HFD 2015 not 29

Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Not 29. Ansökan av M.A. om resning i ärende hos Utlänningsnämnden. - M.A. ansökte om resning i Utlänningsnämndens ärende UN 97/09819, avgjort genom lagakraftvunnet beslut den 10 februari 1999, och yrkade att han skulle beviljas flyktingförklaring och resedokument. - Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-06, Bull) : Skälen för avgörandet . Enligt 2 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Högsta förvaltningsdomstolen ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. Av 8 § första stycket 3 samma lag framgår bl.a. att en kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Av 2 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. följer att ansökningar om resning prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. I 3 § samma förordning anges att bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). - I 16 kap. 1 § andra stycket utlänningslagen anges att beträffande migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen och förfarandet i dessa gäller vad som allmänt är föreskrivet om förvaltningsrätt och kammarrätt och rättsskipningen i dessa, om inte något annat följer av denna lag. - Det ärende som M.A. begärt resning av har slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden, som var en sådan förvaltningsmyndighet som avses i 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (jfr prop. 1994/95:27 s. 164 ff., prop. 2004/05:170 s. 310 och RÅ 2007 ref. 78). Vid sådant förhållande är det inte Högsta förvaltningsdomstolen utan Kammarrätten i Stockholm, i dess egenskap av Migrationsöverdomstol, som i första hand ska pröva M.A:s ansökan om resning. Ansökan om resning ska därför lämnas över till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, för handläggning. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, för vidare handläggning. - (mål nr 1576-15, fd Forsmark)