HFD 2012 not 46

Återkallelse av läkarlegitimation (resningsärende, avslag) / Återkallelse av läkarlegitimation (avslag) Läkarlegitimation

Not 46. Ansökan av T.A. och T.H. om resning. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd biföll enligt beslut den 23 maj 1989 Socialstyrelsens begäran om att T.A:s och T.H:s legitimationer som läkare skulle återkallas. Efter överklagande av T.A. och T.H. undanröjde Kammarrätten i Stockholm ansvarsnämndens beslut. Sedan Socialstyrelsen överklagat upphävde Högsta förvaltningsdomstolen kammarrättens dom och återförvisade målet till kammarrätten för fortsatt handläggning (RÅ 1990 ref. 64). Kammarrätten lämnade i dom den 31 maj 1991 överklagandena av ansvarsnämndens återkallelsebeslut utan bifall. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 6 februari 1992 att inte meddela T.A. och T.H. prövningstillstånd och kammarrättens dom stod därmed fast. Därefter har ansökningar av T.A. och T.H. om resning avslagits tre gånger (RÅ 2001 not. 76, RÅ 2004 not. 141 och HFD 2011 not. 10). - T.A. och T.H. ansökte på nytt om resning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja kammarrättens dom den 31 maj 1991. De åberopade att det i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen hade förekommit fel vid handläggningen och anförde bl.a. följande. Förvaltningsdomstolarna har prövat skuldfrågan gällande en brottslig gärning (brott mot griftefrid) trots att en sådan skuldfråga endast kan prövas av allmän domstol. Vidare har den omständigheten att Högsta förvaltningsdomstolen i det första resningsmålet ”återuppväckt” åtalspreskriptionen för det redan före åtalets väckande i mordmålet preskriberade brottet brott mot griftefrid medfört att de på grund av att de varit legitimerade läkare inte blivit behandlade i enlighet med den grundlagsfästa likabehandlingsprincipen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-08-28, Dexe, Knutsson, Stenman) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Som Högsta förvaltningsdomstolen anfört i tidigare resningsmål följer det av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel att grund för resning inte föreligger med mindre än att det i resningsmålet framkommer omständigheter som ändrar bilden i sådan omfattning att en överprövning av ärendet måste anses motiverad eller att det annars finns anledning att anta att den prövande myndigheten eller domstolen vid sin bedömning gått klart utöver vad som framstår som riktigt. Enbart den omständigheten att det kan ha funnits utrymme för skilda bedömningar i legitimationsärendet innebär inte att det föreligger förutsättningar för resning. - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det som T.A. och T.H. nu anfört inte innebär att det på grund av ny bevisning eller nya omständigheter finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte heller i övrigt framkommit något som utgör skäl för resning. Deras ansökan ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningarna. (mål nr 337-12 och 338-12, fd 2012-08-22, Axelsson)