HFD 2019 not 11

Bakgrund

1. I.B. råkade ut för ett olycksfall i augusti 2017 när han studerade på SLU Alnarp. Han gjorde en skadeanmälan till Kammarkollegiet och begärde att ersättning skulle betalas ut enligt personskadeförsäkringen för studenter.

2. Kammarkollegiet beslutade att betala ut viss ersättning och bifogade en överklagandehänvisning till beslutet.

3. Förvaltningsrätten i Karlstad avslog I.B:s överklagande av Kammarkollegiets beslut. Kammarrätten i Göteborg beslutade i det nu överklagade avgörandet att inte meddela prövningstillstånd.

Yrkanden m.m.

4. I.B. yrkar att han ska beviljas prövningstillstånd och anför att det finns anledning att betvivla riktigheten av förvaltningsrättens domslut.

Skälen för avgörandet

5. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart.

6. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

7. Av 1 kap. 11 a § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola ska ansvara för att studenterna är försäkrade för personskada. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd av bl.a. olycksfall om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning i den utsträckning studenten har rätt till ersättning med stöd av författning eller kollektivavtal. Försäkringen ska tecknas genom att Universitets- och högskolerådet för högskolorna träffar en överenskommelse med Kammarkollegiet.

8. Enligt 40 och 41 §§förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

9. Bestämmelsen i 41 § förvaltningslagen innebär att det är ett besluts faktiska verkningar som i grunden är avgörande för bedömningen av beslutets överklagbarhet. Vissa typer av beslut, till exempel sådana beslut där en myndighet redovisar sina ställningstaganden i tvister av civilrättslig natur, faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde (prop. 2016/17:180 s. 332).

10. Kammarkollegiet har delvis nekat I.B. försäkringsersättning. En fråga som uppkommer i målet är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering enligt försäkringen är ett sådant förvaltningsbeslut som är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen beträffande denna fråga (jfr HFD 2014 not. 60). Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar I.B. tillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 20 juli 2018 i mål 797-18.

I avgörandet deltog justitieråden Knutsson, Baran och Gäverth. Föredragande var justitiesekreteraren Vanja Marcusson.

_______________________________________

Förvaltningsrätten i Karlstad (2018-07-20, Berglund):

Försäkringens villkor återfinns i ”Personskadeförsäkring för studenter.” Försäkringsskyddet omfattar personskada genom olycksfall eller smitta. Ersättning utbetalas för personskada enligt 5 kap.skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. Skaderegleringen utförs av Kammarkollegiet och sker i enlighet med försäkringspraxis inom personskadeområdet.

Förvaltningsrättens bedömning

Vad gäller den akuta sjuktidens längd har förvaltningsrätten tagit del av de medicinska journalanteckningarna i målet. Av dessa framgår att I.B. skadat sig då han burit på stora burar och det var en ojämnhet i marken och det uppstod ett ryck i vänster axel. Vidare framgår att I.B. fick ont men inget blåmärke och att det blivit bättre men att han får mer ont då han lagat mat hemma. I.B. gick till vårdcentralen den 4 oktober 2017. Läkaren bedömde att I.B. fått en muskelsträckning och att han fick en tid till en sjukgymnast. Förvaltningsrätten saknar medicinskt underlag för bedömningen att den akuta sjuktiden varat med än två veckor.

När det gäller ersättningsbeloppets storlek bestäms det genom tillämpning av försäkringspraxis inom personskadeområdet. Förvaltningsrätten finner inte skäl att göra annan bedömning än den som Kammarkollegiet har gjort i fråga om ersättningens storlek. Överklagandet ska därför avslås. – Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Göteborg (2018-10-04, Falkendal och Sjögren Samuelsson):

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om

· det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall),

· det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall),

· det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatfall)

eller

· det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära fall).

Detta framgår av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen.

Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Överklagandet kommer därför inte att prövas av kammarrätten. – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.