HFD 2013 not 62

Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling

Not 62. Överklagande av Realfinans Sverige SE under bildande ang. rätt att ta del av föredragningspromemoria. - C.R. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av föredragningspromemorian i mål nr 1831-13, i vilket kammarrätten meddelade dom den 26 juni 2013. - Kammarrätten (2013-07-05, Eriksson, Jonsson, Wiberg) : Skälen för kammarrättens avgörande . Enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen är minnesanteckningar inte allmän handling, om anteckningarna inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckningar förstås bl.a. promemorior som har kommit till endast för ett måls föredragning eller beredning. - I kammarrättens mål nr 1831-13 har någon föredragningspromemoria inte tagits om hand för arkivering. Någon handling att lämna ut finns sålunda inte (jfr HFD 2011 not. 45). Bestämmelserna i 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan inte heller grunda någon rätt att ta del av en föredragningspromemoria som inte är en allmän handling. C.R:s begäran ska därför avslås. - C.R. överklagade beslutet som ombud för Realfinans Sverige SE under bildande och yrkade att den i målet aktuella föredragningspromemorian skulle lämnas ut och anförde bl.a. att ansökan om att få ta del av promemorian grundade sig på reglerna om partsinsyn i 16 § förvaltningslagen (1986:223). - Högsta förvaltningsdomstolen (2013-10-03, Melin, Knutsson, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. - (mål nr 5044-13, fd Perttu)