MD 2004:10

Ett företag har i sin marknadsföring av trätofflor använt uttrycken "Since 1907" och "Båstad original" samt påstått att företaget startade sin tillverkning år 1907. Företaget ansågs inte sakna relevant anknytning till den ursprunglige tillverkaren av trätofflor i Båstad varför nämnda uttryck och påstående inte ansågs vilseledande eller otillbörliga. Även fråga om vilseledande om geografiskt ursprung.

KÄRANDE

Troentorp Supply & Mfg AB, Elestorp 7919, 269 91 BÅSTAD

Ombud: advokaten Per Ericsson, Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB,

Box 1166, 251 11 HELSINGBORG

SVARANDE

Båstad-Gruppen AB, Box 1094, 269 22 BÅSTAD

Ombud: jur. kand. Maria Frödin, Awapatent, Berga Allé 1,

254 52 HELSINGBORG

SAKEN

marknadsföring av trätofflor

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen lämnar Troentorp Supply & Mfg AB:s talan utan bifall.

2. Troentorp Supply & Mfg AB skall ersätta Båstad-Gruppen AB dess rättegångskostnader med tvåhundrafemtiofyratusenåttahundrafemtio (254 850) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. Av beloppet avser 203 850 kr ombudsarvode.

YRKANDEN M.M.

1. Troentorp Supply & Mfg AB (Mfg) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 200 000 kr eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt, förbjuder Båstad-Gruppen AB (Båstad-Gruppen) att i samband med marknadsföring av trätofflor använda uttrycken ”Since 1907”, ”Båstad original” och ”Made in Sweden” var för sig eller i kombination med varandra.

2. Mfg har vidare yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om 200 000 kr eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt, förbjuder Båstad- Gruppen att i samband med marknadsföring av trätofflor påstå att Båstad- Gruppen startade sin verksamhet 1907 och under alla dessa år tillverkat träskor.

Båstad-Gruppen har bestritt Mfg:s talan samt yrkat att, för det fall Marknadsdomstolen skulle komma fram till att det finns fog att meddela någon form av förbud, omställningstiden sätts till ett år och sex månader.

Vardera parten har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Mfg

Mfg tillverkar, marknadsför och försäljer bl.a. trätofflor, dvs. trätofflor med hård träbotten. Dessa är svenska kvalitetsprodukter som tillverkas av i huvudsak svenska material.

Båstad-Gruppen tillverkar, marknadsför och säljer trätofflor. Båstad- Gruppens trätofflor tillverkas, i motsats till Mfg:s, av i huvudsak utländska material och de monteras i Polen.

I marknadsföringen av trätofflorna använder Båstad-Gruppen bl.a. uttrycken ”Since 1907” och ”Båstad original”, trots att verksamheten som bedrivs i Båstad endast kan härledas bakåt i tiden till år 1984 och denna verksamhet då bestod av försäljning av trätofflor. Dessutom används uttrycken ”Båstad original” och ”Made in Sweden”, trots att trätofflorna tillverkas i utlandet av nästan uteslutande utländska delar och material. Användandet av dessa uttryck strider mot marknadsföringslagen (MFL), eftersom uttrycken innebär att påståenden görs angående varornas kvalitet och näringsidkarens kvalifikationer. Påståendena är ovederhäftiga och ägnade att vilseleda konsumenterna. Båstad-Gruppen har således gjort sig skyldig till överträdelse av 4 och 6 §§ MFL. Förutsättningar föreligger att meddela ett vitesförbud enligt 14 § MFL.

Mfg är en av landets ledande trätoffeltillverkare. De trätofflor som Mfg marknadsför tillverkas i Mfg:s fabrik i Båstad.

Redan år 1907 började man tillverka trätofflor i Troentorps Toffelfabrik i Båstad och orten har sedan dess varit starkt förknippad med svensk trätoffeltillverkning. Tillverkningen startades av A. J.

Troentorps Toffelfabrik Aktiebolag, registrerades år 1965 av en av A. J:s söner. Bolagets verksamhet var tillverkning av trätofflor. År 1978 bytte bolaget firmanamn till Båstad-Toffeln AB.

År 1982 erhöll Båstad-Toffeln AB varumärkesregistrering för ”Båstad original, Made in Sweden” (nr 180 805). Bolaget försattes i konkurs den 18 oktober 1984 och konkursboet överlät verksamheten till bolaget Al Clogs AB, som ägdes av tre f.d. arbetsledare hos Båstad-Toffeln AB. Inkråmsförvärvet omfattade bl.a. de ursprungliga tillverkningsmaskinerna, know-how och personal. Al Clogs AB fortsatte att tillverka träskor med den kvalité och de tillverkningsmetoder som byggts upp sedan år 1907.

Under år 1984 registrerades bolaget Träskor i Båstad AB. I samband med Båstad-Toffeln AB:s konkurs förvärvade Träskor i Båstad AB endast försäljnings- och distributionsverksamheten tillsammans med varumärket (nr 180 805) och vissa inventarier som kom att användas vid tillverkning av träskor.

Den 28 mars 1991 erhöll Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag (f.d. Träskor i Båstad AB) en varumärkesregistrering för ”Båstad original made in Sweden” (nr 222 159) med disclaimer för samtliga i varumärket ingående ord. Den 1 juli 1998 överlät bolaget de två varumärkesregistreringarna till Båstad-Gruppen AB, dvs. svaranden.

Tillverkning av träskor har alltsedan Båstad-Toffeln AB:s konkurs år 1984 bedrivits av Al Clogs AB och efter detta bolags konkurs år 1998 av Troentorps Toffelfabrik AB. Personalen och all egentlig know-how hänförliga till tillverkningsprocessen har följt tillverkningsenheten trots att verksamheten genom åren har bedrivits i olika bolag. All den know-how angående tillverk-ning av trätofflor som byggts upp sedan år 1907 fanns således hos Al Clogs AB.

I ett produktionsavtal mellan Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag (f.d. Träskor i Båstad AB) och Al Clogs AB reglerades inte know-how rörande tillverkningsprocessen. Know-how angående tillverkning av träskor har endast funnits hos personalen som tillverkat tofflorna. Denna personal har aldrig varit anställd av Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag eller Båstad- Gruppen utan övergick i stället efter Båstad-Toffeln AB:s konkurs år 1984 till Al Clogs AB och sedermera till Troentorps Toffelfabrik AB. Personalens know-how tillsammans med tillverkningsutrustningen var och är nödvändig för att kunna tillverka de ursprungliga Båstadtofflorna. Detta var också anledningen till att Al Clogs AB var den ende tillverkaren av tofflorna då endast detta bolags personal besatt de nödvändiga kunskaperna för att kunna tillverka tofflorna. Båstad-Gruppen har således aldrig haft kunskapen i sin besittning och kunskapen kan därmed inte anses utgöra Båstad-Gruppens företagshemlighet.

Al Clogs AB försattes i konkurs år 1998 varvid Troentorps Toffelfabrik AB förvärvade verksamheten och know-how från konkursbolaget. Förvärvet innefattade bl.a. de ursprungliga maskinerna i vilka tillverkning av trätofflor sker. Tillverkningsmetoderna avseende den ursprungliga träskon från Båstad är hemliga. Många av de moment som ingår i tillverkningen utförs manuellt och det är endast ett fåtal personer som besitter de unika kunskaperna, t.ex hur man sträcker läder, hur man torkar undre delen av tofflorna och hur man drar på lädret på själva trädelen. Vidare övergick personalens anställning till Troentorps Toffelfabrik AB. Även lokalerna övertogs av Troentorps Toffelfabrik AB vilket innebar att maskinerna kunde stå kvar i lokalerna och personalen kunde fortsätta sin verksamhet utan avbrott.

Mfg är lokaliserat i samma lokaler som Troentorps Toffelfabrik AB och äger rätt att utnyttja dess personal och maskiner. Mfg utger ersättning till Troentorps Toffelfabrik AB motsvarande vad bolaget nyttjar av detta bolags resurser.

Båstad-Gruppen har den 19 oktober 2001 beviljats varumärkesregistering (nr 349 378) för ”Båstad original since 1907 Sweden”. Registreringen beviljades först efter det att Båstad-Gruppen accepterat en disclaimer för samtliga ord ingående i varumärket utom för ordet ”Båstad”.

Den påtalade marknadsföringen

Allmänheten förväntar sig att träskor som kommer från Båstad tillverkas av det bolag som har sitt ursprung i den ursprungliga verksamheten sedan år 1907. Båstad-Gruppens tofflor saknar anknytning till de träskor som började tillverkas i Båstad år 1907.

Uttrycket ”Since 1907” i Båstad-Gruppens kännetecken är mot bakgrund av vad som anförts ovan vilseledande enligt MFL. Användandet av uttrycket ”Since 1907” kan förmodas ha till syfte att skapa en föreställning hos konsumenterna om att produkterna är genuina och besitter en speciell och sedan lång tid tillbaka beprövad kvalitet för att därigenom öka avsättningen av produkterna.

Uttrycket ”Båstad original” är oriktigt och vilseledande eftersom det inte används av det ursprungliga toffeltillverkningsbolaget. Uttrycket ”Båstad original” ger sken av att trätofflor är tillverkade i enlighet med den know-how och teknik som byggts upp av grundaren och dennes efterträdare sedan år 1907. I likhet med användandet av uttrycket ”Since 1907” får det förmodade syftet med användningen av uttrycket ”Båstad original” vara att vilseleda konsumenterna att tro att produkterna i fråga är genuina och besitter en speciell och sedan lång tid tillbaka beprövad kvalitet.

Uttrycket ”Båstad original” är även vilseledande avseende varornas geografiska ursprung. Tillsammans med uttrycket ”Made in Sweden” ges ett sken av att de aktuella trätofflorna tillverkas i Båstad eller i vart fall i Sverige. Syftet med de aktuella formuleringarna torde vara att Båstad-Gruppen önskar påverka kunder att tro att tofflorna är svenska produkter som tillverkas i Sverige för att därigenom ge sken av att produkterna besitter en särskilt hög kvalitet. Det faktum att trätofflorna tillverkas i Polen och att deras beståndsdelar huvudsakligen är av utländskt ursprung gör att beteckningarna är klart vilseledande.

Marknadsföringen av Båstad-Gruppens tofflor är ovederhäftig och otillbörlig eftersom tofflorna till övervägande del består av utländska komponenter och eftersom användandet av uttrycket ”Båstad original” i marknadsföringen av träskorna är ägnade att ge sken av att dessa har en särskild utpräglad anknytning till orten Båstad, som förknippas med trätoffeltillverkning. Vidare ges sken av att träskorna i fråga är mer genuina än andra träskor tillverkade i Båstad. Detta intryck förstärks även av användandet av uttrycket ”Since 1907”.

Båstad-Gruppens marknadsföringsåtgärder för träskor är således ovederhäftiga och otillbörliga i det att de vilseleder konsumenterna om träskornas kvalitet och ursprung.

Båstad-Gruppen

Liksom tekobranschen har sko- och träskobranschen tvingats till stora strukturella förändringar för att kunna möta den prispress som branschen har utsatts för. Idag finns ett mycket litet antal företag som tillverkar träskor i Sverige. En del företag har kvar monteringen i Sverige men delarna tillverkas i utlandet. De allra flesta företag har dock förlagt sin produktion till utlandet. Träskotillverkare finns på olika platser i Sverige. Någon speciell ort eller något speciellt område eller trakt i det här avseendet finns inte i Sverige. I takt med att konkurrensen från utlandet ökat och därmed kraven på rationalisering och modernisering har företagen lämnat det traditionella hantverket och gått över till maskinell produktion. Den träskotillverkning som bedrivits i Troentorp utanför Båstad sedan år 1907 har även den genomgått förändringar på samma sätt som branschen i övrigt.

Den ursprungliga toffeltillverkningen inleddes som enskild firma år 1907 och aktiebolaget Troentorps Toffelfabrik bildades år 1965. Bolagets firma ändrades till Båstad-Toffeln AB år 1978.

År 1984 försattes Båstad-Toffeln AB i konkurs. Under konkursförfarandet överlät konkursförvaltaren hela verksamheten till Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag (f.d. Träskor i Båstad AB). År 1985 ingicks ett ramavtal omfattande bl.a. ett produktionsavtal mellan Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag och Al Clogs AB. Av avtalet framgår bl.a. att Nya Båstad- Toffeln Aktiebolag är ägare till samtliga modeller till Båstadtoffeln och till mallar, stansjärn m.m. för tillverkning av Båstadtoffeln. Ramavtalet täckte dels ett hyresavtal, dels ett avbetalningsköpeavtal, dels ett produktionsavtal, dels ock en option avseende en virkestork. Av avtalet framgår att när det upphör skall Al Clogs AB till Nya Båstad- Toffeln Aktiebolag återlämna samtliga modeller, förebilder och stansjärn för tillverkning av produkten. Det är tydligt reglerat vem som har äganderätten till det ovan nämnda. Produktionsavtalet kan ses som ett legotillverkningsavtal. Det har aldrig ingåtts något avtal mellan konkursförvaltaren och Al Clogs AB utan det har ingåtts med Nya Båstad- Toffeln Aktiebolag.

Den 8 januari 1998 ingicks ett rörelseöverlåtelseavtal mellan Båstad- Gruppen AB, (f.d. Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag) och Todaco AB, som sedermera ändrade namn till Båstad-Gruppen, dvs. svaranden i målet. Av avtalet framgår bl.a. att säljarens bedrivna rörelse överlåts och att säljaren skulle transportera samtliga till rörelsen hänförliga avtal på köparen på tillträdesdagen. Det innebar att produktionsavtalet med Al Clogs AB transporterades till Todaco AB.

Senare samma år försattes Al Clogs AB i konkurs. Konkursförvaltaren har i ett anbudsförfarande upplyst bl.a. att det år 1984 bildades ett produktionsbolag, Al Clogs AB, och ett försäljningsbolag, idag under namnet Båstad-Gruppen AB, att försäljningsbolaget äger varumärket ”Båstad-Toffeln”, mallar, läster och stansjärn, att Al Clogs ingick ett produktionsavtal med Båstad-Gruppen där man förband sig att inte tillverka annan fotbeklädnad än Båstadtoffeln samt att i och med konkursen upphörde tidigare gällande avtal, dvs. produktionsavtalet m.m. vilket innebar att man var fri att forma sin egen framtid. Konkursförvaltaren upplyste vidare om att konkursboet hade ansökt om registrering av varumärket Bjäretoffeln och att man hade köpt in svarvmodeller, grundmodeller och slipmallar till bottnar, dvs. egna helt andra modeller och mallar än de som var Båstad-Gruppens egendom och som Al Clogs AB fick lov att använda så länge som produktionsavtalet var i kraft. I och med konkursen återgick bl.a. mallar, läster m.m. till Båstad-Gruppen. De var aldrig Al Clogs AB:s egendom.

Av ett överlåtelseavtal mellan Al Clogs AB i konkurs och Troentorps Toffelfabrik AB framgår att det i överlåtelsen inte ingick någon rätt till varumärkena ”Båstad original Made in Sweden” nr 180 805 eller ”Båstad original made in Sweden” nr 222 159. Det innebar att konkursförvaltaren före tillträdesdagen avlägsnade nämnda varumärken som satt på hällappar och slitsulor från de överlåtna produkterna, dvs. de träskor som fanns i lager vid konkursen. Vidare framgår att det i överlåtelsen inte ingick modeller och tillverkningsmallar. Däremot ingick de av Al Clogs AB:s konkursbo inköpta mallarna.

I och med Al Clogs AB:s konkurs upphörde alltså produktionsavtalet. Vissa diskussioner fördes mellan Båstad-Gruppen och Troentorps Toffelfabrik AB om ett fortsatt samarbete men den nye ägaren önskade inte detta och därmed upphörde allt tidigare samarbete. Båstad-Gruppen valde att lägga sin legotillverkning till Polen.

Båstad som ort är inte känd för träskotillverkning. Däremot är Båstad som ett varumärke känt för träskor och då specifikt träskor tillverkade i den verksamhet som bedrivs i Båstad-Gruppen i dag och som kan härledas tillbaka till år 1907.

Den svarta smedtoffeln är Båstad original. Det specifika är att sulan är hel och täcker hela undersidan. Ser man ovanifrån skall toffeln vara spikad och inte fastsatt med klamrar. Det är en speciell läst som gör att överdelen får sin speciella form med den höga kanten framtill. Toffeln har en ergonomiskt utformad fotbädd. Överdelen kan se ut på olika sätt. Den behöver inte vara svart. Det är minimikraven och Båstad- Gruppen kontrollerar kvaliteten på de tofflor som levereras från legotillverkaren.

För produkter som inte är tillverkade i Sverige används inte uttrycket ”Made in Sweden” av Båstad-Gruppen.

BEVISNING

Mfg har som skriftlig bevisning åberopat utdrag från Båstad-Gruppens hemsida, utdrag ur produktkatalogen Hyssna, utdrag från hemsidan The Notherner, ramavtal mellan Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag och Al Clogs AB, avbetalningsköpeavtal och köpekontrakt mellan Al Clogs AB i konkurs och AB Grundstenen, 82182, senare namnändrat till Troentorps Toffelfabrik AB och bilaga till avbetalningsköpeavtal.

Mfg har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med S. A., VD i Mfg och Troentorps Toffelfabrik AB och vittnesförhör med K-G. J.

Båstad-Gruppen har som skriftlig bevisning åberopat ramavtal mellan Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag och Al Clogs AB, utdrag ur bolagsregistret, rörelseöverlåtelseavtal mellan Båstad-Gruppen AB, och Todaco AB samt anbudsunderlag.

Båstad-Gruppen har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med D. N., VD och ägare av Båstad-Gruppen AB.

S. A. har uppgivit bl.a. följande. Mfg och Troentorps Toffelfabrik AB tillverkar och säljer trätofflor, mjuktofflor, sandaler och sandaletter. Sandaler och sandaletter tillverkas i Mfg liksom träbottnar. I Mfg tas också fram nya modeller för trätofflor. I Troentorps Toffelfabrik AB monteras trätofflorna ihop. År 1998 köpte han Al Clogs AB:s konkursbo med de maskiner och inventarier som där fanns. Den personal som tidigare varit anställd i Al Clogs AB följde med vid köpet. Det var personal som hade varit anställd under väldigt lång tid. Företaget använder samma tillverkningsmetoder, maskiner och lokaler som Al Clogs AB.

Vid överlåtelsen fanns inte svarvmallar, läster och stansjärn för tillverkning av Båstad original med. När han tog över lät han ta fram mallar utifrån de gamla lästerna men med modifikation för hur den svenska foten har växt. Även Båstad-Gruppens läster har blivit utbytta någon gång på 1970-talet.

Flera steg i själva tillverkningsprocessen är unika och till skillnad från Båstad-Gruppen tillverkas tofflorna i Sverige med samma personal som tillverkat för Al Clogs AB. Tillverkning av Båstad-Gruppens toffel skiljer sig från den metod som användes av Al Clogs AB. I marknadsföringen anges att verksamheten kan härledas till år 1907.

K-G. J. uppger bl.a. följande. Han arbetade på Troentorp från år 1972 fram till att företaget gick i konkurs år 1984. Sedan blev han och två andra arbetsledare delägare i företaget Al Clogs AB och verkade där tills det gick i konkurs år 1998. Därefter har han varit anställd i Troentorps Toffelfabrik AB med nuvarande ägare.

Bakom Troentorps Toffelfabrik AB som bildades år 1965 stod bröderna S. och B. J. De var söner till grundaren av Troentorps Toffelfabrik som började sin verksamhet år 1907.

När Troentorps Toffelfabrik AB gick i konkurs år 1984 köptes det upp av ett bolag som hette Tofflor i Båstad AB sedermera Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag. Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag var inte intresserat av att bedriva produktion utan ville bara vara ett försäljningsbolag. Han och två anställda blev tillfrågade om de ville producera eftersom de hade kunnande. Avtalen såsom ramavtal och produktionsavtal ingicks med Al Clogs AB och det är han som har skrivit under dessa. Al Clogs AB köpte in maskiner och anställde en del av den personal som hade funnits tidigare innan konkursen. De köpte maskiner som svarvar, putsmaskiner och en specialmaskin, Hultanäs. Den var inriktad på att forma bottnarna utvändigt. Den innehas i dag av Troentorp. Eftersom Båstad-Gruppen inte har Hultanäsmaskinen kan de inte göra likadana träskor som gjordes i Al Clogs AB. Det viktiga vid träskotillverkning är att man har svarvat ut botten i rätt höjd och sedan lagt fotvalv och tån på rätt ställe. Det är botten som är det viktiga, att det är en anatomisk riktig botten med plastsulor under. Det fordras yrkeskunnande för att kunna tillverka träskor. Det verkar konstigt om Båstad-Gruppen kunnat lära ut något som kräver flerårig upplärning.

När Al Clogs AB gick i konkurs lämnades material och maskiner kvar. Stansjärn, läster och svarvmallar hämtades av Båstad-Gruppen som ägde dessa. Personalen fick sedan anställning i Troentorps. Tre fjärdedelar av personalen har varit i branschen lika länge som han. Merparten är yrkeskunnigt folk som arbetat mellan 25 - 30 år.

D. N. har uppgivit bl.a. följande. Båstad-Gruppen har en legotillverkare i Polen. Båstad-Gruppen har lärt upp personal i Polen. Båstad som ort är inte känd för träskotillverkning. Företaget har gjort Båstadtofflen känd. En toffel med varumärket Båstad original har funnits på marknaden sedan slutet av 1950-talet. Produkten som sådan har funnits på marknaden sedan efter kriget. Båstad-Gruppen har originalsvarvmallarna och originallästerna. Produktionsavtalet med Al Clogs AB var ett legoavtal och tillverkaren hade inte någon rättighet till produkten. När Al Clogs AB försattes i konkurs tog Båstad-Gruppen endast över det som var bolagets egendom.

Båstad-Gruppen använder uttrycket ”Made in Sweden” för de produkter som är gjorda i Sverige. Det har aldrig använts om de tofflor som tillverkas i Polen. I dem står det bara Sweden då det historiskt är en svensk produkt.

DOMSKÄL

Enligt 4 § marknadsföringslagen (1995:450), MFL, skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Av 6 § MFL framgår att en näringsidkare vid sin marknadsföring inte får använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om produktens kvalitet och andra egenskaper eller näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares kvalifikationer.

Marknadsföringen skall således vara vederhäftig och den som i sin marknadsföring använder ett påstående skall kunna styrka påståendets riktighet. Kan han inte detta skall påståendet anses ovederhäftigt och därmed otillbörligt.

Vid bedömning enligt MFL av om en framställning är vederhäftig eller inte beaktas enligt praxis i första hand det helhetsintryck som ett reklammeddelande ger vid en flyktig kontakt. Det är således den betydelse som en genomsnittskonsument kan antas uppfatta att reklamen har som tas i beaktande.

Marknadsdomstolen har i målet att bedöma om Båstad-Gruppens användning av dels uttrycken ”Since 1907”, ”Båstad original” och ”Made in Sweden”, var för sig eller i kombination med varandra, dels påståendet att Båstad-Gruppen startade sin verksamhet år 1907 och under alla dessa år tillverkat träskor, innebär att marknadsföringen skett i strid med 4 och 6 §§ MFL.

Enligt Marknadsdomstolens mening kan användandet av uttrycken ”Since 1907” och ”Båstad original” ge intryck av att Båstad-Gruppen tillverkar trätofflor som har sitt ursprung i en tillverkningsprocess som kan härledas tillbaka till år 1907 eller i vart fall har anknytning till den ursprunglige tillverkaren och att tofflorna besitter en sedan lång tid tillbaka beprövad kvalitet. Även påståendena i samband med marknadsföringen av trätofflor om att Båstad-Gruppen startade sin verksamhet 1907 och under alla dessa år tillverkat träskor torde av konsumenter uppfattas som påståenden om faktiska förhållanden.

I målet är upplyst att trätofflor tillverkats i Troentorps Toffelfabrik AB, bildat år 1965, och att verksamheten kan härledas tillbaka till år 1907 samt att bolaget försattes i konkurs år 1984, då under firma Båstad-Toffeln AB.

Båstad-Gruppen har gjort gällande att konkursförvaltaren överlät verksamheten i fråga till Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag, vilket stöds av K-G. J:s vittnesuppgifter. Av ett i målet åberopat produktionsavtal mellan Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag och Al Clogs AB från år 1985 framgår att Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag är ensam ägare till samtliga modeller av Båstadtoffeln, ävensom till mallar, stansjärn m.m. för tillverkning av Båstad-toffeln och att Nya Båstad-Toffeln Aktiebolag, sedermera Båstad-Gruppen AB, till Al Clogs AB med exklusiv rätt upplåtit att tillverka toffeln. Vidare framgår av utredningen i målet att mallar, stansjärn och läster återlämnades till Båstad-Gruppen när Al Clogs AB försattes i konkurs år 1998.

Mfg, å sin sida, har gjort gällande att tillverkning av träskor alltsedan Båstad-Toffeln AB:s konkurs år 1984 bedrivits av först Al Clogs AB och därefter av Troentorps Toffelfabrik AB och att det senare företaget övertagit all den know-how angående tillverkning av trätofflor som byggts upp sedan år 1907.

Vid en samlad bedömning finner Marknadsdomstolen det utrett att Båstad- Gruppen i sin verksamhet har tillgång till sådana modeller, mallar och läster m.m. som är väsentliga för tillverkning av trätofflor och som kan härledas till i vart fall en tillverkning av trätofflor som bedrevs i Båstad-Toffeln AB. Båda parterna har i den egna marknadsföringen uppgivit att de började att tillverka trätofflor år 1907. De synes ense om att Båstad-Toffeln AB tillverkade träskor med den kvalité och de tillverkningsmetoder som byggts upp sedan år 1907. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet finner Marknadsdomstolen att Båstad-Gruppen inte kan anses sakna relevant anknytning till den ursprungliga tillverkningen av trätofflor i Båstad. Det kan därför inte anses vilseledande att Båstad-Gruppen i sin marknadsföring använder uttrycket ”Since 1907” på det sätt som påtalats. Vid denna bedömning kan det inte heller anses vilseledande eller otillbörligt att i marknadsföringen använda uttrycket ”Båstad original” eller att på det sätt och i det sammanhang som skett påstå att Båstad-Gruppen startade sin tillverkning år 1907. Det förhållandet att även Mfg på det sätt som beskrivits i målet kan härleda sin egen tillverkning av trätofflor förändrar inte bedömningen.

Vad gäller uttrycket ”Made in Sweden” finner Marknadsdomstolen det inte visat att Båstad-Gruppen använt den påtalade formuleringen på sätt Mfg påstått varför yrkandet i denna del inte kan vinna bifall.

Mfg har vidare gjort gällande att den påtalade marknadsföringen även är vilseledande om varornas geografiska ursprung. Enligt Marknadsdomstolens mening måste uttrycket ”Båstad original” av konsumenter i första hand uppfattas som en modellbeteckning och inte som en uppgift om det geografiska ursprunget. Inte heller ger utredningen i detta mål stöd för anta-gandet att det i marknadsföringssammanhang finns ett positivt samband mellan tillverkningen av träskor av nu aktuellt slag och Båstad eller att anknytningen till Båstad kan ha betydelse för konsumenten. Med hänsyn härtill och till vad som ovan anförts kan Mfg:s talan ej heller i denna del vinna bifall.

Rättegångskostnader

Vid nu angiven utgång är Båstad-Gruppen berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Båstad-Gruppen har begärt ersättning med sammanlagt 284 850 kr, varav 203 850 kr avser ombudsarvode, 5 500 kr avser utlägg och 75 500 kr avser egna kostnader. Mfg har inte haft någon erinran mot yrkad ersättning för ombudsarvode och har när det gäller egna kostnader överlämnat till Marknadsdomstolen att bedöma skäligheten av yrkat belopp.

Enligt Marknadsdomstolens mening får Båstad-Gruppen anses skäligen tillgodosedd med 45 500 kr i ersättning för egna kostnader. Yrkandet i övrigt skall bifallas.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander, Per Eklund, P O Edin, Jonas Häckner och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf