsligt möjligt att i vissa fall, t.ex. genom gåva, skilja rätten till utdelning från äganderätten till en aktie i ett avstämningsbolag. Som en förutsättning för förhandsbeskedet gäller att A på ett sådant sätt till annan har avhänt sig rätten till ifrågavarande utdelning. Han skall därför inte beskattas för den.

Regeringsrätten

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle besvara frågorna med att A skulle beskattas för utdelningen. Enligt verket borde beskattning i första hand ske på den grunden att gåvan inte avsåg A:s rätt till framtida utdelning utan rätten till den egendom han i framtiden skulle komma att uppbära som utdelning. I andra hand borde beskattning ske med tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt. Som stöd för ståndpunkten att en separat överlåtelse av rätten till framtida utdelning inte var möjlig i avstämningsbolag åberopade verket bl.a. uttalanden av Lagrådet (prop. 1993/94:50 s. 433 ff.).

A bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2006-06-15, Sandström, Dexe, Rundqvist, Kindlund, Brickman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. En aktieägare kan inte beskattas med stöd av denna bestämmelse när, som i detta fall, det vid nämnda tillfälle står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Inte heller är lagen mot skatteflykt tillämplig på det i målet aktuella förfarandet. Förhandsbeskedet skall därför fastställas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2006-04-05, föredragande Hallbäck, målnummer 3963-05