HFD 2012 not 69

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ändrad verkställighet av insats i form av bostad med särskild service (resningsärende, avslag) / Ändrad verkställighet av insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)

Not 69. Ansökan av M.S. om resning i mål ang. personlig assistans. - Ljusnarsbergs kommun beslutade att ändra verkställigheten av en insats enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i form av bostad med särskild service för M.S. Beslutet innebar att det avtal som sedan 2003 gällt mellan kommunen och Stiftelsen Sanna i Lekebergs kommun skulle sägas upp och att M.S. skulle erbjudas en bostad med särskild service i Ljusnarsbergs kommun senast den 1 maj 2010. Genom dom den 28 september 2012 (HFD 2012 ref. 59) fann Högsta förvaltningsdomstolen att M.S. kunde anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den gruppbostad som kommunen numera erbjudit henne. De olägenheter som var förknippade med att hon tvingades flytta från en invand miljö hindrade inte att hon kunde anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom kommunens beslut att ändra genomförandet av den beviljade insatsen. - M.S. ansökte om resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål. Hon anförde bl.a. följande. Högsta förvaltningsdomstolen har inte beaktat jordabalkens bestämmelser om besittningsrätt. Det finns ett hyresavtal mellan henne och Stiftelsen Sanna. Hon har inte på något sätt vanvårdat lägenheten eller misskött sin del av hyresavtalet på sätt som ger hyresvärden rätt att säga upp kontraktet i förtid. De undantag från besittningsskyddet som anges i 12 kap. 46 § jordabalken är inte uppfyllda. I en av Socialstyrelsen utgiven handbok finns stöd för att reglerna om besittningsrätt bör tillämpas även vid boende enligt LSS. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-05, Melin, Sandström, Rynning) : Skälen för avgörandet. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Vad M.S. anfört om besittningsrätt till bostaden utgör inte grund för resning i Högsta förvaltningsdomstolens mål rörande ändrad verkställighet av den insats hon beviljats enligt LSS. Några synnerliga skäl för resning har således inte framkommit. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. (mål nr 5866-12, fd 2012-11-20, A. Sundberg)