HFD 2014 not 4

Ansökan av CRC Vindkraft AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov

Not 4. Ansökan av CRC Vindkraft AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun avslog en ansökan av CRC Vindkraft AB om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Balltorp 1:28. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 18 oktober 2012 överklagandet. Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen överlämnade ärendet till regeringen. -Regeringen (Socialdepartementet, 2013-02-21) avslog överklagandet och anförde bl.a. följande. Av handlingarna framgår att Såtenäs flottiljflygplats har en omgivningspåverkan i form av behov av hindersfrihet inom en viss zon. Försvarsmakten har 2010 beslutat om vilket område som bör vara hindersfritt, s.k. stoppområde, för att inte påtagligt försvåra flygverksamheten taktiskt eller operativt. Regeringen finner att vad CRC Vindkraft AB har framfört inte utgör skäl att ifrågasätta behovet av hindersfrihet inom det av Försvarsmakten redovisade området. - Bolaget ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Markområdet är av riksintresse för produktion av el genom vindkraft. Det har inte visats att behovet av flygverksamhet över området är så stort att området är av riksintresse för totalförsvaret. Om intressena anses vara oförenliga ska en avvägning göras för att bedöma vilket intresse som bäst främjar de mål för hushållning med mark som ställts upp i miljöbalken. Regeringens beslut innehåller inte en sådan intresseavvägning och strider därför mot 3 kap. 10 § miljöbalken. Det strider också mot 26 § och 3 kap.1 och 2 §§miljöbalken samt mot 1 kap. 9 § och 2 kap. 15 §regeringsformen och 20 § förvaltningslagen (1986:223). - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-01-24, Jermsten, Nord, Brickman, Saldén Enérus, Bull): Skälen för avgörandet. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Högsta förvaltningsdomstolen upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ska, om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål och området behövs för en anläggning för totalförsvaret, försvarsintresset ges företräde. Övriga i målet aktuella bestämmelser är allmänt hållna och ger ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i bygglovsärenden. Det har heller inte framkommit att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 3854-13, fd Johansson; samma dag avslogs två andra likartade ansökningar om rättsprövning av samma sökande)