MD 2005:38

Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.

KÄRANDE

R. D. A/S, Haderslev, Danmark

Ombud: advokaten Lars Edman, Cityadvokaterna i Malmö HB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ

SVARANDE

1. Super Land Gross AB, Bragegatan 10, 214 46 MALMÖ

2. M. B.

Ombud för båda: advokaten A-C. A., Norra Vallgatan 66, 211 22 MALMÖ

SAKEN

marknadsföring av köttkonserver

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Super Land Gross AB och M. B., vardera vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr, att vid marknadsföring av köttkonserver använda de i målet påtalade förpackningarna (domsbilaga 1) eller annan liknande förpackning som är förväxlingsbar med R. D. A/S förpackningar (domsbilaga 2).

2. Super Land Gross AB och M. B. skall solidariskt ersätta R. D. A/S dess rättegångskostnader med femtioniotusenfyrahundra (59 400) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

R. D. A/S har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda envar av Super Land Gross AB och M. B., den senare personligen eller genom annan verksamhet han kontrollerar, vid vite av 500 000 kr att vid marknadsföring av köttkonserver använda förpackningar identiska med den i målet påtalade eller annan liknande förpackning som är förväxlingsbar med R. D. A/S förpackningar.

Super Land Gross AB och M. B. har, av skäl som framgår nedan, inte angett någon inställning till kärandens yrkande.

R. D. A/S och M. B. har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Marknadsdomstolen har i interimistiska beslut den 8 mars och den 29 april 2005 meddelat förbud i enlighet med R. D. A/S yrkande, dock att vitesbeloppet har bestämts till 400 000 kr.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

R. D. A/S

R. D. A/S säljer sedan lång tid, bl.a. i Sverige, betydande kvantiteter av halalkött i helkonserv. Halal motsvarar judarnas kosher och innebär att djuren skall slaktas på ett visst sätt för att uppfylla den islamska lagens dietföreskrifter. Målgruppen för de angivna produkterna är således troende muslimer som följer religionens dietföreskrifter. I denna omsättningskrets är såväl R. D. A/S som dess produkter väl kända.

R. D. A/S produkter med den aktuella förpackningsutstyrseln har sålts i Sverige under lång tid, i stort antal och till betydande värden. Det har varit naturligt för R. D. A/S att inte ändra på förpackningen eftersom man uppfattat att kunderna haft god kännedom om förpackningen och dess utformning och att denna därmed har blivit bärare av ett betydande goodwillvärde.

R. D. A/S anser att förpackningsutstyrseln är särpräglad i marknadsföringslagens (1995:450), MFL, mening och att den, med hänsyn till omsättningskretsens utseende och den omfattande försäljningen, omfattas av goodwillskyddet i 8 § MFL.

Super Land Gross AB:s förpackning är uppenbarligen utformad med R. D. A/S förpackning som förebild. Den innehåller således alla de karakteristiska moment som R. D. A/S förpackning har och är höggradigt likartad nämnda förpackning. Redan på grund härav föreligger risk för att produkterna förväxlas av konsumenten i en verklig köpsituation. Vid bedömningen av förväxlingsrisken skall också beaktas att många i omsättningskretsen är analfabeter eller i vart fall har dåliga läskunskaper vilket medför att färgsignaler, utformningen av bilder och text m.m. samt den inbördes placeringen av dessa moment får särskilt stor betydelse vid produktvalet.

R. D. A/S gör således gällande att förpackningarna lätt kan förväxlas av konsumenten och att det sammantaget föreligger förutsättningar att meddela förbud enligt 8 § MFL.

M. B. är ställföreträdare för Super Land Gross AB. Han driver också en enskild firma med samma namn. Vid de kontakter R. D. A/S haft med Super Land Gross AB har det varit svårt att avgöra vem som agerar i vilken egenskap. Det står emellertid klart att bolaget i eget namn marknadsför och säljer kött i påtalade förpackningar. I samband med ett provköp har en person som uppgett sig heta ”A.” agerat på bolagets vägnar och bl.a. uppgett att han importerat 35 pallar kött i påtalade förpackningar till Sverige. ”A.” har även uppgett att han är beredd att sälja pallvis av produkten från olika lager i Malmö. R. D. A/S gör gällande att ”A.” är identisk med M. B., dels på grund av det sätt på vilket han framställt sin egen roll i verksamheten, dels på grund av att det telefonnummer som uppgavs för R. D. A/S representant innehas av Super Land Gross AB. Mot denna bakgrund finns det anledning att anta att M. B. antingen personligen eller i egenskap av näringsidkare deltar i verksamheten i bolaget eller att han genom sitt agerande skulle kunna försvåra verkställigheten av ett meddelat förbud, inte minst genom den namnförvirring som kan uppstå med den enskilda näringsverksamheten. Det finns således anledning att rikta förbud inte bara mot bolaget utan även mot M. B., personligen eller som näringsidkare, såsom en person som agerar eller kan antas agera på bolagets vägnar eller på annat sätt i väsentlig mån bidra till marknadsföringen av påtalade produkter.

Super Land Gross AB och M. B.

Super Land Gross AB och M. B. har inte ansett sig kunna ta ställning till vad som yrkas i målet med hänvisning till en pågående rättegång i Spanien mellan R. D. A/S och det spanska bolag som levererat de i målet aktuella produkterna till Super Land Gross AB. De har överlämnat åt Marknadsdomstolen att pröva kärandens yrkande på det material som finns men påtalat att Super Land Gross AB köpt produkterna i god tro, att ombudet för det spanska bolaget hävdar att bolaget har stora möjligheter att vinna framgång i den spanska processen samt att resultatet av nämnda process är av betydelse för detta mål.

DOMSKÄL

R. D. A/S har gjort gällande att den av Super Land Gross AB marknadsförda förpackningen utgör en vilseledande efterbildning av R. D. A/S förpackning och att den därför strider mot 8 § MFL.

Enligt 8 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. För att en vilseledande efterbildning skall föreligga i det nu aktuella fallet krävs således dels att R. D. A/S förpackning är särpräglad och väl känd på marknaden, dels att det föreligger förväxlingsrisk mellan Super Land Gross AB:s förpackning och R. D. A/S förpackning.

När det först gäller frågan om särprägel konstaterar Marknadsdomstolen att R. D. A/S förpackning har ett flertal utmärkande drag som medför att den tydligt skiljer sig från andra förpackningar. Användningen av namnet R. i vit text inuti en röd oval med bilden av en tupp nedanför och därunder en bild av den aktuella produkten ger förpackningen en egen karaktär. Förpackningens utseende har således en särskiljande funktion vilket gör att den måste anses särpräglad i MFL:s mening.

Vad därefter gäller kännedomsgraden har R. D. A/S till stöd för att dess förpackning är väl känd på den aktuella marknaden åberopat försäljningssiffror lämnade av bolagets revisor. Svarandena har inte invänt mot vad R. D. A/S har anfört i denna del och uppgifterna framstår i och för sig som rimliga. Marknadsdomstolen anser därför att de uppgifter R. D. A/S har lämnat om sin försäljning skall läggas till grund för bedömningen. Med hänsyn till att det är fråga om en tämligen begränsad marknad ger försäljningssiffrorna i sig ett starkt stöd för att den aktuella förpackningen är väl känd på det sätt som erfordras. Redan antalet sålda förpackningar torde medföra att det krav på produktkännedom som ställs upp i MFL är uppfyllt. Marknadsdomstolen anser således att R. D. A/S förpackning är att anse som väl känd på den aktuella marknaden.

När det slutligen gäller förväxlingsrisken skall bedömningen grundas på det helhetsintryck som förpackningarna ger. Om förpackningarna skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten föreligger normalt risk för förväxling. Att förpackningarna kan skiljas åt när de ses bredvid varandra är således av mindre betydelse. I förevarande fall framgår det vid en närmare jämförelse att Super Land Gross AB:s förpackning har i allt väsentligt samma utformning som R. D. A/S förpackning. Super Land Gross AB:s förpackning har, liksom R. D. A/S förpackning, produktnamnet i vit text inuti en röd geometrisk figur överst och under det en bild av en tupp. Vidare har båda förpackningarna en bild av den aktuella produkten nederst tillsammans med vissa grönsaker upplagda på identiskt sätt. Färgsättningen på de båda förpackningarna är också i allt väsentligt densamma. Nu anförda omständigheter medför enligt Marknadsdomstolens mening att förpackningarna måste anses skapa väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten. Att det är fråga om produkter som normalt köps i s.k. självbetjäningsbutiker förstärker risken för förväxling. Sammantaget anser Marknadsdomstolen att det vid en typisk köpsituation finns en påtaglig risk för att förväxling sker mellan de båda produkterna. Den av Super Land Gross AB marknadsförda förpackningen utgör därmed en vilseledande efterbildning som strider mot 8 § MFL. R. D. A/S förbudsyrkande skall därför bifallas.

M. B. är ensam styrelseledamot och firmatecknare i Super Land Gross AB. Han har därigenom haft ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet och får anses ha tagit aktiv del i bolagets marknadsföring. Med hänsyn härtill bör ett förbud även meddelas M. B. personligen.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det föreligger inte heller skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång skall Super Land Gross AB och M. B. solidariskt ersätta R. D. A/S för rättegångskostnader i målet. R. D. A/S har yrkat ersättning med 59 400 kr avseende ombudsarvode. Det yrkade beloppet får anses skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Charlotte Zackari, Maria Bengtsson och Eva Ossiansson. Enhälligt

Sekreterare: Mathias Wastesson