HFD 2014 not 27

Ansökan av Eolus Vind AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk

Not 27. Ansökan av Eolus Vind AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk. - Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun beslutade den 16 januari 2008 att bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Vånga 7:1. Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 17 januari 2013 att avslå överklagandet. Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Försvarsmaktens huvuduppgift enligt beslut från Sveriges riksdag är att besitta förmåga till väpnad strid. Denna förmåga ska kunna utnyttjas nationellt och internationellt inom ramen för Sveriges nationella säkerhetspolitik och internationella åtaganden. Förmågan till väpnad strid kräver ständig utbildning av förband inom mark-, sjö- och luftstrid. Detta ställer speciella krav på infrastrukturen vid verksamhetsplatserna med dess omgivning, i det här fallet de militära flygplatserna. Med anledning av detta beslutade Försvarsmakten den 4 oktober 2010 interna riktlinjer för beredning av inkommande vindkraftsremisser. Riktlinjerna innehåller bl.a. uppgifter om i vilka områden kring militära flygplatser som vindkraftsetablering av flygoperativa skäl inte kan accepteras (stoppområden). Riktlinjerna är utformade med hänsyn till flygoperativa krav för att säkerställa att uppförande av nya vindkraftverk inte påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av den aktuella anläggningen avseende insatsförmågan och flygsäkerheten. I det aktuella fallet gäller frågan Såtenäs flottiljflygplats. Såtenäs är en skolflottilj där utbildning med JAS 39 Gripen sker. Såtenäs har också insatsförband där det bedrivs flygverksamhet med Tp84 Herkules. Vid grundutbildning av piloter på JAS 39 Gripen görs in- och utflygningar från övningsområdena ofta under moln och på låg höjd. Detta för att öva pilotens förmåga till flygning med visuella referenser på låg höjd. - Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, beslutade den 15 februari 2013 att överlämna ärendet till regeringen för prövning. - Regeringen (Socialdepartementet, 2013-05-08) upphävde, med ändring av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 17 januari 2013, Miljö- och byggnadsnämndens i Vara kommun beslut den 16 januari 2008 att bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk på Vånga 7:1. - Som skäl för sitt beslut anförde regeringen följande. En ny plan- och bygglag (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011 då plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för ärenden som avser överklagande av beslut i ett ärende som har påbörjats före den 2 maj 2011. Den numera upphävda plan- och bygglagen, förkortad ÄPBL, ska därför tillämpas i detta ärende. - Av 2 kap. 1 § andra stycket ÄPBL framgår bl.a. att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken, MB, ska tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. Enligt 3 kap. 9 § andra stycket MB ska områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Av 3 kap. 10 § MB framgår bl.a. att ett riksintresse för totalförsvaret har företräde vid konkurrens mellan olika allmänna intressen. - Regeringen konstaterar att Vånga 7:1 är belägen inom ett område i närheten av Såtenäs flottiljflygplats, som har utpekats som riksintresse för totalförsvaret. - Av handlingarna framgår att Såtenäs flottiljflygplats har en omgivningspåverkan i form av behov av hindersfrihet inom en viss zon. Försvarsmakten har 2010 beslutat om vilket område som bör vara hindersfritt, s.k. stoppområde, för att inte påtagligt försvåra flygverksamheten taktiskt eller operativt. Försvarsmakten har i ärendet närmare beskrivit sin verksamhet vid Såtenäs flottiljflygplats och redovisat bl.a. de säkerhetsrisker som är kopplade till den utbildnings- och övningsverksamhet som bedrivs. - Aktuella vindkraftverk är avsedda att uppföras inom det område där behov av hindersfrihet föreligger enligt Försvarsmaktens beslut 2010. Av vad som framkommit i ärendet om den verksamhet som bedrivs vid Såtenäs kan enligt regeringens mening uppförandet av två vindkraftverk på sökta platser medföra krav på begränsningar i den militära verksamheten och på sikt försvåra nyttjandet av flygplatsen och därmed påtagligt skada riksintresset. - Regeringen finner mot denna bakgrund att det finns ett starkt allmänt intresse som talar mot att tillåta sökta åtgärder. Vid prövningen ska emellertid både allmänna och enskilda intressen beaktas. Vid en sådan prövning finner regeringen att det allmänna intresset har sådan tyngd att Eolus Vind AB:s enskilda intresse av att få utföra sökta åtgärder på fastigheten bör stå tillbaka. Vad bolaget har anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 16 januari 2008 att bevilja bygglov för uppförande av två vindkraftverk på Vånga 7:1 i Vara kommun bör därför upphävas. - Eolus Vind AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att detta skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Regeringens beslut och bygglovsärendets handläggning strider mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer avseende bl.a. saklighet, objektivitet och proportionalitet. Regeringens beslut är vidare materiellt felaktigt eftersom det strider mot 3 kap. 9 och 10 §§ MB och kravet på proportionalitet. Det finns inte någon saklig grund för påståendet att bygglovet påtagligt skulle försvåra Försvarsmaktens nyttjande av sina anläggningar. Regeringens beslut påvisar brister i rättssäkerheten samtidigt som stora värden för företaget riskeras samt utvecklingen mot ett hållbart samhälle förhindras. De i målet aktuella vindkraftverken kan inte ha någon påverkan på verksamheten på Såtenäs eftersom fastigheten ligger 3,7 mil därifrån och det finns flera uppförda vindkraftverk mellan den och flygplatsen, något som regeringen i tidigare beslut tagit hänsyn till. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-05-09, Jermsten, Nord, Brickman, Saldén Enérus, Bull) : Skälen för avgörandet . Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Högsta förvaltningsdomstolen upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 3 kap. 9 § första stycket MB ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Vidare ska enligt paragrafens andra stycke områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Enligt 3 kap. 10 § MB ska, om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål och området behövs för en anläggning inom totalförsvaret, försvarsintresset ges företräde. - Övriga i målet aktuella bestämmelser är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i bygglovsärenden. Det har heller inte framkommit att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 5373-13, fd Johansson) Samma dag avgjordes mål nr 5300-13 avseende ansökan av Bohusvind AB med motsvarande sakfråga och samma utgång.