HFD 2013 not 28

Beslut med anledning av framställning om abolition / Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning

Regeringen

Not 28. Ansökan av B.B. om rättsprövning av ett beslut ang. abolition. - I en framställning till Justitiedepartementet anhöll B.B. om abolition beträffande brott mot 6 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen avseende spridande av två skrifter utan föreskrivna ursprungsuppgifter. Regeringen beslutade den 24 november 2011 att inte vidta någon åtgärd med anledning av framställningen. - B.B. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen för ett formellt avslags- eller bifallsbeslut. Han åberopade HFD 2011 ref. 10 och 22 och anförde bl.a. följande. Frågor om abolition rör indirekt anklagelser om brott enligt artikel 6 i Europakonventionen. Regeringen har inte angett några skäl för sitt beslut. -Högsta förvaltningsdomstolen (2013-05-20, Melin, Sandström, Nymansson, Rynning): Skälen för avgörandet. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringen får enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen genom nåd efterge eller mildra bl.a. brottspåföljder. Enligt andra stycket får regeringen, om det finns synnerliga skäl, besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas (abolition). - Av Europadomstolens praxis följer att artikel 6.1 i Europakonventionen är tillämplig under förutsättning att det föreligger en reell och seriös tvist, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten och att denna rättighet, vid en på konventionen grundad tolkning, kan karaktäriseras som en civil rättighet. - Bestämmelsen i 12 kap. 9 § andra stycket regeringsformen ger regeringen en fullständigt diskretionär rätt att avgöra om abolition ska beviljas (jfr RÅ 2001 ref. 63). Enligt svensk rätt föreligger ingen rättighet för den enskilde och det är därmed inte heller fråga om en civil rättighet enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningen om rättsprövning ska således avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 597-12, fd Johansson; samma dag avvisades med samma motivering en ansökan av D.P. om rättsprövning av ett beslut av regeringen att inte vidta någon åtgärd med anledning av en framställning om abolition beträffande brott mot en 1762 utfärdad förordning emot Adelig Sköld eller öpen Hjelms brukande af Ofrälse Män)