HFD 2014 not 63

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl)

Not 63. Överklagande av M.L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - Kommunstyrelsen i Rättviks kommun avslog M.L:s ansökan om bistånd i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggående på kvällen. Avslaget motiverades med att hon kunde tillförsäkras skälig levnadsnivå genom befintlig assistansersättning. Förvaltningsrätten i Falun avslog M.L:s överklagande i dom den 17 mars 2014. Genom beslut den 30 april 2014 fann Kammarrätten i Sundsvall inte skäl att meddela prövningstillstånd. - M.L. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och anförde bl.a. följande. Förvaltningsrätten har misstolkat Försäkringskassans beslut och därmed kommit till ett felaktigt slut i målet. Hennes hjälpbehov i samband med att hon ska lägga sig på kvällen tillgodoses inte genom kassans beslut. Av Försäkringskassans beräkningsunderlag framgår att tid för avklädning av nattlinne samt påklädning har beräknats till 30 minuter per morgon. Tid för avklädning samt påklädning av nattlinne på kvällen är inte inräknad i den tid som beslutet omfattar. Det kan inte anses förenligt med gällande lagstiftning och praxis att hon ska prioritera bort delar av sitt hjälpbehov för att omfördela tid till att täcka ett behov som inte omfattas av beslutet. Hon och hennes make har själva valt att bara ha personlig assistans under dagtid, före klockan 17. - Högsta förvaltningsdomstolen (2014-10-21, Melin, Nord, Rynning) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. I tredje stycket anges att den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. - Enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken kan en försäkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för sin dagliga livsföring få assistansersättning för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag. De bestämmelser i LSS som avser utförandet av insatsen personlig assistans tillämpas också på personlig assistans enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken. - Den som omfattas av LSS har enligt 7 § första stycket rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § denna lag, om han eller hon behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. I 9 a § definieras vad som avses med insatsen personlig assistans enligt 9 § 2. - Av 7 § andra stycket LSS framgår att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. I 4 § uttalas att LSS inte innebär någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. - I rättsfallet HFD 2012 ref. 75 har en kommun inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare. HFD har vidare i visst sammanhang funnit att en enskilds ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen inte kunnat avslås på den grunden att behovet skulle kunna tillgodoses genom insatser enligt LSS, när den enskilde har avböjt en prövning av sin rätt till sådana insatser (HFD 2013 ref. 45). - M.L. har sökt och beviljats assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken för sitt behov av insatser i form av personlig assistans under merparten av dagen, men har inte ansökt om sådana insatser såvitt avser kvällstid. Frågan i målet är vilken betydelse detta förhållande kan ha vid prövningen av hennes rätt till bistånd i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet. Det saknas vägledande avgöranden beträffande rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen i ett fall som detta. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Faluns dom den 17 mars 2014 i mål nr 4123-13. - (mål nr 3042-14, fd Mundt)